50,00zł

Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1

Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1

Tytuł: Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
Autor Jarosław Charkiewicz
Wydawnictwo Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020
Oprawa: miękka
Wymiary: 16,5 x 24 cm
Ilość stron: 496
ISBN 978-83-65136-49-7

 

CHRYSTUS W EWANGELII

 

 

Czas oczekiwania na święto Narodzenia Jezusa Chrystusa, długie jesienne, a później zimowe wieczory, są dobrym czasem na lekturę książek, które, z jednej strony, umożliwiają wzbogacenie swojej wiedzy na tematy religijne, a z drugiej, pomocne są w rozwoju duchowym człowieka. Taką książką wydaje się być najnowsza praca Jarosława Charkiewicza, a w zasadzie jej pierwszy z dwóch planowanych tomów. Książka nosi stosunkowo długi tytuł „Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia”, który w istocie oddaje zawartość pracy.

Tytułowy bohater książki – Zbawiciel, Jezus Chrystus, Bogoczłowiek – „zajmuje centralne miejsce w życiu wszechświata i człowieka. To On uświęca każdego z nas. On jest światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka (J 1,9)” – jak w „Słowie wstępnym” do pracy napisał metropolita warszawski i całej Polski Sawa. To On jest – kontynuuje zwierzchnik naszej Cerkwi – „jedynym światłem dla poszukujących prawdy; jest Głową i Fundamentem Cerkwi. W Nim wypełnia się chrześcijańska moralność. Chrystus to Alfa i Omega naszej egzystencji. Jego nauka zawarta jest w św. Ewangelii, przeto będąc źródłem życia służy bodźcem do tworzenia wartości nadających nowe i zawsze żywe oblicze kultury ludzkiej”.

Poznawanie osoby Chrystusa i Jego nauki powinno być dla każdego chrześcijanina nie tylko zgłębieniem wiedzy na ten temat. Powinno być ono nie tylko zaszczytnym, ale i miłym obowiązkiem każdego człowieka. Przyczynia się to bowiem do podążania człowieka we właściwym kierunku, sprzyja jego duchowemu doskonaleniu się w nadziei na zbawienie i życie wieczne w Królestwie Bożym.

We wprowadzeniu do książki autor pisze m.in.: „W historii ludzkości nie ma nikogo bardziej znanego niż Jezus Chrystus. To na Jego temat powstało najwięcej książek, obrazów, utworów muzycznych, filmów. Żadna osoba w dziejach ludzkości nie koncentrowała na sobie takiej uwagi jak On, żadna też nie stała się powodem tylu zażartych sporów i sprzecznych zdań na swój temat, równocześnie nie miała tyleż miłości, co i nienawiści. (…) Na przestrzeni dziejów ludzkości nie było i nie ma nikogo, kto stałby się przedmiotem tak wielu badań naukowych jak Jezus Chrystus. Na Jego temat powstały setki tysięcy tomów prac, których treści nigdy nie będzie w stanie ogarnąć żaden wyspecjalizowany instytut naukowo-badawczy. Napisano o Nim tyle, że wydawać by się mogło, iż nie da się do tego już nic dodać, że o Chrystusie wiemy już wszystko. Tym niemniej, każda epoka przynosi nowe próby zrozumienia Jego osoby i nowych śmiałków, którzy w różnych dziedzinach nauki i sztuki próbują znaleźć własną, osobistą odpowiedź na podstawowe, egzystencjalne pytanie: kim On jest? Jednym z tych śmiałków jest autor niniejszej książki, czyniący dalece niedoskonałą próbę zrozumienia miejsca i roli Zbawiciela w życiu świata i własnym”.

Objawienie światu Zbawiciela nastąpiło poprzez Słowo Boże zapisane i przekazywane przez św. Ewangelię, która stała się też głównym źródłem wykorzystanym w pracy przez autora. To prawdy zawarte w tej najświętszej dla wszystkich chrześcijan Księdze posłużyły mu za bazę do prezentacji ziemskiej biografii Jezusa Chrystusa, jego działalności i nauczania. Ewangelia jest dowodem na historyczność Jezusa pomimo obecnych w poszczególnych Ewangeliach sprzeczności, tj. różnic pomiędzy ewangelistami opisującymi, jak się wydaje, jedne i te same wydarzenia, ale różniące się detalami. Obecność tych różnic w opisach ewangelistów, przy zgodności co do istoty, w żaden sposób nie podważa jednak wiarygodności i realności opisywanych wydarzeń. Wręcz przeciwnie, całkowita zgodność mogłaby świadczyć o mistyfikacji, polegającej na uzgadnianiu przez autorów między sobą tych czy innych opisów.

Starając się na tyle, na ile to możliwe, zsynchronizować na potrzeby swojej pracy cztery kanoniczne księgi Ewangelii, autor postawił też przed sobą zadanie chronologicznego przedstawienia zawartego w nich opisu ziemskiego życia i nauczania Pana naszego Jezusa Chrystusa, co znalazło swoje odbicie w strukturze pracy.

Książka składa się z dwóch tomów. Pierwszy tom rozpoczyna rozdział, w którym przedstawione zostało życie Jezusa Chrystusa poczynając od Jego rodowodu, poprzez zwiastowanie przyjścia Zbawiciela na świat, Jego narodziny, chrzest i działalność poprzedzającą początki nauczania w Judei. Rozdział drugi poświęcony jest początkom nauczania Jezusa w Judei i Jego nauczaniu w Galilei. Rozpoczyna go związana ze świętem Paschy wizyta Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej i wypędzenie przez Niego sprzedawców, a kończy przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu. Pierwszy tom jest równocześnie zapowiedzią drugiego, który ma ukazać się w przyszłym roku. Będzie on się składał z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostanie nauczanie Jezusa po opuszczeniu przez Niego Galilei, tj. w Judei i za Jordanem, co bezpośrednio poprzedzało przybycie Chrystusa do Jerozolimy na ostatnią Paschę. W drugim rozdziale opisane zostaną wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach ziemskiego życia Jezusa, w tym Wieczerza Mistyczna, Jego aresztowanie, sąd i ukrzyżowanie. Ostatni rozdział dwutomowej pracy poświęcony zostanie głównie wydarzeniom związanym ze zmartwychwstaniem Chrystusa i Jego kolejnym ukazaniem się, a zakończy się Wniebowstąpieniem Pańskim.

Książkę wzbogacają liczne ilustracje w postaci fresków, mozaik, ikon i rysunków, odnoszące się do poszczególnych opisywanych wydarzeń. Nawiązują one do opisów prawosławnej ikonografii poszczególnych scen, które znalazły się w końcowych częściach poszczególnych podrozdziałów. W większości przypadków są one krótkie czy wręcz lakoniczne. Niekiedy jednak, w przypadku najważniejszych przedstawień czy też cieszących się w ikonografii największą popularnością, są rozbudowane i obfitujące w szczegóły. Dodatkowo znajdują się w nich również informacje poświęcone kwestii kształtowania się najważniejszych świąt cerkiewnych, będących odniesieniem do ewangelicznych wydarzeń, a dla współczesnych będących ich aktualizacją. Ponadto przydatne dla czytelnika książki mogą być, znajdujące się na jej marginesach, informacje, kiedy w roku liturgicznym podczas nabożeństw czytane są omawiane fragmenty św. Ewangelii (perykopy).

We „Wprowadzeniu” autor w oryginalny sposób określa adresata swojej pracy, pisząc, że „kieruje swoją pracę, po pierwsze, do tych, którzy uważają, że Jezus Chrystus zupełnie nie istniał. Po drugie, do tych, według których, istniał On, ale w Niego nie wierzą. Po trzecie, kieruje ją do osób, które uważają siebie za chrześcijan, ale z różnych względów ze sceptycyzmem podchodzą do ewangelicznych opowieści. Po czwarte wreszcie, do tych, którzy będąc osobami wierzącymi odczuwają potrzebę jeszcze bliższego obcowania z osobą Jezusa Chrystusa i ciągłego zgłębiania Jego nauczania”. Kierując swoją pracę do bardzo szerokiego kręgu czytelników, pisząc jasno i przystępnie, autor jednocześnie starał się, aby miała ona charakter nie stricte naukowy, lecz popularny. Dlatego też umyślnie zrezygnował z przypisów, których swojego rodzaju ekwiwalentem będzie bibliografia, która ma znaleźć się na końcu drugiego tomu.

Nie będąc podręcznikiem do chrystologii czy jej wykładem, prezentowana książka powinna zainteresować nie tylko osoby świeckie, poszukujące wiedzy na temat Chrystusa, Jego życia, działalności i nauczania. Praca ta może okazać się również źródłem pewnych inspiracji dla kaznodziejów przygotowujących słowa, kazania, homilie. Niech zachętą do zapoznania się z tą pracą będą słowa Jego Eminencji metropolity Sawy: „Książkę rekomenduję wszystkim pragnącym zapoznać się z dziełem, którego dokonał Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie – zwykłym czytelnikom, młodzieży, dzieciom”.

Jarosław Charkiewicz

___________

Jarosław Charkiewicz, Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia. Tom I, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020, s. 496.

 

 
Spis treści
 
Słowo wstępne 9
 
Wprowadzenie 13
 
I. Życie Jezusa do pierwszej Paschy 17
 
1. Prolog 19
2. Rodowód Jezusa Chrystusa 23
3. Zanim Chrystus się narodził 30
3.1. Zwiastowanie 30
3.2. Spotkanie Bogarodzicy z Elżbietą 39
4. Narodzenie Jezusa Chrystusa 44
5. Obrzezanie Pańskie 61
6. Spotkanie Pańskie 65
7. Hołd mędrców ze Wschodu 74
8. Ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu 83
9. Życie Jezusa przed chrztem 91
10. Chrzest Pański 101
11. Kuszenie Chrystusa przez diabła 113
12. Początki nauczania Chrystusa 121
12.1. Powołanie pierwszych apostołów 128
12.2. Wesele w Kanie Galilejskiej 141
13. Wypędzenie sprzedawców ze Świątyni Jerozolimskiej 149
14. Dialog Jezusa z Żydami 153
15. Rozmowa Jezusa z Nikodemem 155
16. Drugie świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie 160
 
II. Początki nauczania Jezusa Chrystusa w Judei i nauczanie w Galilei 163
 
17. Rozmowa Chrystusa z Samarytanką 165
18. Uzdrowienie syna sługi królewskiego 176
19. Pierwsze odrzucenie Jezusa w synagodze 179
20. Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum 182
21. Uzdrowienie teściowej apostoła Piotra 185
22. Chrystus uzdrawia z rozmaitych chorób 188
23. Uzdrowienie trędowatego w Kafarnaum 191
24. Uzdrowienie paralityka w Kafarnaum 195
25. Powołanie Mateusza i wizyta Jezusa w jego domu 200
26. Nauka Jezusa o poście i przypowieść o łatach z ubrania i workach na wino 202
27. Uzdrowienie paralityka w Jerozolimie 204
28. Spór Jezusa z Żydami 208
29. Zrywanie kłosów i spór o sobotę 214
30. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką 217
31. Tłumy podążają za Jezusem 221
32. Kazanie na Górze 223
32.1. Błogosławieństwa 229
32.1.1. Błogosławieni ubodzy duchem 230
32.1.2. Błogosławieni płaczący 232
32.1.3. Błogosławieni cisi 233
32.1.4. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości 234
32.1.5. Błogosławieni miłosierni 235
32.1.6. Błogosławieni czyści sercem 236
32.1.7. Błogosławieni pokój czyniący 237
32.1.8. Błogosławieni prześladowani 238
32.1.9. Podsumowanie 240
32.2. „Sól ziemi" i „światłość świata" 242
32.3. Prawo i Prorocy 244
32.3.1. Zabójstwo i gniew 250
32.3.2. Pożądliwość i walki z pokusami 251
32.3.3. Rozwód 252
32.3.4. Krzywoprzysięstwo 253
32.3.5. Niesprzeciwianie się złu 256
32.3.6. Miłowanie wrogów 257
32.3.7. Chrześcijańska doskonałość 259
32.4. Miłosierdzie i modlitwa 259
32.5. Modlitwa Pańska 263
32.5.1. „Ojcze nasz, Który jesteś w niebiosach" 265
32.5.2. „Święć się imię Twoje” 268
32.5.3. „Przyjdź Królestwo Twoje" 270
32.5.4. „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi" 271
32.5.5. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj".... 273
32.5.6. „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" 275
32.5.7. „I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego" 276
32.5.8. „Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki” 278
32.6. Post 279
32.7. Bogactwo ziemskie i niebiańskie 282
32.7.1. Skarby na ziemi i w niebiosach 282
32.7.2. Lampa ciała 283
32.7.3. Bóg i mamona 284
32.7.4. Troska o jutro 285
32.8. Sąd ludzki i sąd Boży 288
32.9. „Nie dawajcie tego, co święte, psom" 291
32.10. „Proście, a zostanie wam dane" 291
32.11. Złota zasada 294
32.12. Przestrogi 295
32.12.1. Dwie drogi 295
32.12.2. Fałszywi prorocy 299
32.12.3. Przypowieść o domu na kamieniu i piasku 301
32.13. Nauczał ich bowiem jak Ten, Kto ma władzę 302
33. Uzdrowienie sługi setnika 304
34. Wskrzeszenie syna wdowy z Nain 307
35. Uczniowie Jana Chrzciciela wypytują Chrystusa. Pochwała Jana Chrzciciela 311
36. Przypowieść o dzieciach na ulicy 316
37. Opowieść o grzesznicy i przypowieść o dwóch dłużnikach.... 318
38. Uzdrowienie opętanego, który był ślepy i niemy 323
39. Jezus osądza faryzeuszy, którzy żądają znaku 327
40. Matka i bracia Jezusa pragną z Nim rozmawiać 329
41. Jezus osądza znawców Ksiąg i faryzeuszy 331
42. Przestroga przed obłudą i ufność w prześladowaniach 334
43. Wyznanie wiary w Chrystusa i grzech przeciwko Świętemu Duchowi 336
44. Przypowieść o głupim bogaczu 338
45. Przypowieści o Królestwie Bożym i czuwaniu oraz wiernych sługach 342
46. Przypowieść o siewcy 346
47. Przypowieść o kąkolu 353
48. Przypowieść o zapalonej lampie 358
49. Przypowieść o ziarnie 360
50. Przypowieść o ziarnku gorczycy 363
51. Przypowieść o zaczynie 367
52. Przypowieści o skarbie i perle 370
53. Przypowieść o sieci 374
54. O podążaniu za Jezusem 376
55. Uciszenie burzy 378
56. Uzdrowienie opętanego przez legion demonów 381
57. Wskrzeszenie córki Jaira 387
58. Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok 392
59. Uzdrowienie dwóch niewidomych w Galilei 396
60. Uzdrowienie niemego opętanego przez złe moce 399
61. Drugie odrzucenie Jezusa w Nazarecie 401
62. Pierwsze pouczenia dwunastu apostołom 403
63. Nakarmienie pięciu tysięcy 415
64. Chrystus chodzi po wodzie 423
65. Uzdrowienia wielu dotykających szaty Jezusa 428
66. Nauczanie o Chlebie Życia 430
67. Jezus potępia tradycje faryzeuszy 436
68. Uzdrowienie córki Kananejki 439
69. Uzdrowienie głuchego 444
70. Nakarmienie czterech tysięcy 447
71. Uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie 452
72. Wyznanie Piotra 455
73. Pierwsza przepowiednia śmierci 458
74. Nauka Jezusa o podążaniu za Nim 460
75. Przemienienie Pańskie 463
76. Uzdrowienie opętanego chłopca 475
77. Trzecia przepowiednia śmierci 481
78. Moneta w pyszczku ryby 483
79. Jezus błogosławi dziecko i naucza o zgorszeniach 485
80. Przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu 488
Wykaz użytych parametrów biblijnych 492
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
3 x Latopisy A. Supraskiej - 7 Dawna cyrylicka księga drukowana
2 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
2 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Św. Helena
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 5/
1 x Perły doliny Narwi
2 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
2 x Przebóstwienie człowieka
2 x Jesli sił nie chwatajet - CD
2 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Obraz Sacrum
2 x Encyklopedia T.63
1 x Św. Barbara
3 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
2 x Ateńska świątynia
2 x Wielki Post
2 x Bizantyjskie - Wizantino - ładan
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
3 x Misteria uzdrowienia
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Św. Arcystrateg Archanioł Michał /mdf/
1 x Ukrzyżowanie Chrystusa
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - laminat
1 x św. apostoł Bartłomiej
1 x Olej do łampad /23-1l/
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Ikona Bogarodzicy "Panująca - Dierżawnaja" /mdf/
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Pomiannik - tw b
1 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Zamordowane wsie
2 x Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
1 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3
1 x Materiał biało - złoty /nr 2/
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2/ mdf
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej
1 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Ikonka okrągła /nr 19/
1 x Ikona Bogarodzicy "Nieoczekiwana Radość"
1 x Katechezy Chrzcielne. Św. Jan Chryzostom
1 x Św. Aleksy Kabaluk mnich wyznawca
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x św. apostoł Piotr
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x Odwaga modlitwy
1 x Bliski mi Wschód
1 x Bogurodzica
1 x Ikona Bogarodzicy "Pomagająca przy porodzie"
1 x Św. Dorota męczennica
2 x Materiał żółto - złoto - bordowy /nr GR1/
1 x Niedziela Antypaschy
2 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Pocztówka P nr 02
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x Elpis Tom 17
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Pomiannik - tw n
1 x Sakrament Spowiedzi. Modlitwy.
1 x Widowo. Wieś mieszczańska
3 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Ikona Św. Mikołaja /2RR/
1 x Kolędy - Zaspiwajmo Rożdiennomu - CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Dodająca rozumu" /mdf/
2 x Latopisy A. Supraskiej - 4 Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty
4 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Apostołowie.
2 x Kadzidło Atoskie Kwiat Pustyni
1 x Deisis
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
4 x Encyklopedia T.62
1 x Piesnopienija Nowomuczenikam Rossijskim - CD
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Ikona Bogarodzicy Ostrobramska
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Anioł Stróż nr 3 /mdf/
1 x Elpis nr 11/12
3 x Cypryjscy święci
2 x Homilie t. III - IV
1 x Powrót do raju
1 x Św. Katarzyna /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 7/ D
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
2 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Pas z modlitwą
1 x św. apostoł Marek - laminat
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x PC nr 77 Białystok - Zmartwychwstania Pańskiego (nr 2)
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
1 x Kropidło małe
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Chrystus /nr 1/
2 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 6/
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Jezus Chrystus /nr 8/
2 x Encyklopedia T.61
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 30
1 x W drodze ku wieczności
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Kwiat Atosu - ładan
2 x Przemienienie Pańskie
1 x Kolorowanka
1 x materiał czarno - srebrny /nr 2/
1 x Materiał biało - złoty /nr 12/
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Przywileje i nadania Cerkwi w W. Ks. Litewskim cz. II
1 x Ikona Bogurodzicy Pieczorska ze śww. Antonim i Teodozjuszem
2 x Mandylion /nr 1/
1 x Wielkie powroty
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 1/ mdf
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 5 M/
1 x Irmos - Krepost' moja i pienije moje - CD
1 x Cerkiewny Kalendarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckie
2 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Materiał żółto - złoto - bordowo - czerwony /nr GR2/
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2/ mdf
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
3 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
2 x Ikony. Teologia piękna i światła
1 x Kopije duże d
1 x Chrystus Pantokrator na tronie
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
2 x Mandylion /nr 3/
2 x Chrystus /nr 2/
1 x Materiał czerwono-zielono-złoto-bordowy /nr GR4/
2 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Spotkanie Pańskie
1 x Kwiat Pustyni - Atos - ładan
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Niedziela o Emmaus
1 x Ikonka okrągła /nr 6/
1 x Św. Anna
1 x Ikona Zesłania Świętego Ducha na Apostołów Zwierki
1 x Św. Daria
2 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Święty Nektariusz z Eginy + CD Akatyst do Świętego
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Św. Barbara /mdf/
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
2 x The Orthodox Heritage
2 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x św. Aleksander Newski
1 x Sakrament
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10m mdf/
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Akatyst przed ikoną MB "Uzdrowicielki" - Odrynki - CD
1 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Osoczniki. Tradycyjne pieśni męskie podlaskich Białorusinów + CD
1 x Starzec Mikołaj z Zalitu
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" laminat
1 x Ikona Św. Mikołaja /RR/
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10 mdf/
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Obrzezanie Pańskie
1 x Nechaj bude wola Twoja, Hospody
1 x 12 Wielkich Świąt i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /nr 3/
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Św. Barbara
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Mandylion
1 x Św. Matrona Moskiewska - m
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Kożyno nad rzeką Łoknicą
2 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Św. Antonina
1 x Akatyst do M.B. „Kielich Nieupijający”
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
2 x Encyklopedia T.41
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x CD - (Szurbak)K Nagrania archiwalne 1973-1980
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Kopije średnie d
2 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Św. Antoni i św. Teodozy Pieczerscy - laminat
1 x Św. Symeon świadek Świętego Ducha
1 x Św. Aleksander Newski nr 1
1 x Św. Archanioł Gabriel
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr1/ /mdf/
1 x Monaszestwo jest woschożdienije k Bohu
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
2 x Misterium Śmierci
1 x Encyklopedia T.42
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
1 x Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie
1 x św. apostoł Łukasz - laminat
1 x Częstochowska Ikona Bogarodzicy
1 x MP3 - Tradycji Monastyrskogo Pienija
1 x Ikona Chrystusa
1 x Wspomnienia ze Świętej Góry Atos
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Św. Archanioł Rafał
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x św. Andrzej biskup Krety
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
1 x Zesłanie Ducha Świętego /mdf/
1 x św. apostoł Jakub
1 x Ikona Bogarodzicy "Spójrz na mą pokorę"
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Św. Aleksy nr 1
1 x Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej
2 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Kwiat cytryny - ładan
2 x Ogień Ducha Świętego
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x Pocztówka P nr 47
2 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz" /M/
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
3 x Eucharystia Apostołów
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
2 x Nasza pamiac' - Nasza Pamięć
1 x Św. Archanioł Michał /nr 3/
1 x Łampada stojąca nr 14 f
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
1 x Ikona Narodzenia Bogarodzicy Zwierki
2 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Św. Archanioł Michał /nr 1/
2 x Św. Luba
1 x Subotnik ili pominnik monasteru supraskiego
3 x Encyklopedia T.43
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 7/ M
1 x Prawosławie a Protestantyzm
1 x Ikona Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Zwierki
1 x Niedziela o Samarytance
1 x Św. Matrona Moskiewska - d
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
1 x Ojciec Leonid Chrol
1 x Św. Ksenia Petersburska
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 1
1 x Św. Eliasz Prorok
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 5nf/
1 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
2 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Anioł Stróż /nr 2m/
1 x Św. Archanioł Gabriel /nr 2/
1 x Św. Krzysztof /2/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 12 Obraz - Słowo - Litera
1 x Ikonka okrągła /nr 7/
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
2 x Św. Andrzej Apostoł Pierwszy Powołany
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
2 x 100 lat aktywnego życia
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 5/
1 x Ikona Chrystusa /MRR/
1 x Biblia dla dzieci
1 x Latopisy A. Supraskiej - 8 Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Lilia - ładan
1 x Św. Bogdan
1 x Kwiat cytryny - ładan
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Łampada stojąca /nr 15/
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Kolędy Christos Rażdajetsia, Sławitie! - CD
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x św. Ewa pramatka
1 x Zygmunt August a Cerkiew Prawosławna
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Boże Narodzenie /nr 3/
1 x Ikona Zstąpienia Jezusa Chrystusa do Otchłani Zwierki
1 x Śww. Konstantyn i Helena
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Zarys szkolnictwa na ziemi kleszczelowskiej SP w Daszach
1 x Euchologion monastyczny
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Tryptyk
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Św. Eugenia
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Jezus Chrystus /nr 2 D/
1 x Ikona Bogarodzicy "Radość Wszystkich Strapionych" /mdf/
1 x Dekanat Lubiński
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Apostoł nr 5
1 x Św. Klaudia
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /M/
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x CD - (Szurbak)K śpiewy Cerkiewne vol.5
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10d mdf/
1 x Spas w Siłach
2 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x CD - Tobie przynależy wszelka chwała
1 x Anioł Stróż /nr 1m mdf/
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Św. Maria Magdalena /mdf/
1 x Ikona św. Katarzyny /RR/
1 x Chrzest Pański
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 4/
1 x Pocztówka P nr 09 scs
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Materiał biało - złoty /nr 6/
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
2 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
2 x Kadzidło Atoskie Mirra
1 x Nard - ładan
1 x Kropidło duże
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
1 x Mandylion /nr 2/
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - ćwiczenia
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 M
1 x Chrystus błogosławiący dzieci
1 x Kolorowanka - Poznajemy święta cerkiewne
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - podręcznik + ćwiczenia
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x Kolory Prawosławia. Serbia
1 x Chrystus Pantokrator /nr 1/
1 x Kolory Prawosławia. Finlandia
1 x Kolory Prawosławia. Rosja
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
1 x Chrystus /nr 3/
1 x Św. Łarysa
1 x Św. Sawa arcybiskup serbski
1 x św. Jan Maksymowicz
1 x Św. Wiera
1 x Św. Jarosław Sawicki męczennik
1 x Św. Mikołaj /nr 8/
1 x Św. Margaryta
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
1 x Św. Nadzieja
1 x Trebnik cz. 1 i 2
1 x Św. Jerzy Zwycięzca /nr 3/ - laminat
1 x Św. Piotr Mohyła
1 x XXV lat nauczania religii prawosławnej w szkole
1 x św. Jarosław Mądry - laminat
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
1 x Służby na każdyj dień Pierwyja siedmicy
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Chryzostoma pol /N/
1 x Służebnik - Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
1 x Teologia w niewoli
1 x Wieczernia, Jutrznia, Prokimenony, Alleluja, Roz. -Służebnik
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej
1 x Św. Nika
1 x Latopisy A. Supraskiej - 14 Formy pamięci: miejsca, budowle, zna
1 x Św. Ludmiła
1 x Służebnik - Liturgia św. Bazylego W. - scs
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 3 Język naszej modlitwy - dawniej i d
22.714,60zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce