50,00zł

Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego

Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego

Tytuł: Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego z podręcznym słownikiem serkiewnosłowiańsko-polskim
Autor: Ks. Mitrat Stanisław (Eustachy) Strach
Kędzierzyn-Koźle 2021
Wydawca: Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Płocku
Wymiary: 17,5 x 24,5 cm
Ilość stron: 390
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-956234-2-4

WPROWADZENIE

Podręcznik niniejszy zawiera podstawowe wiadomości o języku cerkiewnosłowiańskim (liturgicznym). Jego celem jest dostarczenie niezbędnego minimum wiedzy w zakresie dwóch pierwszych działów gramatyki, tj. fonetyki i morfologii języka używanego w liturgii Cerkwi Prawosławnej na terenie naszego kraju, inaczej niż ma się to z działem trzecim czyli składnią i wiadomościami uzupełniającymi.

Materiał zawarty w podręczniku podzielony został na trzy podstawowe części.

Część I - „Wiadomości wstępne” obejmuje informacje o alfabecie cer­kiewnosłowiańskim, zasadach pisowni, wartości głosowej (wymowie) znaków literowych, akcencie, interpunkcji oraz o zasadach skracania wyrazów pod tytlem (tytłem).

Część II stanowi „Przegląd części mowy”. Na szczególną uwagę zasługują tu różnorodne formy czasownikowe, których odpowiedników już nie używa się w języku polskim, jak np. imperfectum, aoryst, perfectum czy plusąuamperfectum. Niektóre rozdziały części morfologicznej mogą wydać się dość kontrowersyjne, np. „Stopniowanie przymiotników”. Jest to spowodowane zróżnicowanym podejściem do tego zagadnienia wszystkich trzech autorów gramatyk języka cerki ewnosłowiańskiego, które wykorzystano w niniejszej pracy.

Część III zawiera obszerne wiadomości ze składni cerkiewnosłowiańskiej. Tu z kolei zwracają na siebie uwagę takie specyficzne konstrukcje składniowe, nie spotykane w języku polskim, jak celownik niezależny, biernik z imiesłowem, biernik, celownik oraz mianownik z bezokolicznikiem, a także zjawisko językowe zwane „antyptosis”, o którym nie wspomina się we współczesnych zagranicznych gramatykach języka cerkiewnosłowiańskiego, jak również w polskich gramatykach języka scs. Ponadto w rozdziale poświęconym uzupełnieniu należy zwrócić uwagę na podrozdział odnoszący się do wiadomości o tzw. strukurze powierzchniowej i głębokiej wypowiedzenia, co przyczyni się w bardzo poważnym stopniu do

prawidłowego odczytywania znaczenia cerkiewnosłowiańsjkich tekstów.

Na końcu pracy przed biografią autora podręcznika został umieszczony słownik cerkiewnosłowiańsko-polski zawierający oprócz haseł skomplikowane dla zrozumienia wyjątki tekstów z ich objaśnieniami.

Autor żywi nadzieję, iż niniejszy podręcznik ułatwi w znacznym stopniu wszystkim zainteresowanym zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie gramatyki cerkiewnosłowiańskiej, jakże potrzebnej do zrozumienia bogactwa cs. tekstów liturgicznych naszej Świętej Cerkwi.

ks. mitrat Stanisław (Eustachy) Strach

 

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE 
Wykaz skrótów 
 
CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Alfabet cerkiewnosłowiański
Uwagi o użyciu i wartości fonetycznej niektórych liter alfabetu cerkiewnosłowiańskiego
Akcent
Przydech
Tytel
Znaki interpunkcyjne (przestankowe)
Litery jako cyfry
 
CZĘŚĆ II. MORFOLOGIA. PRZEGLĄD CZĘŚCI MOWY
Rzeczownik
Deklinacja rzeczowników
Deklinacja I
Deklinacja II
Deklinacja III
Deklinacja IV
Zaimek
Odmiana zaimków nierodzajowych
Odmiana zaimków rodzajowych
Odmiana zaimków w formie złożonej 
Przymiotnik
Odmiana przymiotników krótkich
Odmiana przymiotników złożonych
Odmiana przymiotników typu (Bożyj)
Stopniowanie przymiotników
Odmiana przymiotników w stopniu wyższym
Liczebnik
Graficzne przedstawienie i nazwa liczebników głównych
Odmiana
Czasownik
Koniugacja
Strona czynna
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Czas przeszły
Imperfectum (czas przeszły niedokonany)
Aoryst (czas przeszły momentalny)
Czasy przeszłe złożone
Perfectum (czas przeszły dokonany)
Plusąuamperfectum (czas zaprzeszły)
Czas przyszły złożony
Czas przyszły uprzedni
Tryb rozkazujący (życzący)
Tryb przypuszczający (warunkowy)
Imiesłowy
Imiesłowy czynne
Odmiana imiesłowów czynnych
Imiesłowy bierne
Strona bierna
Odmiana czasownika posiłkowego (byti)
Nieodmienne części mowy
Przysłówek
Przyimek
Spójnik
Wykrzyknik
 
CZĘŚĆ III. SKŁADNIA
Znaczenie terminu „składnia” w niniejszej pracy
Wypowiedzenie (zdanie, oznajmienie, zawiadomienie)
Podział wypowiedzeń na pojedyncze, dwukrotnie i wielokrotnie złożone ...
Rodzaje wypowiedzeń ze względu na postawę mówiącego wobec treści przekazywanych przez niego informacji
Wypowiedzenie oznajmujące
Wypowiedzenie pytające
Wypowiedzenia żądające (rozkazujące)
Wypowiedzenia z zabarwieniem uczuciowym (wykrzyknikowe)
Wykrzyknienia
Składnik
Rodzaje połączeń syntaktycznych (stosunek współrzędny i niewspółrzędny)
Spójniki
Wyrazy poza związkami syntaktycznymi wypowiedzenia
Wypowiedzenia wtrącone
Związek główny i związki poboczne w wypowiedzeniu
 
Wypowiedzenie pojedyncze
Podmiot
Orzeczenie
Związek główny bezpodmiotowy
Związek główny bezorzeczeniowy
Składnia zgody w związku głównym
Związki poboczne
Dopełnienie
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) pomocniczego
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) towarzyszącego
Dopełnienie sprawcy
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) porównawczego
Dopełnienie przedmiotu (czynnika) orzekającego
Okolicznik
Okolicznik miejsca
Okolicznik czasu
Okolicznik sposobu
Okolicznik akcesoryjny
Okolicznik względu
Okolicznik miary
Okolicznik przyczyny
Okolicznik celu
Okolicznik warunku
Okolicznik przyzwolenia
Okolicznik skutku
Przydawka
Przydawka właściwościowa
Przydawka dopełnieniowa
Przydawka okolicznościowa
Przydawka podmiotowa
Przydawka orzekająca (apozycyjna, predykatywna)
 
Wypowiedzenie złożone
Klasyfikacja wypowiedzeń złożonych ze względu na stosunek zespolenia współrzędny i podrzędny
Wskaźniki zespolenia w języku cerkiewnosłowiańskim
Wypowiedzenie współrzędnie złożone: forma zespolenia i znaczenie...
Wypowiedzenie współrzędnie złożone łączne
Wypowiedzenie współrzędnie złożone przeciwstawne
Wypowiedzenie współrzędnie złożone rozłączne
Wypowiedzenie współrzędnie złożone wynikowe i uzasadniające
Wypowiedzenie współrzędnie złożone włączne (uściślające)
Wypowiedzenie dwukrotnie złożone podrzędnie: forma zespolenia, funkcja strukturalna i funkcja komunikatywna
Wypowiedzenie podrzędne podmiotowe
Wypowiedzenie podrzędne orzecznikowe
Wypowiedzenie podrzędne przydawkowe
Wypowiedzenie podrzędne dopełnieniowe
Wypowiedzenia dwukrotnie złożone z podrzędnym okolicznikowym ..
Wypowiedzenie okolicznikowe miejsca
Wypowiedzenie okolicznikowe czasu
Wypowiedzenie okolicznikowe sposobu i porównawcze
Wypowiedzenie okolicznikowe stopnia lub miary
Wypowiedzenie okolicznikowe skutkowe
Wypowiedzenie okolicznikowe przyczynowe
Wypowiedzenie okolicznikowe przyzwolenia
Wypowiedzenie okolicznikowe warunkowe
Wypowiedzenie okolicznikowe celowe
Wypowiedzenie okolicznikowe niewspółmiemości treści
Wypowiedzenie dwukrotnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania 

Osobliwe konstrukcje składniowe
Dativus absolutus (celownik niezależny)
Accusativus cum infmitivo (biernik z bezokolicznikiem)
Accusativus cum participio (biernik z imiesłowem)
Dativus cum infinitivo (celownik z bezokolicznikiem)
ominativus cum infmitivo (mianownik z bezokolicznikiem)
 
Uzupełnienie
Mowa niezależna i zależna
Okres
Szyk wyrazów w cerkiewnosłowiańskim wypowiedzeniu
Struktura powierzchniowa i głęboka wypowiedzenia
Redundantne użycie zaimka иже (który)
Wyrażenia pleonastyczne
Antyptosis
Antycypacja podmiotu lub dopełnienia
 
Podręczny słownik cerkiewnosłowiańsko - polski
Bibliografia
Nota o autorze
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 9/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Pomiannik - m n
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Elpis nr 9/10
1 x Elpis nr 11/12
1 x Elpis nr 6
1 x Elpis nr 15/16
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x DVD - Odejść w światłym tygodniu
1 x Elpis nr 13/14
1 x Elpis nr 4
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Elpis nr 17/18
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x W drodze ku wieczności
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Apostoł Piotr. Biografia
1 x Czetwierojewangielije t.2
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Biblia dla dzieci
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Apostoł nr 5
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Czeremszyna - Tęsknoty - CD
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Przepiękne ballady rosyjskie - CD
1 x Encyklopedia T.41
1 x Encyklopedia T.61
1 x Encyklopedia T.52
1 x Encyklopedia T.55
1 x Encyklopedia T.42
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Ateńska świątynia
1 x Czetwierojewangielije t.1
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Apostołowie.
1 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Dogmaticzeskoje bohosłowije M.Pomazanskij
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona i Kosmos
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Dubiny - Vianie Ruta - CD
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
1 x Nabożeństwo intencyjne do Bogurodzicy
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Viesna - Raz, Dwa, Try - CD
1 x DVD - Archimandryta
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Terminarz - kalendarz 2022
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Elpis nr 7/8
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Odwaga modlitwy
1 x O naszym prawosławiu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 30
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Istorija Ikonopisi
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Czasosłow /ros/
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Homilie t. III - IV
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
4.942,00zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce