24,00zł

Teologia w niewoli

Teologia w niewoli

Autor: Biskup Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
Tytuł: Teologia w niewoli. Nurty teologiczne w okresie postbizantyńskim
Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna
Wydanie: pierwsze Warszawa 2022
Stron: 222
Format: A5
ISBN 978-83-65136-72-5

     29 maja 1453 r., kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol, zniknęło z kart historii wschodniorzymskie prawosławne imperium. Tureccy zdobywcy byli ludźmi twardego usposobienia, bezdusznymi żołnierzami czy też zarządcami prowincji, ale nie kupcami, filozofami ani też prawnikami. Stopień rozwoju społecznego i kulturalnego Turków był niski. Stworzyli oni system wojskowy o cechach niewolnictwa i teokracji, który w ostatecznej fazie utrwalił się jako feudalizm. Nowy władca okazał się na tyle przywidujący, że nie dążył do nawrócenia chrześcijan na islam, zdawał bowiem doskonale sprawę, że greccy poddani mogą oddać jego nowemu cesarstwu ogromne usługi. Bezzwłocznie potrzebował sprawnej administracji państwowej, którą miał przecież pod ręką. Obiecał Grekom swobodę w praktykowaniu ich religii, prawo do zachowania ich mienia, pod warunkiem, ze nie będą parli do zajmowania wysokich stanowisk w urzędach administracji publicznej, w armii i nie będą wstępowali w związki małżeńskie z muzułmankami. Grecy mogli z całą swobodą przebywać w Konstantynopolu - siedzibie patriarchatu i ośrodku kulturalnym i handlowym greckich fanariotów. Sułtana najbardziej interesowały podatki ściągane od chrześcijańskich poddanych, którzy stali się jakby cudzoziemcami we własnym kraju. Idąc za literą nauczania islamu, władca głęboko wierzył, że jakkolwiek religia chrześcijańska w niektórych kwestiach dogmatycznych jest nieprawidłowa, tym niemniej, chrześcijanie będąc ludźmi Księgi - Biblii nie powinni być poddawani szykanom, chyba że przejdą na islam. Grecy rozproszyli się po całym świecie .
     Jedyną strukturą, która ocalała z historycznej pożogi, była Cerkiew prawosławna, która nie miała jednak prawa do prowadzenia jakiejkolwiek działalności misyjnej. Turecki monarcha podczas uroczystej ceremonii ustanowił greckiego hierarchę patriarchą, wręczając mu pastorał, tak jak wcześniej czynili to cesarze bizantyńscy. Było to kardynalnie symboliczne działanie - przejmując bowiem rolę pełnioną niegdyś przez chrześcijańskiego cesarza, Mehmed Zdobywca, orędownik islamu, stał się również nieformalnym opiekunem Prawosławia . Na mocy wydanego przez siebie firmamu Mehmed zobowiązywał patriarchę Konstantynopola do sprawowania opieki nad jego greckimi wiernymi zarówno w zakresie spraw cywilnych, jak i religijnych. W konsekwencji niedawny najwyższy duchowy przywódca w Cesarstwie Bizantyńskim, gdzie władza kościelna oddzielona była od politycznej, został obecnie zobligowany do sprawowania nad swą trzodą zarówno władzy duchowej, jak i politycznej.
     Jak podaje biskup Kallistos Ware, Cerkiew prawosławna stała się instytucją zarówno religijną, jak i państwową. W wyniku czego strukturę eklezjalną zaczęto traktować jak aparat administracji państwowej. Biskupi stali się urzędnikami państwowymi, patriarcha zaś stał się nie tylko duchowym zwierzchnikiem prawosławnej Cerkwi greckiej, ale
tez świeckim zwierzchnikiem narodu greckiego - etnarchą lub millet bas,hi . Umożliwiło mu to wywieranie większego wpływu na rodzi- г. n Cerkiew, centralizację władzy, a także oddziaływanie w większy m stopniu na trzy pozostające już od trzech wieków patriarchaty cksandrii i Antiochii, które de jurę były niezależne, lecz de facto zostały mu podporządkowane i całkowicie przeszły pod bezpośrednią kontrolę Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Greckiemu patriarsze w Konstantynopolu, według cerkiewnych kanonów, nie przysługiwało oficjalne prawo do zwierzchnictwa nad bratnimi patriarchatami. Jednak wobec tego, że jego siedzibą była stolica Imperium Osmańskiego - Istambuł, patriarcha Konstantynopola usiłował zabiegać wobec sułtana jako przedstawiciel tych trzech wschodnich patriarchatów i mógł w dużej mierze sprawować nad nimi nadzór, tym bardziej że ich hierarchia była nieomal całkowicie grecka. Natomiast Cerkwie Bułgarii ii Serbii - również będące w sferze wpływów tureckich - stopniowo traciły swą niezależność, aby w połowie XVIII w. całkowicie przejść pod kontrolę Patriarchatu Konstantynopolitańskiego . 

 

SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie
 
I. Teologia grecka w Imperium Osmańskim
 
1. Genadiusz Scholaris
2. Patriarcha Jeremiasz II
3. Emanuel z Koryntu
4. Pachomiusz z Rusanos
5. Melecjusz Pigas
6. Maksym Margounios
7. Gabriel Sewiros
8. Teofilos Korydalleus
9. Jan Kartanos
10. Nataniel, metropolita Smyrny
11. Zachariasz Gerganos
12. Melecjusz, metropolita Efezu
13. Cyryl Lukaris
14. Mitrofan Kritopoulos
15. Paisios Ligarides
16. Bracia Likudesowie
17. Patriarcha jerozolimski Dosyteusz
18. Georgios Koressios
19. Greckie kompendia teologiczne
20. Apostolos Makrakis
21. Nowe wyzwania
22. Ruch laikatu
23. Akademia Teologiczna w Tesalonikach
24. Cerkiew grecka w Nowym Swiecie
 
II. Prawosławna teologia na Rusi
 
1. Metropolita kijowski Hilarion
2. Klemens Smolatycz
3. Metropolita Nicefor
4. Święty Cyryl Turowski
5. Strastocierpcy
6. Monastycyzm intelektualny
7. Gromadzący i niegromadzący
8. Święty Maksym Grek
9. Biskup Nowgorodu Makary
10. Unia brzeska
11. Święty Piotr Mohyła
12. Stefan Jaworski
13. Teofan Prokopowicz
14. Platon Lewszyn
15. Święty Tichon Zadoński
16. Święty Paisjusz Wieliczkowski
17. Teologia rosyjska w okresie synodalnym
18. Metropolita Makary Bułgakow
19. Aleksy Chomiakow
20. Włodzimierz Sołowjow
21. Wydawnictwa teologiczne w XIX wieku
22. Prawosławna Encyklopedia Teologiczna
23. Nowe szkoły teologiczne
24. Rewolucja i emigracja
 
III. Cerkiew bułgarska
 
1. Konstantyn Filozof
2. Święty Klemens z Ochrydy
3. Święty Naum
4. Konstanty Prezbiter
5. Szkoła presławska
6. Car Symeon
7. Grzegorz Prezbiter
8. Jan Egzarcha
9. Car Piotr
10. Teofilakt, metropolita Ochrydy
11. Teodozjusz z Tyrnowa
12. Święty Eutymiusz
13. Paisjusz z Chilandaru
14. Sofroniusz, biskup Wracy
15. Rozwój nauki
16. Seminaria duchowne
17. Gazety cerkiewne
18. Podręczniki teologiczne
 
IV. Cerkiew serbska
 
1. Wczesna serbska literatura religijna
2. Metropolita Stefan Stratimirović
3. Seminarium w Belgradzie
4. Metropolita Piotr
5. Metropolita Michał
6. Literatura teologiczna
7. Prasa teologiczna
 
V. Cerkiew prawosławna w Rumunii
 
1. Diakon Koresi
2. Metropolita Barlaam
3. Metropolita Dosyteusz
4. Nicolae Milescu
5. Reforma seminariów teologicznych
6. Teologia dogmatyczna
7. Ośrodki monastyczne
 
Zakończenie
 
Najnowsza książka ks. bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza) „Teologia w niewoli” jest dojrzała naukowo i została oparta na gruntownym materiale źródłowym. Książka została napisana rzetelnie, przy dużym wysiłku badawczym. Rozprawa stanowi poważny wkład w dorobek nauki polskiej. To niezwykle cenne opracowanie zawiera duże walory poznawcze, wzbogacone o własną autorską koncepcję. Studium biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza zmusza czytelnika do głębokiej refleksji nad dziejami Prawosławia w Europie Środkowo-Wschodniej i jego miejsca w kształtowaniu tożsamości kulturowej jego mieszkańców.
     Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz
 
     Współczesny polski prawosławny teolog i historyk, autor wielu poczytnych książek, biskup siemiatycki Warsonofiusz (Doroszkiewicz) znany jest z podejmowania nietuzinkowych tematów swych kolejnych prac naukowych. Najnowszym tematem, który zgłębił i podzielił się swą wiedzą z czytelnikami, jest monografia poświęcona nurtom teologicznym w Prawosławiu okresu postbizantyńskiego.
    Wraz z upadkiem Konstantynopola w 1453 r., rzeczywiście, rozpoczęła się nowa era w życiu całego Prawosławia. Ucierpiały na tym nie tylko Cerkwie greckojęzyczne, ale i Cerkwie słowiańskie, które nie miały już gdzie posyłać po nauki swoich utalentowanych młodych ludzi. „Nie było już gdzie jechać – jak pisze w swojej książce autor – by się uczyć teologii prawosławnej, pisania ikon, bizantyńskiego śpiewu cerkiewnego i zasad wschodniego monastycyzmu. (...) Ale gorsze miało dopiero nadejść. Na widnokręgu pojawiły się chimeryczne plany papiestwa odnośnie do podporządkowania sobie osłabionych przez brak patronatu z Bizancjum i konających pod islamem Cerkwi prawosławnych. Rzym naprawdę bardzo pragnął gorąco wprowadzić wschodnie Cerkwie do swej owczarni i ciągle uważał unię florencką za urzędowy model jedności ze wschodnim chrześcijaństwem”. Do nieustannie aktualizowanych przez kolejnych papieży unijnych planów Rzymu podporządkowania sobie Prawosławia doszły kolejne, a mianowicie związane z bogoburczą ideologią komunizmu, który w XX wieku na wschodzie Europy postawił sobie za cel zniszczenie Cerkwi.
    Tymczasem, pomimo tych mnożących się i nawarstwiających przeciwności, Cerkiew prawosławna istniała, a nawet się rozwijała. Bramy piekielne nie przemogły jej, z jednej strony, dzięki laikatowi, prostym ludziom, którzy bez Prawosławia nie wyobrażali sobie życia, a z drugiej, dzięki geniuszom ducha, wyrastającym w Cerkwiach wszystkich tradycji i wskazującym prostemu ludowi prawidłowe i prawdziwe ścieżki wiodące do Chrystusa. To głównie o nich, owych herosach ducha, lampach, których nie stawia się pod korzec, traktuje praca biskupa Warsonofiusza. Poza wprowadzeniem i zakończeniem składa się ona z pięciu części, z której każda zawiera od kilku do nawet kilkudziesięciu niedługich rozdziałów. Pierwsza część została poświęcona teologii greckiej w Imperium Osmańskim, druga zaś prawosławnej teologii na Rusi. W części trzeciej autor przybliża najbardziej znane postacie, które odcisnęły swój ślad w teologii Cerkwi bułgarskiej. Części czwarta i piąta traktują zaś o prawosławnej teologii XVI-XX w. w Serbii i Rumunii.
     Wydaje się oczywiste stwierdzenie, że prezentowana monografia nie wyczerpuje ogromu materiału z przedmiotowego zakresu, a jest tylko namiastką i wskazówką dla tych, którzy chcieliby się podjąć trudu badawczego w tej praktycznie mało znanej dziedzinie. Mimo to zasługuje na uwagę i lekturę, bowiem rzuca wiele nowego światła na teologię prawosławną ostatnich wieków.
 
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Pocztówka P nr 07 /p/
1 x Łampada nr 8 /n/
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
2 x św. apostoł Jan - laminat
2 x PC nr 91 - Klejniki Wniebowstąpienia Pańskiego
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
2 x Eucharystia Apostołów
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
2 x Spotkanie Pańskie
2 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Wielki Post
1 x materiał czarno - srebrny /nr 2/
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 1
2 x Łampada stojąca /nr 15/
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x św. Andrzej biskup Krety
1 x Co to jest ikona?
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
2 x Odwaga modlitwy
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
2 x Przebóstwienie człowieka
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x św. apostoł Paweł - laminat
1 x PC nr 25 Zabłudów - Zaśnięcia Matki Bożej
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Anioł Stróż /nr 2d/
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Przemienienie Pańskie
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
2 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 9
1 x Kopije duże d
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 7
1 x Łampada stojąca /nr 07 D/
2 x 100 lat aktywnego życia
1 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Ikona Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Zwierki
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x Pocztówka BN nr 5
1 x Iliton
1 x Dekanat Lubiński
1 x Pocztówka P nr 46
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
2 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15,5
1 x Świeca ofiarna /nr 15/
2 x Świeca ofiarna /nr 20/
1 x Krzyżyk 8270
1 x Hilarion Massalski. Archimandryta supraski
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 20
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x św. apostoł Jan
1 x Komplet eucharystyczny - czasza 0,5 l
1 x Cypryjscy święci
1 x Ikona Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy Zwierki
2 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
2 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Pocztówka BN nr 46
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Teologia w niewoli
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Bielski Hostinec 62/2020 Widowo.
1 x Bliski mi Wschód
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Pocztówka P nr 06 /P/
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
2 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Św. Ksenia z Petersburga /2/
1 x PC nr 23 Białystok - Wszystkich Świętych
1 x Knot do łampadki
1 x Łampada grecka nr 3 mosiężna
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Ikonografia cerkwi prawosławnej w Przemkowie
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 2/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 11 Dzieci w kulturze duchowej Prawosław
3 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 2/
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Św. Aleksy Kabaluk mnich wyznawca
1 x Krzyżyk srebrny /nr 12/
1 x Pomiannik - tw b
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Św. Efrem Syryjczyk
1 x Materiał żółto - złoto - bordowy /nr GR5/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Ateńska świątynia
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x św. apostoł Paweł
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Kropidło małe
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Pocztówka P nr 05 /p/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Misterium Śmierci
2 x Chrzest Pański
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Pismo Święte Nowego Testamentu
1 x Pocztówka P nr 09 scs
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
2 x Pocztówka P nr 47
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
2 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Homilie na rok liturgiczny
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Pascha - służba
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x PC nr 20 Knorydy - Św. Jerzego
1 x Krzyżyk srebrny /nr 168017/
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 20,5
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 3/
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Całun pogrzebowy
1 x Wielki Post i konsumpcyjne spłeczeństwo
1 x PC nr 17 Orla - Św. ap. Jana Teologa
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20,5
1 x Ikona Św. Mikołaja /2RR/
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Św. Aleksander
1 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Apostołowie.
3 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz" /D/
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
1 x św. apostoł Filip - laminat
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3/
1 x Ikona Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Nie zaniedbuj w sobie daru łaski.... Rozważania o kapłaństwie
1 x Ikonka okrągła /nr 7/
1 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Pascha - służba
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Sobór św. Praojców
2 x Krzyżyk 81450
1 x Sobór Archaniołów
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Ikona Przemienienia Pańskiego Zwierki
1 x Perły doliny Narwi
1 x Materiał czerwono-zielono-złoto-bordowy /nr GR4/
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
3 x Homilie t. III - IV
1 x CD - Zmartwychwstania dzień - Fili
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 B/
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Ikona Chrztu Pańskiego Zwierki
1 x Chrzest Pański
2 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
2 x Krzyżyk drewniany (na sznurku) /nr 2/
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
1 x Krzyżyk srebrny /nr 27/
1 x Jezus Chrystus /nr 10 M/
1 x Biblia dla dzieci
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x PC nr 97 - Narewka św. Mikołaja
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 19,5
1 x Subotnik ili pominnik monasteru supraskiego
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Pocztówka P nr 06 /scs/
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Bogurodzica
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x PC nr 15 Podbiele - Św. proroka Eliasza
1 x Św. Trójca - d
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x PC nr 5 Augustowo - Św. ap. Jana Teologa
1 x W drodze ku wieczności
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Biblia dla dzieci
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x PC nr 3 Bielsk Podlaski - Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3023/
1 x Przemienienie Pańskie
2 x Św. Mikołaj /md/
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x Św. Krzysztof /2/
1 x Szkło do łampady - czerwone
1 x Uczymy się Bożej miłości
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Znakomimsia s Wietchim Zawietom
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x Sakrament Miłości
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Szalona miłość Boga
1 x Krzyżyk 8210
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Kolorowanka - Niedziela
1 x Kolorowanka - Święta Wielka Męczennica Barbara
1 x Pocztówka BN nr 45
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
1 x Nauka religii w szkole
21.379,15zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce