50,00zł

Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego

Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego

Tytuł: Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego z podręcznym słownikiem serkiewnosłowiańsko-polskim
Autor: Ks. Mitrat Stanisław (Eustachy) Strach
Kędzierzyn-Koźle 2021
Wydawca: Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Płocku
Wymiary: 17,5 x 24,5 cm
Ilość stron: 390
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-956234-2-4

WPROWADZENIE

Podręcznik niniejszy zawiera podstawowe wiadomości o języku cerkiewnosłowiańskim (liturgicznym). Jego celem jest dostarczenie niezbędnego minimum wiedzy w zakresie dwóch pierwszych działów gramatyki, tj. fonetyki i morfologii języka używanego w liturgii Cerkwi Prawosławnej na terenie naszego kraju, inaczej niż ma się to z działem trzecim czyli składnią i wiadomościami uzupełniającymi.

Materiał zawarty w podręczniku podzielony został na trzy podstawowe części.

Część I - „Wiadomości wstępne” obejmuje informacje o alfabecie cer­kiewnosłowiańskim, zasadach pisowni, wartości głosowej (wymowie) znaków literowych, akcencie, interpunkcji oraz o zasadach skracania wyrazów pod tytlem (tytłem).

Część II stanowi „Przegląd części mowy”. Na szczególną uwagę zasługują tu różnorodne formy czasownikowe, których odpowiedników już nie używa się w języku polskim, jak np. imperfectum, aoryst, perfectum czy plusąuamperfectum. Niektóre rozdziały części morfologicznej mogą wydać się dość kontrowersyjne, np. „Stopniowanie przymiotników”. Jest to spowodowane zróżnicowanym podejściem do tego zagadnienia wszystkich trzech autorów gramatyk języka cerki ewnosłowiańskiego, które wykorzystano w niniejszej pracy.

Część III zawiera obszerne wiadomości ze składni cerkiewnosłowiańskiej. Tu z kolei zwracają na siebie uwagę takie specyficzne konstrukcje składniowe, nie spotykane w języku polskim, jak celownik niezależny, biernik z imiesłowem, biernik, celownik oraz mianownik z bezokolicznikiem, a także zjawisko językowe zwane „antyptosis”, o którym nie wspomina się we współczesnych zagranicznych gramatykach języka cerkiewnosłowiańskiego, jak również w polskich gramatykach języka scs. Ponadto w rozdziale poświęconym uzupełnieniu należy zwrócić uwagę na podrozdział odnoszący się do wiadomości o tzw. strukurze powierzchniowej i głębokiej wypowiedzenia, co przyczyni się w bardzo poważnym stopniu do

prawidłowego odczytywania znaczenia cerkiewnosłowiańsjkich tekstów.

Na końcu pracy przed biografią autora podręcznika został umieszczony słownik cerkiewnosłowiańsko-polski zawierający oprócz haseł skomplikowane dla zrozumienia wyjątki tekstów z ich objaśnieniami.

Autor żywi nadzieję, iż niniejszy podręcznik ułatwi w znacznym stopniu wszystkim zainteresowanym zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie gramatyki cerkiewnosłowiańskiej, jakże potrzebnej do zrozumienia bogactwa cs. tekstów liturgicznych naszej Świętej Cerkwi.

ks. mitrat Stanisław (Eustachy) Strach

 

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE 
Wykaz skrótów 
 
CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Alfabet cerkiewnosłowiański
Uwagi o użyciu i wartości fonetycznej niektórych liter alfabetu cerkiewnosłowiańskiego
Akcent
Przydech
Tytel
Znaki interpunkcyjne (przestankowe)
Litery jako cyfry
 
CZĘŚĆ II. MORFOLOGIA. PRZEGLĄD CZĘŚCI MOWY
Rzeczownik
Deklinacja rzeczowników
Deklinacja I
Deklinacja II
Deklinacja III
Deklinacja IV
Zaimek
Odmiana zaimków nierodzajowych
Odmiana zaimków rodzajowych
Odmiana zaimków w formie złożonej 
Przymiotnik
Odmiana przymiotników krótkich
Odmiana przymiotników złożonych
Odmiana przymiotników typu (Bożyj)
Stopniowanie przymiotników
Odmiana przymiotników w stopniu wyższym
Liczebnik
Graficzne przedstawienie i nazwa liczebników głównych
Odmiana
Czasownik
Koniugacja
Strona czynna
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Czas przeszły
Imperfectum (czas przeszły niedokonany)
Aoryst (czas przeszły momentalny)
Czasy przeszłe złożone
Perfectum (czas przeszły dokonany)
Plusąuamperfectum (czas zaprzeszły)
Czas przyszły złożony
Czas przyszły uprzedni
Tryb rozkazujący (życzący)
Tryb przypuszczający (warunkowy)
Imiesłowy
Imiesłowy czynne
Odmiana imiesłowów czynnych
Imiesłowy bierne
Strona bierna
Odmiana czasownika posiłkowego (byti)
Nieodmienne części mowy
Przysłówek
Przyimek
Spójnik
Wykrzyknik
 
CZĘŚĆ III. SKŁADNIA
Znaczenie terminu „składnia” w niniejszej pracy
Wypowiedzenie (zdanie, oznajmienie, zawiadomienie)
Podział wypowiedzeń na pojedyncze, dwukrotnie i wielokrotnie złożone ...
Rodzaje wypowiedzeń ze względu na postawę mówiącego wobec treści przekazywanych przez niego informacji
Wypowiedzenie oznajmujące
Wypowiedzenie pytające
Wypowiedzenia żądające (rozkazujące)
Wypowiedzenia z zabarwieniem uczuciowym (wykrzyknikowe)
Wykrzyknienia
Składnik
Rodzaje połączeń syntaktycznych (stosunek współrzędny i niewspółrzędny)
Spójniki
Wyrazy poza związkami syntaktycznymi wypowiedzenia
Wypowiedzenia wtrącone
Związek główny i związki poboczne w wypowiedzeniu
 
Wypowiedzenie pojedyncze
Podmiot
Orzeczenie
Związek główny bezpodmiotowy
Związek główny bezorzeczeniowy
Składnia zgody w związku głównym
Związki poboczne
Dopełnienie
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) pomocniczego
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) towarzyszącego
Dopełnienie sprawcy
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) porównawczego
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) orzekającego
Okolicznik
Okolicznik miejsca
Okolicznik czasu
Okolicznik sposobu
Okolicznik akcesoryjny
Okolicznik względu
Okolicznik miary
Okolicznik przyczyny
Okolicznik celu
Okolicznik warunku
Okolicznik przyzwolenia
Okolicznik skutku
Przydawka
Przydawka właściwościowa
Przydawka dopełnieniowa
Przydawka okolicznościowa
Przydawka podmiotowa
Przydawka orzekająca (apozycyjna, predykatywna)
 
Wypowiedzenie złożone
Klasyfikacja wypowiedzeń złożonych ze względu na stosunek zespolenia współrzędny i podrzędny
Wskaźniki zespolenia w języku cerkiewnosłowiańskim
Wypowiedzenie współrzędnie złożone: forma zespolenia i znaczenie...
Wypowiedzenie współrzędnie złożone łączne
Wypowiedzenie współrzędnie złożone przeciwstawne
Wypowiedzenie współrzędnie złożone rozłączne
Wypowiedzenie współrzędnie złożone wynikowe i uzasadniające
Wypowiedzenie współrzędnie złożone włączne (uściślające)
Wypowiedzenie dwukrotnie złożone podrzędnie: forma zespolenia, funkcja strukturalna i funkcja komunikatywna
Wypowiedzenie podrzędne podmiotowe
Wypowiedzenie podrzędne orzecznikowe
Wypowiedzenie podrzędne przydawkowe
Wypowiedzenie podrzędne dopełnieniowe
Wypowiedzenia dwukrotnie złożone z podrzędnym okolicznikowym ..
Wypowiedzenie okolicznikowe miejsca
Wypowiedzenie okolicznikowe czasu
Wypowiedzenie okolicznikowe sposobu i porównawcze
Wypowiedzenie okolicznikowe stopnia lub miary
Wypowiedzenie okolicznikowe skutkowe
Wypowiedzenie okolicznikowe przyczynowe
Wypowiedzenie okolicznikowe przyzwolenia
Wypowiedzenie okolicznikowe warunkowe
Wypowiedzenie okolicznikowe celowe
Wypowiedzenie okolicznikowe niewspółmiemości treści
Wypowiedzenie dwukrotnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania 

Osobliwe konstrukcje składniowe
Dativus absolutus (celownik niezależny)
Accusativus cum infmitivo (biernik z bezokolicznikiem)
Accusativus cum participio (biernik z imiesłowem)
Dativus cum infinitivo (celownik z bezokolicznikiem)
ominativus cum infmitivo (mianownik z bezokolicznikiem)
 
Uzupełnienie
Mowa niezależna i zależna
Okres
Szyk wyrazów w cerkiewnosłowiańskim wypowiedzeniu
Struktura powierzchniowa i głęboka wypowiedzenia
Redundantne użycie zaimka иже (który)
Wyrażenia pleonastyczne
Antyptosis
Antycypacja podmiotu lub dopełnienia
 
Podręczny słownik cerkiewnosłowiańsko - polski
Bibliografia
Nota o autorze
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
4 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Wypisy z Filokalii
4 x Niedziela o Emmaus
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
2 x św. apostoł Filip - laminat
2 x Ukrzyżowanie Chrystusa
2 x Św. Ksenia Petersburska
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 5/
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący krzew" /mdf/
2 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
3 x Homilie t. III - IV
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
1 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
3 x Sakrament Małżeństwa
3 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Służby na każdyj dień Strastnyja Siedmicy
2 x Św. Piotr Mohyła /nr 2/
1 x Biblia dla dzieci / Biblija dla dietiej /ros/
1 x Kl. II - Boże, błogosław; Hospodi, błagosłowi
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 2/
2 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Uczymy się z ikon. Narodzenie Chrystusa.
1 x PC nr 20 Knorydy - Św. Jerzego
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Św. Sylwan Atoski
1 x Elpis nr 15/16
2 x św. apostoł Jan
1 x Wstążka do szat - złota /w/
3 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
2 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20,5
3 x Żywoty Świętych - październik
2 x św. apostoł Łukasz - laminat
2 x Ikona czteroczęściowa z Ukrzyżowaniem
2 x Ogień Ducha Świętego
3 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
2 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
2 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
2 x Zarys dziejów Parafii Prawosławnej w Nowej Woli
2 x Św. Jarosław książę
2 x Znakomimsia s Wietchim Zawietom
3 x św. apostoł Łukasz
3 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - podręcznik
4 x Nasza wiara
2 x Krzyżyk 8319
2 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
2 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
2 x Dawno temu w Mirze ...
2 x Encyklopedia T.42
2 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
2 x Deska do ikony 21x25
1 x Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 3
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 3/
2 x Cypryjscy święci
1 x Pocztówka P nr 02
1 x Zmartwychwstanie i ikona
2 x św. Aleksander Newski
2 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Wstążka do szat niebiesko-złota (nr 4) szer. 50
4 x Elpis Tom 17
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Św. Matrona Moskiewska
1 x Mały Kościół /tw/
1 x Ikona Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Zwierki
1 x Nieświęci święci
1 x Elpis Tom 24
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Św. Mikołaj /nr 8/
1 x Służebnik
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
3 x Kadzidło zwykłe
2 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
2 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Noc przed Bożym Narodzeniem
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Molitwosłow i Psałtir
1 x Sobota Łazarza
1 x Św. Eliasz Prorok
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x św. apostoł Piotr
1 x Kl. VI cz. I - Zbaw, Panie; Spasi, Hospodi
1 x Trzech Świętych Hierarchów /2/
1 x Św. Mikołaj /nr 5/
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Ikona podwójna duża /nr 1/
2 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
2 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Krzyżyk 8234
2 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
2 x Zamordowane wsie
1 x Tryptyk /nr 6/
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Księga metrykalna - O urodzonych
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17,5
1 x Anioł Stróż nr 2 /mdf/
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Misja na wzór Chrystusa
1 x Lawenda - ładan
1 x Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma
1 x Bogurodzica
1 x Komentarz Św. Ojców do Ewangelii wg. Św. Mateusza
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 8 DT/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2P/ mdf
1 x Powrót do raju
1 x CD - (Szurbak)K Nagrania archiwalne 1973-1980
2 x św. apostoł Jakub - laminat
1 x O naszym prawosławiu
1 x Psałterz na cześć Matki Bożej
1 x Anioł Stróż /3/
1 x Chrystus Pantokrator /nr 8/
1 x Deisis
1 x PC nr 5 Augustowo - Św. ap. Jana Teologa
1 x Św. Aleksy nr 1
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
3 x Św. Jan Chrzciciel Prorok
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 40
1 x Św. Archanioł Michał /nr 3/
2 x Lilia - ładan
1 x św. apostoł Mateusz - laminat
1 x Św. Piotr i Paweł
3 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Kolory Prawosławia. Bułgaria
1 x Wiesiołek - Atos - ładan
1 x Łampada grecka nr 9503B mosiężna
1 x Nard - ładan
1 x Akatyst do św. Nektariusza - CD
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x O dzieciach w Cerkwi
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Łampada stojąca /nr 15/
1 x Św. Konstantyn Wielki
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Czasosłow /nr 4/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3/
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Pocztówka P nr 09 scs
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Św. Olga
2 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Gra edukacyjna - "Zapamiętaj"
2 x Trebnik cz. 1 i 2
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 9M/
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Św. Jerzy Zwycięzca - laminat
2 x Krople Bożej Miłości
1 x Czotki 50 - czarne
2 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
2 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
3 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Droga do szczęścia
1 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Aniołek. Opowiadania
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /M/
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
3 x Mirra - Atos - ładan
2 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Psałterz z modlitwami
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x św. apostoł Paweł - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Augustowska" /m mdf/
1 x Frędzle srebrne 7 cm
2 x Św. Pantelejmon /nr 3/
1 x Krzyżyk 8270
1 x Ikona Chrystusa /nr 4/
1 x św. Maria Magdalena /nr 4/
2 x S nami Boh
2 x Kolędy - Zaspiwajmo Rożdiennomu - CD
2 x Św. Ignacy Jabłeczyński
1 x Dzikie pola - CD
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
1 x Mandylion /nr 3/
3 x Bizantyjskie - Wizantino - ładan
1 x Iliton
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Obichod Notnoho Cerkownoho Pienija Bas
2 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Kopije średnie d
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Św. Ałła
2 x Misterium Śmierci
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
1 x Biblia dla dzieci
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr2/ /mdf/
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
3 x Kadzidło Atoskie Kwiat Pustyni
1 x Żywot i Akatyst św. Mikołaja Cudotwórcy
3 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
2 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 18,5
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Anioł Stróż /nr 1/
2 x Pocztówka BN nr 45
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Wielki Post
2 x Pomiannik - tw b
1 x Nie zaniedbuj w sobie daru łaski.... Rozważania o kapłaństwie
1 x Apostoł nr 5
1 x Ostatnia Wieczerza
2 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
2 x Św. Sprawiedliwy Jan z Kormy
1 x PC nr 16 Parcewo - Św. Dymitra Sołuńskiego
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest" /nr 2/
1 x Osoczniki. Tradycyjne pieśni męskie podlaskich Białorusinów + CD
1 x Encyklopedia T.61
2 x Kolorowanka - Święta Wielka Męczennica Barbara
2 x św. apostoł Bartłomiej
2 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Ikona Narodzenia Bogarodzicy Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
2 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Św. Krzysztof
1 x Wylana mirra
1 x Obraz Sacrum
1 x Kadzidło Atoskie Mirra
1 x Ikona Bogarodzicy "Poszukiwanie Zaginionych" /mdf/
1 x CD - Tobie przynależy wszelka chwała
3 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
1 x Pomiannik - tw n
1 x Mandylion
1 x Św. Helena
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Dekanat Lubiński
2 x Lilia - ładan
2 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Połnoje naczało - Modlitwy początkowe
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - ćwiczenia
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Bizantyjskie - Wizantino - ładan
2 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 30
2 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Śpiewnik - Zaspiwajmo razom
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
2 x Ateńska świątynia
2 x Elpis nr 11/12
1 x Obrzezanie Pańskie
1 x Dobry Nauczyciel Św. Grzegorz Peradze
1 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący Krzew"
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 19,5
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x św. Spirydon (nr 1) /mdf/
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
2 x Akatyst ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej
2 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy scs
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
2 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x CD - Zmartwychwstania dzień - Fili
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x św. apostoł Jakub
1 x Śladami Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Leksykon terminologii prawosławnej
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Wiesiołek - Atos - ładan
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Śww. Konstantyn i Helena
1 x Ikona Bogarodzicy "Domostroitielnica-Gospodarna"
1 x Św. Archanioł Michał /nr 1/
2 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Księga metrykalna - O zaślubionych
1 x Św. Serafim z Sarowa
1 x Św. Piotr Mohyła
1 x Prawosławne pojmowanie małżeństwa
1 x Psałtir nr 4 s molitwami o żywych i usopszych
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 5nf/
1 x Zbuduję Cerkiew Moją ...
1 x O wiedzy duchowej
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
2 x Misterium metanoi i spowiedzi
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Św. Grzegorz Peradze Męczennik (gruziński)
1 x Latopisy A. Supraskiej - 11 Dzieci w kulturze duchowej Prawosław
1 x Św. Aleutyna
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
2 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Św. Grzegorz Peradze Męczennik
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka" - laminat
1 x Św. Efrem Syryjczyk
1 x Subotnik ili pominnik monasteru supraskiego
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - ćwiczenia
1 x Akatyst PB Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /mdf/
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
1 x Sakrament Miłości
1 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Św. Sawa arcybiskup serbski
1 x Apostołowie.
1 x Freski Supraskie
1 x Ikona Bogarodzicy "Uzdrowicielka-Celitielnica"
1 x Żywe słowo
1 x Ikona Bogarodzicy "Dońska" /mdf/
1 x Trebnik scs /UPC/
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Kwiat pustyni - ładan
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Św. Gabriel Zabłudowski męczennik
1 x Niedziela o Samarytance
1 x Chrześcijańskie wychowanie dzieci
1 x Kl. V - W cerkwi prawosławnej
1 x Otcze Nasz
1 x Puzzle - Ławra Poczajowska
2 x Kwiat cytryny - ładan
1 x Encyklopedia T.43
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr 2/
1 x Zesłanie Ducha Świętego /mdf/
1 x Knot do łampadki
1 x Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej
1 x Ikona Bogarodzicy "Celitielnica-Uzdrowicielka"
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Chrystus Pantokrator /nr 3/
1 x Prawosławie a Protestantyzm
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Ikonka Bogurodzicy - Wsiecarica plastik
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Św. Serafin (Ostroumow) męczennik
1 x Synaksarion - 08 Sierpień
1 x Encyklopedia T.60
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Komplet eucharystyczny - czasza 0,5 l
1 x Księgi metrykalne: 3 w 1 - O urodzonych. O zaślubionych. O zmarł
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x św. Jan Klimak
1 x W drodze ku wieczności
1 x Kolory Prawosławia. Rosja
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Kl. III - Słowo Boże
1 x Ikona Bogarodzicy "Dońska"
1 x Jezus Chrystus /nr 9/
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x Latopisy A. Supraskiej - 12 Obraz - Słowo - Litera
1 x Czasosłow /nr 2/
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - ćwiczenia
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
1 x Św. Mikołaj /nr 7/
1 x Boże Narodzenie /nr 3/
1 x Wielki Post i konsumpcyjne spłeczeństwo
1 x Św. Eugenia
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16,5
1 x Ikona Bogarodzicy "Akatystowa-Chilendarska"
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Św. Spirydon z Tremituntu Cudotwórca
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Kożyno nad rzeką Łoknicą
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (K) - szer. 30
1 x Kl. IV - Boże, zmiłuj się; Hospodi, pomiłuj
1 x Kolory Prawosławia. Cypr
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x św. Hiob z Poczajowa
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest" /nr 1/
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x św. Maksym Gorllicki z żywotem /m/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał"
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14m mdf/
1 x CD Kolędy Prawosławne
1 x Połnyj Prawosławnyj Molitwosłow na wsiaku potrebu
1 x Św. Nicefor Kantakuzen męcz.
25.248,55zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce