50,00zł

Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1

Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1

Tytuł: Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
Autor Jarosław Charkiewicz
Wydawnictwo Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020
Oprawa: miękka
Wymiary: 16,5 x 24 cm
Ilość stron: 496
ISBN 978-83-65136-49-7

 

CHRYSTUS W EWANGELII

 

 

Czas oczekiwania na święto Narodzenia Jezusa Chrystusa, długie jesienne, a później zimowe wieczory, są dobrym czasem na lekturę książek, które, z jednej strony, umożliwiają wzbogacenie swojej wiedzy na tematy religijne, a z drugiej, pomocne są w rozwoju duchowym człowieka. Taką książką wydaje się być najnowsza praca Jarosława Charkiewicza, a w zasadzie jej pierwszy z dwóch planowanych tomów. Książka nosi stosunkowo długi tytuł „Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia”, który w istocie oddaje zawartość pracy.

Tytułowy bohater książki – Zbawiciel, Jezus Chrystus, Bogoczłowiek – „zajmuje centralne miejsce w życiu wszechświata i człowieka. To On uświęca każdego z nas. On jest światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka (J 1,9)” – jak w „Słowie wstępnym” do pracy napisał metropolita warszawski i całej Polski Sawa. To On jest – kontynuuje zwierzchnik naszej Cerkwi – „jedynym światłem dla poszukujących prawdy; jest Głową i Fundamentem Cerkwi. W Nim wypełnia się chrześcijańska moralność. Chrystus to Alfa i Omega naszej egzystencji. Jego nauka zawarta jest w św. Ewangelii, przeto będąc źródłem życia służy bodźcem do tworzenia wartości nadających nowe i zawsze żywe oblicze kultury ludzkiej”.

Poznawanie osoby Chrystusa i Jego nauki powinno być dla każdego chrześcijanina nie tylko zgłębieniem wiedzy na ten temat. Powinno być ono nie tylko zaszczytnym, ale i miłym obowiązkiem każdego człowieka. Przyczynia się to bowiem do podążania człowieka we właściwym kierunku, sprzyja jego duchowemu doskonaleniu się w nadziei na zbawienie i życie wieczne w Królestwie Bożym.

We wprowadzeniu do książki autor pisze m.in.: „W historii ludzkości nie ma nikogo bardziej znanego niż Jezus Chrystus. To na Jego temat powstało najwięcej książek, obrazów, utworów muzycznych, filmów. Żadna osoba w dziejach ludzkości nie koncentrowała na sobie takiej uwagi jak On, żadna też nie stała się powodem tylu zażartych sporów i sprzecznych zdań na swój temat, równocześnie nie miała tyleż miłości, co i nienawiści. (…) Na przestrzeni dziejów ludzkości nie było i nie ma nikogo, kto stałby się przedmiotem tak wielu badań naukowych jak Jezus Chrystus. Na Jego temat powstały setki tysięcy tomów prac, których treści nigdy nie będzie w stanie ogarnąć żaden wyspecjalizowany instytut naukowo-badawczy. Napisano o Nim tyle, że wydawać by się mogło, iż nie da się do tego już nic dodać, że o Chrystusie wiemy już wszystko. Tym niemniej, każda epoka przynosi nowe próby zrozumienia Jego osoby i nowych śmiałków, którzy w różnych dziedzinach nauki i sztuki próbują znaleźć własną, osobistą odpowiedź na podstawowe, egzystencjalne pytanie: kim On jest? Jednym z tych śmiałków jest autor niniejszej książki, czyniący dalece niedoskonałą próbę zrozumienia miejsca i roli Zbawiciela w życiu świata i własnym”.

Objawienie światu Zbawiciela nastąpiło poprzez Słowo Boże zapisane i przekazywane przez św. Ewangelię, która stała się też głównym źródłem wykorzystanym w pracy przez autora. To prawdy zawarte w tej najświętszej dla wszystkich chrześcijan Księdze posłużyły mu za bazę do prezentacji ziemskiej biografii Jezusa Chrystusa, jego działalności i nauczania. Ewangelia jest dowodem na historyczność Jezusa pomimo obecnych w poszczególnych Ewangeliach sprzeczności, tj. różnic pomiędzy ewangelistami opisującymi, jak się wydaje, jedne i te same wydarzenia, ale różniące się detalami. Obecność tych różnic w opisach ewangelistów, przy zgodności co do istoty, w żaden sposób nie podważa jednak wiarygodności i realności opisywanych wydarzeń. Wręcz przeciwnie, całkowita zgodność mogłaby świadczyć o mistyfikacji, polegającej na uzgadnianiu przez autorów między sobą tych czy innych opisów.

Starając się na tyle, na ile to możliwe, zsynchronizować na potrzeby swojej pracy cztery kanoniczne księgi Ewangelii, autor postawił też przed sobą zadanie chronologicznego przedstawienia zawartego w nich opisu ziemskiego życia i nauczania Pana naszego Jezusa Chrystusa, co znalazło swoje odbicie w strukturze pracy.

Książka składa się z dwóch tomów. Pierwszy tom rozpoczyna rozdział, w którym przedstawione zostało życie Jezusa Chrystusa poczynając od Jego rodowodu, poprzez zwiastowanie przyjścia Zbawiciela na świat, Jego narodziny, chrzest i działalność poprzedzającą początki nauczania w Judei. Rozdział drugi poświęcony jest początkom nauczania Jezusa w Judei i Jego nauczaniu w Galilei. Rozpoczyna go związana ze świętem Paschy wizyta Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej i wypędzenie przez Niego sprzedawców, a kończy przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu. Pierwszy tom jest równocześnie zapowiedzią drugiego, który ma ukazać się w przyszłym roku. Będzie on się składał z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostanie nauczanie Jezusa po opuszczeniu przez Niego Galilei, tj. w Judei i za Jordanem, co bezpośrednio poprzedzało przybycie Chrystusa do Jerozolimy na ostatnią Paschę. W drugim rozdziale opisane zostaną wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach ziemskiego życia Jezusa, w tym Wieczerza Mistyczna, Jego aresztowanie, sąd i ukrzyżowanie. Ostatni rozdział dwutomowej pracy poświęcony zostanie głównie wydarzeniom związanym ze zmartwychwstaniem Chrystusa i Jego kolejnym ukazaniem się, a zakończy się Wniebowstąpieniem Pańskim.

Książkę wzbogacają liczne ilustracje w postaci fresków, mozaik, ikon i rysunków, odnoszące się do poszczególnych opisywanych wydarzeń. Nawiązują one do opisów prawosławnej ikonografii poszczególnych scen, które znalazły się w końcowych częściach poszczególnych podrozdziałów. W większości przypadków są one krótkie czy wręcz lakoniczne. Niekiedy jednak, w przypadku najważniejszych przedstawień czy też cieszących się w ikonografii największą popularnością, są rozbudowane i obfitujące w szczegóły. Dodatkowo znajdują się w nich również informacje poświęcone kwestii kształtowania się najważniejszych świąt cerkiewnych, będących odniesieniem do ewangelicznych wydarzeń, a dla współczesnych będących ich aktualizacją. Ponadto przydatne dla czytelnika książki mogą być, znajdujące się na jej marginesach, informacje, kiedy w roku liturgicznym podczas nabożeństw czytane są omawiane fragmenty św. Ewangelii (perykopy).

We „Wprowadzeniu” autor w oryginalny sposób określa adresata swojej pracy, pisząc, że „kieruje swoją pracę, po pierwsze, do tych, którzy uważają, że Jezus Chrystus zupełnie nie istniał. Po drugie, do tych, według których, istniał On, ale w Niego nie wierzą. Po trzecie, kieruje ją do osób, które uważają siebie za chrześcijan, ale z różnych względów ze sceptycyzmem podchodzą do ewangelicznych opowieści. Po czwarte wreszcie, do tych, którzy będąc osobami wierzącymi odczuwają potrzebę jeszcze bliższego obcowania z osobą Jezusa Chrystusa i ciągłego zgłębiania Jego nauczania”. Kierując swoją pracę do bardzo szerokiego kręgu czytelników, pisząc jasno i przystępnie, autor jednocześnie starał się, aby miała ona charakter nie stricte naukowy, lecz popularny. Dlatego też umyślnie zrezygnował z przypisów, których swojego rodzaju ekwiwalentem będzie bibliografia, która ma znaleźć się na końcu drugiego tomu.

Nie będąc podręcznikiem do chrystologii czy jej wykładem, prezentowana książka powinna zainteresować nie tylko osoby świeckie, poszukujące wiedzy na temat Chrystusa, Jego życia, działalności i nauczania. Praca ta może okazać się również źródłem pewnych inspiracji dla kaznodziejów przygotowujących słowa, kazania, homilie. Niech zachętą do zapoznania się z tą pracą będą słowa Jego Eminencji metropolity Sawy: „Książkę rekomenduję wszystkim pragnącym zapoznać się z dziełem, którego dokonał Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie – zwykłym czytelnikom, młodzieży, dzieciom”.

Jarosław Charkiewicz

___________

Jarosław Charkiewicz, Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia. Tom I, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020, s. 496.

 

 
Spis treści
 
Słowo wstępne 9
 
Wprowadzenie 13
 
I. Życie Jezusa do pierwszej Paschy 17
 
1. Prolog 19
2. Rodowód Jezusa Chrystusa 23
3. Zanim Chrystus się narodził 30
3.1. Zwiastowanie 30
3.2. Spotkanie Bogarodzicy z Elżbietą 39
4. Narodzenie Jezusa Chrystusa 44
5. Obrzezanie Pańskie 61
6. Spotkanie Pańskie 65
7. Hołd mędrców ze Wschodu 74
8. Ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu 83
9. Życie Jezusa przed chrztem 91
10. Chrzest Pański 101
11. Kuszenie Chrystusa przez diabła 113
12. Początki nauczania Chrystusa 121
12.1. Powołanie pierwszych apostołów 128
12.2. Wesele w Kanie Galilejskiej 141
13. Wypędzenie sprzedawców ze Świątyni Jerozolimskiej 149
14. Dialog Jezusa z Żydami 153
15. Rozmowa Jezusa z Nikodemem 155
16. Drugie świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie 160
 
II. Początki nauczania Jezusa Chrystusa w Judei i nauczanie w Galilei 163
 
17. Rozmowa Chrystusa z Samarytanką 165
18. Uzdrowienie syna sługi królewskiego 176
19. Pierwsze odrzucenie Jezusa w synagodze 179
20. Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum 182
21. Uzdrowienie teściowej apostoła Piotra 185
22. Chrystus uzdrawia z rozmaitych chorób 188
23. Uzdrowienie trędowatego w Kafarnaum 191
24. Uzdrowienie paralityka w Kafarnaum 195
25. Powołanie Mateusza i wizyta Jezusa w jego domu 200
26. Nauka Jezusa o poście i przypowieść o łatach z ubrania i workach na wino 202
27. Uzdrowienie paralityka w Jerozolimie 204
28. Spór Jezusa z Żydami 208
29. Zrywanie kłosów i spór o sobotę 214
30. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką 217
31. Tłumy podążają za Jezusem 221
32. Kazanie na Górze 223
32.1. Błogosławieństwa 229
32.1.1. Błogosławieni ubodzy duchem 230
32.1.2. Błogosławieni płaczący 232
32.1.3. Błogosławieni cisi 233
32.1.4. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości 234
32.1.5. Błogosławieni miłosierni 235
32.1.6. Błogosławieni czyści sercem 236
32.1.7. Błogosławieni pokój czyniący 237
32.1.8. Błogosławieni prześladowani 238
32.1.9. Podsumowanie 240
32.2. „Sól ziemi" i „światłość świata" 242
32.3. Prawo i Prorocy 244
32.3.1. Zabójstwo i gniew 250
32.3.2. Pożądliwość i walki z pokusami 251
32.3.3. Rozwód 252
32.3.4. Krzywoprzysięstwo 253
32.3.5. Niesprzeciwianie się złu 256
32.3.6. Miłowanie wrogów 257
32.3.7. Chrześcijańska doskonałość 259
32.4. Miłosierdzie i modlitwa 259
32.5. Modlitwa Pańska 263
32.5.1. „Ojcze nasz, Który jesteś w niebiosach" 265
32.5.2. „Święć się imię Twoje” 268
32.5.3. „Przyjdź Królestwo Twoje" 270
32.5.4. „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi" 271
32.5.5. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj".... 273
32.5.6. „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" 275
32.5.7. „I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego" 276
32.5.8. „Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki” 278
32.6. Post 279
32.7. Bogactwo ziemskie i niebiańskie 282
32.7.1. Skarby na ziemi i w niebiosach 282
32.7.2. Lampa ciała 283
32.7.3. Bóg i mamona 284
32.7.4. Troska o jutro 285
32.8. Sąd ludzki i sąd Boży 288
32.9. „Nie dawajcie tego, co święte, psom" 291
32.10. „Proście, a zostanie wam dane" 291
32.11. Złota zasada 294
32.12. Przestrogi 295
32.12.1. Dwie drogi 295
32.12.2. Fałszywi prorocy 299
32.12.3. Przypowieść o domu na kamieniu i piasku 301
32.13. Nauczał ich bowiem jak Ten, Kto ma władzę 302
33. Uzdrowienie sługi setnika 304
34. Wskrzeszenie syna wdowy z Nain 307
35. Uczniowie Jana Chrzciciela wypytują Chrystusa. Pochwała Jana Chrzciciela 311
36. Przypowieść o dzieciach na ulicy 316
37. Opowieść o grzesznicy i przypowieść o dwóch dłużnikach.... 318
38. Uzdrowienie opętanego, który był ślepy i niemy 323
39. Jezus osądza faryzeuszy, którzy żądają znaku 327
40. Matka i bracia Jezusa pragną z Nim rozmawiać 329
41. Jezus osądza znawców Ksiąg i faryzeuszy 331
42. Przestroga przed obłudą i ufność w prześladowaniach 334
43. Wyznanie wiary w Chrystusa i grzech przeciwko Świętemu Duchowi 336
44. Przypowieść o głupim bogaczu 338
45. Przypowieści o Królestwie Bożym i czuwaniu oraz wiernych sługach 342
46. Przypowieść o siewcy 346
47. Przypowieść o kąkolu 353
48. Przypowieść o zapalonej lampie 358
49. Przypowieść o ziarnie 360
50. Przypowieść o ziarnku gorczycy 363
51. Przypowieść o zaczynie 367
52. Przypowieści o skarbie i perle 370
53. Przypowieść o sieci 374
54. O podążaniu za Jezusem 376
55. Uciszenie burzy 378
56. Uzdrowienie opętanego przez legion demonów 381
57. Wskrzeszenie córki Jaira 387
58. Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok 392
59. Uzdrowienie dwóch niewidomych w Galilei 396
60. Uzdrowienie niemego opętanego przez złe moce 399
61. Drugie odrzucenie Jezusa w Nazarecie 401
62. Pierwsze pouczenia dwunastu apostołom 403
63. Nakarmienie pięciu tysięcy 415
64. Chrystus chodzi po wodzie 423
65. Uzdrowienia wielu dotykających szaty Jezusa 428
66. Nauczanie o Chlebie Życia 430
67. Jezus potępia tradycje faryzeuszy 436
68. Uzdrowienie córki Kananejki 439
69. Uzdrowienie głuchego 444
70. Nakarmienie czterech tysięcy 447
71. Uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie 452
72. Wyznanie Piotra 455
73. Pierwsza przepowiednia śmierci 458
74. Nauka Jezusa o podążaniu za Nim 460
75. Przemienienie Pańskie 463
76. Uzdrowienie opętanego chłopca 475
77. Trzecia przepowiednia śmierci 481
78. Moneta w pyszczku ryby 483
79. Jezus błogosławi dziecko i naucza o zgorszeniach 485
80. Przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu 488
Wykaz użytych parametrów biblijnych 492
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Świecznik ozdobny 1
2 x Św. Adrian i św. Natalia
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
2 x Ukrzyżowanie Chrystusa
1 x Obrzezanie Pańskie
2 x Pas z modlitwą
2 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
2 x Świece ślubne /nr 1/
2 x Materiał czerwono - złoty /nr 5/
3 x Apostołowie.
3 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Odwaga modlitwy
2 x Czotki czarne /nr 1/
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x św. apostoł Filip - laminat
2 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
1 x Św. Antonina
1 x Kopije średnie d
1 x A koliś jak było? + CD
1 x Boże Narodzenie /nr 5/
2 x Cypryjscy święci
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Św. Eliasz Prorok
2 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
2 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
2 x Ikona i Kosmos
1 x Ikona Bogarodzicy "Dierżawnaja-Władająca"
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest" /nr 1/
1 x Św. Eugenia
1 x Ikona Narodzenia Bogarodzicy Zwierki
1 x Ikona Chrystusa - ryza
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Dekanat Lubiński
1 x Życie, choroba, śmierć
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Deska do ikony 21x25
2 x Homilie t. III - IV
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Św. Margaryta
1 x Św. Iraida
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Św. Katarzyna /nr 2/
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Ikona podwójna duża /nr 1/
1 x Św. Ewa
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
1 x Św. Antoni i św. Teodozy Pieczerscy
1 x Niedziela o Samarytance
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Ikonka okrągła /nr 3/
2 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
1 x Encyklopedia T.41
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy
1 x Łampada stojąca nr 14 z
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Żywoty Świętych - październik
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3
3 x Czotki 50 - czarne
1 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x św. apostoł Jan
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" laminat
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 50
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka" - laminat
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
2 x Anioł Stróż /nr 2/
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
2 x Sobota Łazarza
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
2 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 20
1 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
1 x św. apostoł Łukasz
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Św. Bogdan
1 x Św. Elżbieta
1 x św. apostoł Piotr
1 x Materiał żółto - złoto - bordowo - czerwony /nr GR2/
1 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Ikona Bogarodzicy "Dodająca Rozumu" /nr 2/
1 x Euchologion monastyczny
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący krzew"
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Św. Archanioł Gabriel /nr 2/
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Ikona Chrztu Pańskiego Zwierki
1 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Zamordowane wsie
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska"
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Encyklopedia T.44
1 x Encyklopedia T.42
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Ewangelia naprestolna /n/
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Św. Agrypina
1 x Św. Jan Chrzciciel
1 x W drodze ku wieczności
1 x Jezus Chrystus /nr 4T/
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x św. apostoł Piotr - laminat
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x Św. Anna /nr 2/
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Nieświęci święci
1 x św. Jan Chrzciciel /nr 3/
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Latopisy A. Supraskiej - 12 Obraz - Słowo - Litera
1 x Św. Aleksander
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Chrzest Pański /nr 2/
1 x Komplet ikon "świątecznych"
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 2/
1 x Misterium Śmierci
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Pomiannik - tw n
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x św. apostoł Filip
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x Bliski mi Wschód
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Św. Symeon świadek Świętego Ducha
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Łampada stojąca /nr 15/
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x św. apostoł Jakub
1 x Ikona Bogarodzicy "Chersońska"
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Św. Aleksy nr 1
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
2 x Tryptyk
1 x Kropidło duże
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
2 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Ikona Bogarodzicy "Nieoczekiwana Radość"
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
1 x Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 9/
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Szkatułka chrzcielna
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
1 x św. apostoł Bartłomiej
1 x Ikona Bogarodzicy "Domostroitielnica-Gospodarna"
1 x Bogarodzica na tronie
1 x Ikona Przemienienia Pańskiego Zwierki
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Św. Paraskiewa (Matijeszyna)
1 x Św. Maria Magdalena /nr 2/
2 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x św. apostoł Łukasz - laminat
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Biblia dla dzieci / Biblija dla ditej /ukr/
1 x Knot do łampadki
1 x św. apostoł Paweł - laminat
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - laminat
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x Materiał czerwono-zielono-złoto-bordowy /nr GR4/
1 x św. Maria Magdalena /relikwie/
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Boże Narodzenie /nr 3/
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Kopije małe d
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Encyklopedia T.62
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka
1 x Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Św. Eugeniusz
1 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Olej do łampad /23-1l/
1 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
1 x Ikona Obmycia Nóg Zwierki
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x św. apostoł Mateusz
1 x Materiał żółto - złoto - bordowy /nr GR5/
1 x Prawosławnaja Azbuka
1 x Adam i Ewa - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Wstążka do szat złota /GR/ - szer. 25
1 x Wstążka do szat złota /GR/ - szer. 40
1 x Czytania Liturgiczne 2024 - 5 egz.
1 x Czytania Liturgiczne 2023
1 x Czotki 30 - czarne /LB/
1 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Stary Testament
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Materiał żółto - złoty /nr 2/
1 x Terminarz - kalendarz 2024
1 x Materiał żółto - złoty /nr GR6/
1 x Kalendarz Prawosławny 2024
1 x Materiał zielono - złoty /nr 2/
1 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 4) - szer. 25
1 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 7) - szer. 25
1 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 6) - szer. 20
1 x Materiał zielono - złoty /nr 3/
1 x Niedziela Antypaschy
1 x Wstążka do szat żółto - złota /O/ szer. 40
26.851,10zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce