50,00zł

Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1

Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1

Tytuł: Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
Autor Jarosław Charkiewicz
Wydawnictwo Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020
Oprawa: miękka
Wymiary: 16,5 x 24 cm
Ilość stron: 496
ISBN 978-83-65136-49-7

 

CHRYSTUS W EWANGELII

 

 

Czas oczekiwania na święto Narodzenia Jezusa Chrystusa, długie jesienne, a później zimowe wieczory, są dobrym czasem na lekturę książek, które, z jednej strony, umożliwiają wzbogacenie swojej wiedzy na tematy religijne, a z drugiej, pomocne są w rozwoju duchowym człowieka. Taką książką wydaje się być najnowsza praca Jarosława Charkiewicza, a w zasadzie jej pierwszy z dwóch planowanych tomów. Książka nosi stosunkowo długi tytuł „Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia”, który w istocie oddaje zawartość pracy.

Tytułowy bohater książki – Zbawiciel, Jezus Chrystus, Bogoczłowiek – „zajmuje centralne miejsce w życiu wszechświata i człowieka. To On uświęca każdego z nas. On jest światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka (J 1,9)” – jak w „Słowie wstępnym” do pracy napisał metropolita warszawski i całej Polski Sawa. To On jest – kontynuuje zwierzchnik naszej Cerkwi – „jedynym światłem dla poszukujących prawdy; jest Głową i Fundamentem Cerkwi. W Nim wypełnia się chrześcijańska moralność. Chrystus to Alfa i Omega naszej egzystencji. Jego nauka zawarta jest w św. Ewangelii, przeto będąc źródłem życia służy bodźcem do tworzenia wartości nadających nowe i zawsze żywe oblicze kultury ludzkiej”.

Poznawanie osoby Chrystusa i Jego nauki powinno być dla każdego chrześcijanina nie tylko zgłębieniem wiedzy na ten temat. Powinno być ono nie tylko zaszczytnym, ale i miłym obowiązkiem każdego człowieka. Przyczynia się to bowiem do podążania człowieka we właściwym kierunku, sprzyja jego duchowemu doskonaleniu się w nadziei na zbawienie i życie wieczne w Królestwie Bożym.

We wprowadzeniu do książki autor pisze m.in.: „W historii ludzkości nie ma nikogo bardziej znanego niż Jezus Chrystus. To na Jego temat powstało najwięcej książek, obrazów, utworów muzycznych, filmów. Żadna osoba w dziejach ludzkości nie koncentrowała na sobie takiej uwagi jak On, żadna też nie stała się powodem tylu zażartych sporów i sprzecznych zdań na swój temat, równocześnie nie miała tyleż miłości, co i nienawiści. (…) Na przestrzeni dziejów ludzkości nie było i nie ma nikogo, kto stałby się przedmiotem tak wielu badań naukowych jak Jezus Chrystus. Na Jego temat powstały setki tysięcy tomów prac, których treści nigdy nie będzie w stanie ogarnąć żaden wyspecjalizowany instytut naukowo-badawczy. Napisano o Nim tyle, że wydawać by się mogło, iż nie da się do tego już nic dodać, że o Chrystusie wiemy już wszystko. Tym niemniej, każda epoka przynosi nowe próby zrozumienia Jego osoby i nowych śmiałków, którzy w różnych dziedzinach nauki i sztuki próbują znaleźć własną, osobistą odpowiedź na podstawowe, egzystencjalne pytanie: kim On jest? Jednym z tych śmiałków jest autor niniejszej książki, czyniący dalece niedoskonałą próbę zrozumienia miejsca i roli Zbawiciela w życiu świata i własnym”.

Objawienie światu Zbawiciela nastąpiło poprzez Słowo Boże zapisane i przekazywane przez św. Ewangelię, która stała się też głównym źródłem wykorzystanym w pracy przez autora. To prawdy zawarte w tej najświętszej dla wszystkich chrześcijan Księdze posłużyły mu za bazę do prezentacji ziemskiej biografii Jezusa Chrystusa, jego działalności i nauczania. Ewangelia jest dowodem na historyczność Jezusa pomimo obecnych w poszczególnych Ewangeliach sprzeczności, tj. różnic pomiędzy ewangelistami opisującymi, jak się wydaje, jedne i te same wydarzenia, ale różniące się detalami. Obecność tych różnic w opisach ewangelistów, przy zgodności co do istoty, w żaden sposób nie podważa jednak wiarygodności i realności opisywanych wydarzeń. Wręcz przeciwnie, całkowita zgodność mogłaby świadczyć o mistyfikacji, polegającej na uzgadnianiu przez autorów między sobą tych czy innych opisów.

Starając się na tyle, na ile to możliwe, zsynchronizować na potrzeby swojej pracy cztery kanoniczne księgi Ewangelii, autor postawił też przed sobą zadanie chronologicznego przedstawienia zawartego w nich opisu ziemskiego życia i nauczania Pana naszego Jezusa Chrystusa, co znalazło swoje odbicie w strukturze pracy.

Książka składa się z dwóch tomów. Pierwszy tom rozpoczyna rozdział, w którym przedstawione zostało życie Jezusa Chrystusa poczynając od Jego rodowodu, poprzez zwiastowanie przyjścia Zbawiciela na świat, Jego narodziny, chrzest i działalność poprzedzającą początki nauczania w Judei. Rozdział drugi poświęcony jest początkom nauczania Jezusa w Judei i Jego nauczaniu w Galilei. Rozpoczyna go związana ze świętem Paschy wizyta Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej i wypędzenie przez Niego sprzedawców, a kończy przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu. Pierwszy tom jest równocześnie zapowiedzią drugiego, który ma ukazać się w przyszłym roku. Będzie on się składał z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostanie nauczanie Jezusa po opuszczeniu przez Niego Galilei, tj. w Judei i za Jordanem, co bezpośrednio poprzedzało przybycie Chrystusa do Jerozolimy na ostatnią Paschę. W drugim rozdziale opisane zostaną wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach ziemskiego życia Jezusa, w tym Wieczerza Mistyczna, Jego aresztowanie, sąd i ukrzyżowanie. Ostatni rozdział dwutomowej pracy poświęcony zostanie głównie wydarzeniom związanym ze zmartwychwstaniem Chrystusa i Jego kolejnym ukazaniem się, a zakończy się Wniebowstąpieniem Pańskim.

Książkę wzbogacają liczne ilustracje w postaci fresków, mozaik, ikon i rysunków, odnoszące się do poszczególnych opisywanych wydarzeń. Nawiązują one do opisów prawosławnej ikonografii poszczególnych scen, które znalazły się w końcowych częściach poszczególnych podrozdziałów. W większości przypadków są one krótkie czy wręcz lakoniczne. Niekiedy jednak, w przypadku najważniejszych przedstawień czy też cieszących się w ikonografii największą popularnością, są rozbudowane i obfitujące w szczegóły. Dodatkowo znajdują się w nich również informacje poświęcone kwestii kształtowania się najważniejszych świąt cerkiewnych, będących odniesieniem do ewangelicznych wydarzeń, a dla współczesnych będących ich aktualizacją. Ponadto przydatne dla czytelnika książki mogą być, znajdujące się na jej marginesach, informacje, kiedy w roku liturgicznym podczas nabożeństw czytane są omawiane fragmenty św. Ewangelii (perykopy).

We „Wprowadzeniu” autor w oryginalny sposób określa adresata swojej pracy, pisząc, że „kieruje swoją pracę, po pierwsze, do tych, którzy uważają, że Jezus Chrystus zupełnie nie istniał. Po drugie, do tych, według których, istniał On, ale w Niego nie wierzą. Po trzecie, kieruje ją do osób, które uważają siebie za chrześcijan, ale z różnych względów ze sceptycyzmem podchodzą do ewangelicznych opowieści. Po czwarte wreszcie, do tych, którzy będąc osobami wierzącymi odczuwają potrzebę jeszcze bliższego obcowania z osobą Jezusa Chrystusa i ciągłego zgłębiania Jego nauczania”. Kierując swoją pracę do bardzo szerokiego kręgu czytelników, pisząc jasno i przystępnie, autor jednocześnie starał się, aby miała ona charakter nie stricte naukowy, lecz popularny. Dlatego też umyślnie zrezygnował z przypisów, których swojego rodzaju ekwiwalentem będzie bibliografia, która ma znaleźć się na końcu drugiego tomu.

Nie będąc podręcznikiem do chrystologii czy jej wykładem, prezentowana książka powinna zainteresować nie tylko osoby świeckie, poszukujące wiedzy na temat Chrystusa, Jego życia, działalności i nauczania. Praca ta może okazać się również źródłem pewnych inspiracji dla kaznodziejów przygotowujących słowa, kazania, homilie. Niech zachętą do zapoznania się z tą pracą będą słowa Jego Eminencji metropolity Sawy: „Książkę rekomenduję wszystkim pragnącym zapoznać się z dziełem, którego dokonał Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie – zwykłym czytelnikom, młodzieży, dzieciom”.

Jarosław Charkiewicz

___________

Jarosław Charkiewicz, Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia. Tom I, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020, s. 496.

 

 
Spis treści
 
Słowo wstępne 9
 
Wprowadzenie 13
 
I. Życie Jezusa do pierwszej Paschy 17
 
1. Prolog 19
2. Rodowód Jezusa Chrystusa 23
3. Zanim Chrystus się narodził 30
3.1. Zwiastowanie 30
3.2. Spotkanie Bogarodzicy z Elżbietą 39
4. Narodzenie Jezusa Chrystusa 44
5. Obrzezanie Pańskie 61
6. Spotkanie Pańskie 65
7. Hołd mędrców ze Wschodu 74
8. Ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu 83
9. Życie Jezusa przed chrztem 91
10. Chrzest Pański 101
11. Kuszenie Chrystusa przez diabła 113
12. Początki nauczania Chrystusa 121
12.1. Powołanie pierwszych apostołów 128
12.2. Wesele w Kanie Galilejskiej 141
13. Wypędzenie sprzedawców ze Świątyni Jerozolimskiej 149
14. Dialog Jezusa z Żydami 153
15. Rozmowa Jezusa z Nikodemem 155
16. Drugie świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie 160
 
II. Początki nauczania Jezusa Chrystusa w Judei i nauczanie w Galilei 163
 
17. Rozmowa Chrystusa z Samarytanką 165
18. Uzdrowienie syna sługi królewskiego 176
19. Pierwsze odrzucenie Jezusa w synagodze 179
20. Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum 182
21. Uzdrowienie teściowej apostoła Piotra 185
22. Chrystus uzdrawia z rozmaitych chorób 188
23. Uzdrowienie trędowatego w Kafarnaum 191
24. Uzdrowienie paralityka w Kafarnaum 195
25. Powołanie Mateusza i wizyta Jezusa w jego domu 200
26. Nauka Jezusa o poście i przypowieść o łatach z ubrania i workach na wino 202
27. Uzdrowienie paralityka w Jerozolimie 204
28. Spór Jezusa z Żydami 208
29. Zrywanie kłosów i spór o sobotę 214
30. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką 217
31. Tłumy podążają za Jezusem 221
32. Kazanie na Górze 223
32.1. Błogosławieństwa 229
32.1.1. Błogosławieni ubodzy duchem 230
32.1.2. Błogosławieni płaczący 232
32.1.3. Błogosławieni cisi 233
32.1.4. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości 234
32.1.5. Błogosławieni miłosierni 235
32.1.6. Błogosławieni czyści sercem 236
32.1.7. Błogosławieni pokój czyniący 237
32.1.8. Błogosławieni prześladowani 238
32.1.9. Podsumowanie 240
32.2. „Sól ziemi" i „światłość świata" 242
32.3. Prawo i Prorocy 244
32.3.1. Zabójstwo i gniew 250
32.3.2. Pożądliwość i walki z pokusami 251
32.3.3. Rozwód 252
32.3.4. Krzywoprzysięstwo 253
32.3.5. Niesprzeciwianie się złu 256
32.3.6. Miłowanie wrogów 257
32.3.7. Chrześcijańska doskonałość 259
32.4. Miłosierdzie i modlitwa 259
32.5. Modlitwa Pańska 263
32.5.1. „Ojcze nasz, Który jesteś w niebiosach" 265
32.5.2. „Święć się imię Twoje” 268
32.5.3. „Przyjdź Królestwo Twoje" 270
32.5.4. „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi" 271
32.5.5. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj".... 273
32.5.6. „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" 275
32.5.7. „I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego" 276
32.5.8. „Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki” 278
32.6. Post 279
32.7. Bogactwo ziemskie i niebiańskie 282
32.7.1. Skarby na ziemi i w niebiosach 282
32.7.2. Lampa ciała 283
32.7.3. Bóg i mamona 284
32.7.4. Troska o jutro 285
32.8. Sąd ludzki i sąd Boży 288
32.9. „Nie dawajcie tego, co święte, psom" 291
32.10. „Proście, a zostanie wam dane" 291
32.11. Złota zasada 294
32.12. Przestrogi 295
32.12.1. Dwie drogi 295
32.12.2. Fałszywi prorocy 299
32.12.3. Przypowieść o domu na kamieniu i piasku 301
32.13. Nauczał ich bowiem jak Ten, Kto ma władzę 302
33. Uzdrowienie sługi setnika 304
34. Wskrzeszenie syna wdowy z Nain 307
35. Uczniowie Jana Chrzciciela wypytują Chrystusa. Pochwała Jana Chrzciciela 311
36. Przypowieść o dzieciach na ulicy 316
37. Opowieść o grzesznicy i przypowieść o dwóch dłużnikach.... 318
38. Uzdrowienie opętanego, który był ślepy i niemy 323
39. Jezus osądza faryzeuszy, którzy żądają znaku 327
40. Matka i bracia Jezusa pragną z Nim rozmawiać 329
41. Jezus osądza znawców Ksiąg i faryzeuszy 331
42. Przestroga przed obłudą i ufność w prześladowaniach 334
43. Wyznanie wiary w Chrystusa i grzech przeciwko Świętemu Duchowi 336
44. Przypowieść o głupim bogaczu 338
45. Przypowieści o Królestwie Bożym i czuwaniu oraz wiernych sługach 342
46. Przypowieść o siewcy 346
47. Przypowieść o kąkolu 353
48. Przypowieść o zapalonej lampie 358
49. Przypowieść o ziarnie 360
50. Przypowieść o ziarnku gorczycy 363
51. Przypowieść o zaczynie 367
52. Przypowieści o skarbie i perle 370
53. Przypowieść o sieci 374
54. O podążaniu za Jezusem 376
55. Uciszenie burzy 378
56. Uzdrowienie opętanego przez legion demonów 381
57. Wskrzeszenie córki Jaira 387
58. Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok 392
59. Uzdrowienie dwóch niewidomych w Galilei 396
60. Uzdrowienie niemego opętanego przez złe moce 399
61. Drugie odrzucenie Jezusa w Nazarecie 401
62. Pierwsze pouczenia dwunastu apostołom 403
63. Nakarmienie pięciu tysięcy 415
64. Chrystus chodzi po wodzie 423
65. Uzdrowienia wielu dotykających szaty Jezusa 428
66. Nauczanie o Chlebie Życia 430
67. Jezus potępia tradycje faryzeuszy 436
68. Uzdrowienie córki Kananejki 439
69. Uzdrowienie głuchego 444
70. Nakarmienie czterech tysięcy 447
71. Uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie 452
72. Wyznanie Piotra 455
73. Pierwsza przepowiednia śmierci 458
74. Nauka Jezusa o podążaniu za Nim 460
75. Przemienienie Pańskie 463
76. Uzdrowienie opętanego chłopca 475
77. Trzecia przepowiednia śmierci 481
78. Moneta w pyszczku ryby 483
79. Jezus błogosławi dziecko i naucza o zgorszeniach 485
80. Przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu 488
Wykaz użytych parametrów biblijnych 492
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
3 x PC nr 52 Rogacze - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
6 x PC nr 47 Nowoberezowo - św. ap. Jana
1 x Spotkanie Pańskie
2 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Synaksarion - 05 Maj
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Zarys szkolnictwa na ziemi kleszczelowskiej SP w Daszach
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Ikona Bogarodzicy "Życiodajne Źródło" /mdf/
2 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x CD Kolędy Prawosławne
4 x Cypryjscy święci
1 x Przemienienie Pańskie
2 x Hilarion Massalski. Archimandryta supraski
4 x Ikony z monasteru w Zwierkach
2 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
5 x Pocztówka P nr 05 /scs/
2 x Św. Konstantyn Wielki
4 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
2 x Deska do ikony 22x28
2 x Zaśnięcie Bogarodzicy
2 x Biblia - j. cerkiewnosłowiański
1 x Kopije duże d
2 x Pocztówka P nr 46
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
2 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
1 x Bohohłasnik
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
2 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Serafion Połchowski władyka białoruski
3 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
2 x Ikonka okrągła /nr 3/
5 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 40
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Pocztówka P nr 47
1 x Przywileje i nadania Cerkwi w W. Ks. Litewskim cz. II
1 x Kołokoła i kołokolnyje zwony
2 x Jezus Chrystus /nr 10m mdf/
3 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Pocztówka P nr 06 /scs/
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
4 x PC nr 42 Grabarka - Ikony M.B. "Radość Wszystkich Strapionych"
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
4 x 100 lat aktywnego życia
3 x PC nr 53 Stawiszcze - Cudu arch. Michała
2 x Teologia kerygmatu
1 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
3 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza
1 x Gra edukacyjna - "Zapamiętaj"
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
4 x Akatyst do św. Jerzego - CD
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
4 x Pocztówka P nr 02
2 x Gruzińscy święci, wyd.II
3 x Pocztówka BN nr 45
3 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14d mdf/
2 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Przywileje i nadania Cerkwi w W. Ks. Litewskim cz. III
2 x Ikonka okrągła /nr 13/
2 x Św. Anna /mdf/
1 x św. Spirydon (nr 2) /mdf/
5 x PC nr 41 Dubicze Cerkiewne - Opieki Matki Bożej
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 30
2 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Cerkiewki i kaplice północnej Białostocczyzny
2 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
2 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
2 x Narodzenie Chrystusa /mdf - nr 5m/
1 x Łampada stojąca nr 14 b
2 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Duszpasterz i jego służba w Kościele Prawosławnym
5 x Misterium Śmierci
2 x PC nr 84 - Białystok św. Mikołaja
1 x Akatyst do św. Nektariusza - CD
3 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
2 x Tryptyk /nr 6/
2 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Post jako praktyka duchowa
1 x Anioł Stróż /nr 3m mdf/
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Przemienienie Pańskie
2 x Chrześcijańskie wychowanie dzieci
2 x PC nr 62 Radom - Św. Mikołaja
1 x Ikonografia cerkwi prawosławnej w Przemkowie
1 x PC nr 25 Zabłudów - Zaśnięcia Matki Bożej
1 x PC nr 22 Michałowo - Św. Mikołaja
2 x Łampada nr 2 złocona
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Pascha - służba
2 x Dekanat Lubiński
2 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Modlitwy nad jeziorem
3 x Wsienoszcznoje Bdienije CD
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
2 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Pas z modlitwą
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
2 x Mielnicki Gościniec 7/2021
3 x Droga. Prawda. Życie 2
2 x PC nr 37 Topilec - Św. Mikołaja
1 x Anioł Stróż nr 3 /mdf/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 8 Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
5 x PC nr 34 Kuraszewo - Św. Antoniego
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
3 x Homilie t. III - IV
1 x Cerkiewny Kalendarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckie
1 x Encyklopedia T.44
1 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 25
1 x Tryptyk /nr 5/
2 x Nasza pamiac' - Nasza Pamięć
3 x Ateńska świątynia
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja" - Nieustającej Pomocy /mdf - nr 2
2 x Pocztówka BN nr 8
1 x Św. Aleksander Newski
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
2 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Biblia dla dzieci
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
2 x PC nr 77 Białystok - Zmartwychwstania Pańskiego (nr 2)
2 x CD - Zmartwychwstania dzień - Fili
2 x Nechaj bude wola Twoja, Hospody
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
2 x Śpiewnik - Zaspiwajmo razom
1 x Ikona Anioła Stróża - ryza, ramka
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 2/
2 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
2 x Życie wypełnione śpiewaną modlitwą + CD
1 x Dawno temu w Mirze ...
3 x Liturgie Kościoła Prawosławnego
1 x Akatyst ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej
2 x Zesłanie Ducha Świętego /mdf/
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 2m mdf/
2 x Łampada nr 9 złocona
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
3 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
2 x Misteria uzdrowienia
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Stichar niebiesko - złoty /2/
2 x Pocztówka BN nr 46
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
2 x Akatyst przed ikoną MB "Uzdrowicielki" - Odrynki - CD
1 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
2 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
2 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 1/ mdf
3 x Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej
1 x Ikona Bogarodzicy "Łagodząca złe serca
1 x Nauka religii w szkole
2 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x Ikona Bogarodzicy "Uzdrowicielka - Celitielnica" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Panująca - Dierżawnaja" /mdf/
2 x Sąd nad świętym Maksymem
2 x Katechezy Chrzcielne. Św. Jan Chryzostom
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Kropidło małe
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
2 x św. Spirydon (nr 2) /mdf/
1 x A koliś jak było? + CD
1 x Słova na vietrovi - Słowa na wietrowi
2 x Moje życie ze starcem Józefem
6 x PC nr 49 Opaka Duża - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
1 x Św. Paisjusz (Swiatogorec) /mdf/
2 x Olej do łampad /23-1l/
2 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 3/ mdf
1 x Kropidło duże
2 x Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku
2 x PC nr 45 Krynki - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
1 x Świeca ofiarna /nr 20/
1 x 10 Przykazań Bożych
5 x Apostołowie.
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x PC nr 15 Podbiele - Św. proroka Eliasza
2 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - ryza
1 x Wielikij Post
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Jezus Chrystus /nr 14m mdf/
2 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Osoczniki. Tradycyjne pieśni męskie podlaskich Białorusinów + CD
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x PC nr 88 - Jałówka Podwyższenia Krzyża
2 x Pocztówka P nr 07 /p/
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
3 x PC nr 20 Knorydy - Św. Jerzego
1 x Żywot Św. Męcz. Grzegorza Archimandryty
1 x Prawosławnyj Molitwosłow
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
3 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska" /mdf/
1 x Opowieści Pielgrzyma
2 x PC nr 46 Kuzawa - Św. Barbary
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Anioł na Ziemi
2 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
3 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x Latopisy A. Supraskiej - 12 Obraz - Słowo - Litera
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego
1 x PC nr 67 Stary Kornin - św. Michała Archanioła
2 x MP3 - Tradycji Monastyrskogo Pienija
4 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Modlitwa Mistyczna
1 x Molitwa Iisusowa t.4
2 x Akatyst do świętych Starców Optyńskich - CD
1 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
1 x Św. Car Mikołaj II i jego rodzina
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Ikona Bogarodzicy "Trójręka" /mdf nr 2/
1 x Kolędy - Zaspiwajmo Rożdiennomu - CD
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x PC nr 9 Nowa Wola - Narodzenia św. Jana Chrzciciela
1 x Hierarcha chirurg - życie Arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasieniecki
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2/ mdf
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
3 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x św. Spirydon (nr 1) /mdf/
1 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
1 x Dzikie pola - CD
1 x Tryptyk /nr 1/
2 x Nieświęci święci
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Istota prawosławnego monastycyzmu
3 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
2 x Ikona Bogarodzicy "Dodająca rozumu" /mdf/
1 x PARAKLIS Kanon modlitewny
2 x PC nr 14 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy (przy szkole ikonograficzn
1 x Sakrament
1 x Pomiannik - tw b
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Homilie. Od święta Paschy ... - CD
1 x Martwe Dusze
1 x Św. Nina /mdf/
1 x Elpis nr 2
1 x Odwaga modlitwy
1 x Monaszestwo jest woschożdienije k Bohu
1 x MP3 - Chor Swiato-Troickoj Siergijewoj Ławry
1 x PC nr 12 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy
2 x Narodzenie Chrystusa /mdf - nr 2m/
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr2/ /mdf/
1 x Ojciec Leonid Chrol
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
2 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
2 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Szkatułka chrzcielna
2 x Św. Andrzej Apostoł Pierwszy Powołany
2 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x św. Serafim z Sarowa z Bogurodzicą /mdf nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący krzew" /mdf/
3 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Pomiannik - tw n
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Knot do łampadki
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku)
1 x Rozmowy o życiu i Cerkwi. Kontynuacja
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (nr 4) - szer. 50
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
2 x Anioł Stróż /nr 1m mdf/
1 x Bogurodzica
1 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /M/
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
3 x Ikona Bogurodzicy "Włodzimierska" - ryza
2 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
2 x Synaksarion - 10 Październik
1 x Homilie na rok liturgiczny
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Tryptyk /nr 7/
1 x Prorok Moisiej
2 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Wielkie powroty
1 x Ikona Bogarodzicy "Radość Wszystkich Strapionych" /mdf/
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Zygmunt August a Cerkiew Prawosławna
1 x Pocztówka BN nr 1
1 x Syryjskie Hymny o Maryi
1 x Całun pogrzebowy
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2/ mdf
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
2 x Pocztówka BN nr 5
2 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Apostoł nr 5
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 K
2 x The Orthodox Heritage
1 x Subotnik ili pominnik monasteru supraskiego
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10 mdf/
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 T/
1 x Jesli sił nie chwatajet - CD
1 x O Duchu Bożym i duchu tego świata
1 x O naszym prawosławiu
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Podrasnik - Sutanna - R.52
1 x Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601)
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /mdf/
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x PC nr 51 Puchły - Opieki Matki Bożej
1 x Ikonka Bogurodzicy - Wsiecarica plastik
1 x Za życie świata
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
2 x Zmartwychwstanie i ikona
2 x PC nr 29 Białystok - Św. Marii Magdaleny
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
1 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Biblia dla dzieci / Biblija dla dietiej /ros/
1 x PC nr 83 - Białystok św. Jerzego
2 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /mdf/
1 x Zamordowane wsie
1 x Św. Barbara /mdf/
1 x Chrzest Pański /nr 2/
1 x Obraz Sacrum
2 x Synaksarion - 01 Styczeń
1 x CD Bóg się rodzi !
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10d mdf/
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Ikona Św. Mikołaja /2RR/
1 x Czeremszyna - Todar "co na sercu" - CD
1 x Starzec Mikołaj z Zalitu
1 x Powrót do raju
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 14/
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (Z) - szer. 25
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Kolory Prawosławia. Albania
1 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x Łampada grecka nr 9503N nikolwana
1 x Łampada grecka nr 1 biała
1 x Gra edukacyjna - "Monastery prawosławne w Polsce"
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Święty Jan z Kronsztadu - żywot i duszpasterstwo
1 x Elpis Tom 24
1 x Łampada grecka nr 9503 GN
1 x Elpis nr 11/12
1 x Wiesiołek - ładan
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 5 M/
1 x Synaksarion - 08 Sierpień
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza
1 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
1 x PC nr 50 Połowce - św. ap. Jana Teologa
1 x Święty Bazyli Wielki - żywot i pisma
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Św. Serafim z Sarowa /nr 7/
1 x Łampada nr 14 złocona
1 x Elpis nr 4
1 x Ikona Chrystusa - ryza
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Łampada stojąca /nr 07 D/
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Synaksarion - 07 Lipiec
33.612,30zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce