55,00zł

Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej

Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej

Tytuł: Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej
Pod redakcją ks. Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej, ks. Marka Ławreszuka
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-738-2
Rok wydania 2022
Wymiary: 24,5 x 17,5 cm
Ilość stron: 606
Oprawa: twarda

SPIS TREŚCI
O SŁOWNIKU 3
 
Słownik polskiej terminologii prawosławnej. Zakres, geneza, charakterystyka 5
Zakres słownika 5
Geneza słownika 7
Charakterystyka słownika 11
Okoliczności powstania słownika 12
 
Zasady ekscerpcji materiału do Słownika polskiej terminologii prawosławnej
- terminologia polska 13
Nazwy pospolite 13
Nazwy własne 14
Baza źródłowa 17
 
Zasady ekscerpcji materiału do Słownika polskiej terminologii prawosławnej
- odpowiedniki obcojęzyczne 25
Odpowiedniki greckie 25
Odpowiedniki cerkiewnosłowiańskie 28
Odpowiedniki angielskie 33
 
Struktura Słownika polskiej terminologii prawosławnej 37
Poziom makrostrukturalny 37
Poziom mikrostrukturalny 38
Ogólne zasady edytorskie 57
 
Charakterystyka elektronicznej wersji Słownika polskiej terminologii prawosławnej 63
Wyszukiwanie w języku polskim 64
Wyszukiwanie w językach obcych 64
Statystyki 65
Funkcje eksportu i druku 66
Moduł dla osób słabowidzących 66
Wymowa - moduł mowy 66
Funkcja e-learningowa 67
Różnice między papierową a elektroniczną wersją słownika 68
Mobilne wersje słownika 68
 
Słownik polskiej terminologii prawosławnej - wnioski badawcze 71
 
SŁOWNIK POLSKIEJ TERMINOLOGII PRAWOSŁAWNEJ 75
INDEKS ODPOWIEDNIKÓW GRECKICH 497
INDEKS ODPOWIEDNIKÓW CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH 527
INDEKS ODPOWIEDNIKÓW ANGIELSKICH 553
INDEKS FORM NIEPOPRAWNYCH 587
BIBLIOGRAFIA 591

 

    Niniejszy słownik jest poświęcony polskiej terminologii prawosławnej. Można ją rozpatrywać z punktu widzenia językoznawczego lub teologicznego. Autorzy słownika wybrali perspektywę lingwistyczną - terminologię prawosławną (również teologiczną) analizują w ramach teolingwistyki, którą Aleksander i Halina Gadomscy uważają za „dział językoznawstwa o charakterze nauki świeckiej, ponadnarodowej i ponadreligijnej ze zmiennymi profilami badań” .
     Oznacza to, że teolingwistyka jest subdyscypliną językoznawczą badającą język, a zarazem opisującą pewien wycinek życia religijnego danej wspólnoty. Ma ona charakter ponadnarodowy, tzn. nie ogranicza się w swoich analizach językoznawczych do jednej narodowości lub jednej grupy etnicznej, lecz zajmuje się językiem różnych grup narodowościowych i etnicznych. I jest też ponadreligijna, czyli niezwiązana z żadną wspólnotą religijną, choć może badać język każdej z nich.
    Powyższe cechy teolingwistyki znajdują odzwierciedlenie i w niniejszym słowniku. Terminologię prawosławną (w tym teologiczną) bada się w nim na płaszczyźnie językoznawczej, a nie teologicznej. Analizowany zbiór nie został ograniczony wyłącznie do terminów rdzennie polskich, lecz poszerzono go o określenia współcześnie używane przez prawosławnych obywateli Polski związanych narodowościowo lub kulturowo z językiem rosyjskim, białoruskim, ukraińskim lub łemkowskim. Wreszcie omawianej w słowniku terminologii nie wiąże się tylko z religią prawosławną, lecz także z terminologią chrześcijańską sprzed podziału Kościoła w 1054 r. lub z terminologią Kościoła rzymskiego.

 

 

     Słownik zawiera 426 stron artykułów hasłowych, w tym około 4000 haseł w języku polskim, które zostały uzupełnione o odpowiedniki greckie, cerkiew- nosłowiańskie i angielskie. Wśród haseł słownikowych odnajdziemy wszystkie specyficzne terminy wykorzystywane w polskim prawosławiu. W słowniku zarejestrowano zarówno formy oficjalne, jak i potoczne, aktualne i historyczne, zgodne z polskimi zasadami ortograficznymi oraz te, które wydają się zapożyczeniami z języka greckiego lub cerkiewnosłowiańskiego. [...] Słownik z całą pewnością będzie wykorzystany z jednej strony przez profesjonalnych publicystów, naukowców i tłumaczy, a z drugiej - przez rzeszę wiernych Cerkwi prawosławnej.
Abp prof dr hab. Sawa Hrycuniak

     Słownik polskiej terminologii prawosławnej to dzieło wyjątkowe, monumentalne i od dawna w naszym kraju wyczekiwane: wyjątkowe - gdyż to pierwsze gruntowne opracowanie odpowiadające na palącą potrzebę uporządkowania oraz ujednolicenia tenninologii prawosławnej, wyrażaną przez środowiska naukowe, duchowieństwo i wiernych; monumentalne - gdyż zawiera prawie 4000 haseł i definiowanych połączeń wyrazowych, trzy indeksy językowe oraz indeks form niepoprawnych; od dawna wyczekiwane - gdyż umożliwi lepsze przedstawienie i zrozumienie skarbów prawosławia w wymiarze dogmatycznym, liturgicznym, pastoralnym, historycznym, kulturowym i obrzędowym.
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski

     Słownik jest napisany profesjonalnie i zawiera bogaty oraz dobrze opracowany i ustrukturyzowany materiał dotyczący polskiej terminologii prawosławnej. Podstawy naukowe słownika i przyjęte w nim zasady zostały szczegółowo opisane w obszernym wstępie. Dzieło to będzie przydatne dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką prawosławną.
Prof. dr hab. Sergejus Temćinas

     Przedstawione do recenzji opracowanie zasługuje na wysoką ocenę. Wydanie go drukiem (a także w formie elektronicznej) z jednej strony zapełnia istotną lukę w polskiej literaturze dotyczącej prawosławia, które stanowi niezbywalny komponent kultury Rzeczypospolitej, z drugiej zaś - jest ważnym wkładem do polskich badań leksykograficznych i do nauki o języku religijnym.
Prof dr hab. Aleksander Naumow

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 9/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Pomiannik - m n
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Elpis nr 9/10
1 x Elpis nr 11/12
1 x Elpis nr 6
1 x Elpis nr 15/16
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x DVD - Odejść w światłym tygodniu
1 x Elpis nr 13/14
1 x Elpis nr 4
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Elpis nr 17/18
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x W drodze ku wieczności
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Apostoł Piotr. Biografia
1 x Czetwierojewangielije t.2
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Biblia dla dzieci
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Apostoł nr 5
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Czeremszyna - Tęsknoty - CD
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Przepiękne ballady rosyjskie - CD
1 x Encyklopedia T.41
1 x Encyklopedia T.61
1 x Encyklopedia T.52
1 x Encyklopedia T.55
1 x Encyklopedia T.42
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Ateńska świątynia
1 x Czetwierojewangielije t.1
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Apostołowie.
1 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Dogmaticzeskoje bohosłowije M.Pomazanskij
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona i Kosmos
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Dubiny - Vianie Ruta - CD
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
1 x Nabożeństwo intencyjne do Bogurodzicy
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Viesna - Raz, Dwa, Try - CD
1 x DVD - Archimandryta
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Terminarz - kalendarz 2022
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Elpis nr 7/8
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Odwaga modlitwy
1 x O naszym prawosławiu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 30
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Istorija Ikonopisi
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Czasosłow /ros/
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Homilie t. III - IV
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
4.942,00zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce