39,00zł

O nabożeństwie prawosławnym

O nabożeństwie prawosławnym

Tytuł: O nabożeństwie prawosławnym.
Autor: o. Konstanty Bondaruk
Wydawnictwo Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020
Oprawa: twartda
Wymiary: 16,5 x 24 cm
Ilość stron: 375
ISBN 978-83-65136-48-0

Spis treści

Slowo wstępne
Od autora
1. Ogólne pojęcie o nabożeństwie 
2. Pochodzenie nabożeństwa
3. Historyczny rozwój nabożeństwa 
3.1. Żydzi - naród wybrany?
3.2. Przymierze między Bogiem ludźmi
3.3. Obrzezanie
3.4. Kult ofiarniczy w Starym Testamencie
3.5. Nieodzowne warunki przy składaniu ofiar 
3.6. Podstawowe rodzaje ofiar
3.7. Przesyt formalizmem ofiar
3.8. Znaczenie wewnętrznego nastawienia
3.9 Struktura nabożeństwa - oprócz ofiar 3.10. Lata jubileuszowe i święta żydowskie
3.10.1. Pascha (Pesach) 
3.10.2. Pięćdziesiątnica (Szawuot)
3.10.3. Dzień pokuty i pojednania (Jom Kippur)
3.10.4. Święto Szałasów (Sukkot)
3.10.5. Święto Świateł (Chanuka)
3.10.6. Purim
3.11. Modlitwy starotestamentowe
4. Nabożeństwo w Nowym Testamencie 4.1. Stopniowe odchodzenie od judaizmu
4.2. Brak ustalonego porządku nabożeństw
4.3. Podstawowe elementy nabożeństwa
4.4. Modlitwa chrześcijańska 4.5. Czytanie i objaśnianie Pisma Swiętego
4.6. Psalmy i hymny 4.7. Eucharystia i sakramenty
4.8. Charakter pobożności pierwszych chrześcijan 
5. Charakter i cel nabożeństwa prawosławnego
6. Podstawowy podział nabożeństw
7.Warunki wymagane przy odprawianiu nabożeństwa
8. Glówne części nabożeństwa prawosławnego 
8.1. Modlitwy
8.2. Ektenie
8.3. Czytanie i objaśnianie Pisma Swiętego
8.4. Księgi Starego Testamentu 
8.5. Księgi Nowego Testamentu
8.6. Biblia przez pryzmat Tradycji 
8.7. Treść Pisma Świętego w skrócie 
8.8. Księgi najczęściej czytane podczas nabożeństw
9.Spiew i muzyka cerkiewna 9.1. Rozwój muzyki cerkiewnej
9.2. Dlaczego zrezygnowaliśmy z instrumentów?
9.3. Najczęściej wykonywane pieśni Symboliczne czynności i obrzędy
10.1. Znak krzyża
10.2. Poklony
10.3. Klęczenie
10.4. Stanie zamiast siedzenia
10.5. Błogosławieństwo kapłańskie
10.6. Zapalanie świec i lampek oliwnych
10.7. Kadzenie
10.8. Kropienie wodą święconą 
11. Dzwony i rodzaje dzwonienia
12. Miejsce odprawiania nabożeństw - świątynia
12.1. Przybytek Święty 
12.2. Świątynia Salomona
12.3. Świątynia Zorobabela 
12.4. Świątynia Heroda
12.5. Synagogi
12.6. Miejsce nabożeństw wczesnochrześcijańskich 
12.7. Style świątyń chrześcijańskich
13. Widok zewnętrzny świątyń prawosławnych
14. Widok wewnętrzny świątyń prawosławnych
14.1. Przedsionek
14.2. Część środkowa
14.3. Ikonostas
14.4. Soleja
14.5. Oltarz
15. Utensylia eucharystyczne i liturgiczne
16. Inne przedmioty używane podczas nabożeństw
17. Ikony i malarstwo cerkiewne 
17.1. Malarstwo symboliczne
17.2. Malarstwo bizantyjskie 
17.3. Konstruktywna tragedia ikonoklazmu
17.4. Ikona - teologia w kolorach
17.5 Znaczenie ikon wPrawosławiu. 
17.6. Wymagania w stosunku do ikonografów
17.7 Bizantyjski charakter zdobnictwa wnętrz
18. Kult świętych relikwii 
19. Osoby odprawiające nabożeństwa
19.1. Kaplanstwo w Starym Testamencie
19.2. Boskie pochodzenie nowotestamentowego kaplaństwa
20. Kaplani, ich prawa i obowiązki
20.1. Diakon
20.2. Prezbiter 20.3. Biskup
20.4. Niższe stopnie kapłańskie
21. Szaty kaplańskie
21.1. Szaty liturgiczne diakona
21.2. Szaty liturgiczne prezbitera
21.3. Szaty liturgiczne biskupa
22. Księgi liturgiczne
23. Księgi używane przy posługach religijnych
24. Język liturgiczny
25. Pojęcie o cyklach nabożeństw
26. Stale części nabożeństw
26.1. Naczało
26.2. Ektenie 
26.3. Wozhłasy
26.4. Paremije
26.5. Odpusty
27. Nabożeństwa cyklu dobowego - codziennego
27.1. Nabożeństwo dziewiątej godziny kanonicznej (9. czas)
27.2. Wieczernia
27.3. Powieczerze (Powieczerije)
27.4. Polunoszcznica
27.5. Jutrznia (Utrenia)
27.6. Całonocne czuwanie (Wsienoszcznoje bdienije)
27.7. Nabożeństwo pierwszej godziny (Pierwyj czas)
27.8. Nabożeństwo trzeciej godziny (Tretij czas)
27.9. Nabożeństwo szóstej godziny (Szestyj czas)
28. Swięta Liturgia (Bożestwiennaja Liturgija)
28.1. Rodzaje Swiętej Liturgii
28.2. Warunki wymagane przy odprawianiu Swiętej Liturgii
28.3. Proskomidia 
28.4. Liturgia katechumenów
28.5. Liturgia wiernych
29. Nabożeństwa cyklu tygodniowego
30. Nabożeństwa cyklu rocznego
31. Pojęcie o świętach i kategoriach świąt
32. Wielkanoc i nabożeństwa paschalne 33. Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy
34. Podwyższenie Krzyża Pańskiego (Wozdwiżenije Czestnaho i Żywotworiaszczeho Kriesta Hospodnia) 
35.Ofiarowanie Najświętszej Bogurodzicy (Wwiedienije wo chram Prieswiatyja Bohorodicy)
36. Boże Narodzenie (Rozdiestwo Christowo)
37. Chrzest Pański (Bohojawlenije)
38. Spotkanie Pańskie (Sretienije Hospodnie) 
39. Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy (Blahowieszczenije Prieswiatyja Bohorodicy)
40. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa (Wierbnoje Woskriesienije)
41. Wniebowstąpienie Pańskie (Wozniesienije Hospodnie)
42. Zesłanie Ducha Swiętego na Apostołów - Pięćdziesiątnica
43. Przemienienie Pańskie (Preobraženije Hospodnie)
44. Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny
45. Święte sakramenty
46. Eucharystia - Swięta Komunia (Priczastije)
47. Chrzest Święty (Krieszczenije)
48. Bierzmowanie (Miropomazanije)
49. Spowiedź (Spowiedź')
50. Kapłaństwo (Swiaszczenstwo)
51. Malżeństwo (Brak, Wienczanije)
52. Namaszczenie Olejem Swiętym (Jeleoswiaszczenije)
53. Posty w Cerkwi prawosławnej
54. Wielki Post i nabożeństwo wielkopostne
55. Niedziele przygotowawcze przed Wielkim Postem
56. Charakter i symbolika nabożeństw wielkopostnych
57. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia
58. Nabożeństwa i posługi przy różnych okolicznościach
58.1. Poświęcenie świątyni
58.2. Poświęcenie wody
58.3. Mnisze postrzyżyny i życie zakonne
58.4. Wartość stanu zakonnego
58.5. Molebny
59. Smierć, pogrzeb, modlitwy za zmarlych
59.1. Pogrzeb w Starym Testamencie
59.2. Pogrzeb prawosławny
59.3. Kremacja ciał
59.4. Otpiewanije
59.5. Panichidy.
59.6. Dni szczególnych modlitw za zmarł 59.7. „Eschatologia nadziei"
60. Zasady i wymogi życia cerkiewnego
60.1. Jak zachowywać się w cerkwi? 60.2. W chustce czy z odkrytą głową?
61. Co wypada wiedzieć?
62. Grzechy przeciwko Bogu i Cerkwi
63. Grzechy przeciwko bliźnim 64. Grzechy przeciwko samemu sobie
65. Uczestnictwo w nabożeństwach i obrzęd:
66. Ruch pielgrzymkowy 67. Modlitwy za żywych i umarłych 68. Poznawać i głosić Prawosławie
Spis ilustracji Archiwa zdjęć
Autorzy fotografii
Legenda

 

o. Konstanty Bondaruk

Ur. 11 września 1953 r. w Ostrówku na Podlasiu. Święcenia kaplanskie przyjąl w 1977 r. Posluge duszpasterską pelnil w Terespolu, Łodzi i Białymstoku. Byl opiekunem duchowym młodzieży i referentem ds. ekumenizmu. W latach 19882008 przebywal za granicą. Mieszkał w USA, Niemczech, Czechach. Pracował w charakterze dziennikarza i kaznodziei radiowego, tworząc audycje religijne w języku białoruskim, rosyjskim i polskim. Tłumacz literatury religijnej, autor wielu artykułów i pozycji książkowych o tematyce duszpasterskiej i homiletycznej.

 
„Książka autorstwa o. Konstantego Bondaruka pt. O nabožeństwie prawosławnym jest nawiązaniem do wydanej w 1987 roku jego książki Nauka o nabożeństwach prawosławnych. Wzbogacona pod względem treści, ilustracji i obrazów na pewno będzie stanowić dobre uzupełnienie w zakresie pomocy dydaktycznych do nauczania religii prawosławnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wiernym posłuży do pogłębienia wiedzy i głębszej refleksji na temat wiary. Innowiercom da możliwość przybliżenia piękna liturgiki prawosławnej.
 
Dziękuję Autorowi książki za trud jej napisania. Wyrażam głęboką nadzieję, że jej lektura pozwoli czytelnikom nie tylko pogłębić wiedzę o Prawosławiu, ale także wzbudzi w nich glębsze refleksje na temat wiary i bogactwa liturgicznego Cerkwi prawosławnej".
 
+ Sawa,
Metropolita Warszawski i Całej Polski
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Pas z modlitwą
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Olej do łampad
1 x Kropidło małe
1 x Ewangelia
2 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Relikwiarz - Moszczewik /nr 1/
1 x Krzyż z emalią niebieski
1 x Kropidło duże
1 x Kopije średnie d
2 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Zakładka do Ewangelii - czarna
1 x Węgielki do kadzielnicy 40
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Krzyżyk 8271
1 x Obrączka /nr 3/ rozmiar 21,5
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
1 x Encyklopedia T.60
1 x Encyklopedia T.54
1 x Strannik - Z bohohłaśnika pielgrzyma CD
1 x Encyklopedia T.61
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Pocztówka P nr 47
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 K
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5 D
1 x Podstawka świecy nr 3
1 x Krzyżyk srebrny /nr 18210/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 12/
1 x Węgielki do kadzielnicy 35
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6 D
1 x Zakładka do Ewangelii - niebieska
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 9
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 5
1 x Nauka religii w szkole
2 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 T/
1 x Sakrament Miłości
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 GR/
1 x Encyklopedia T.51
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku) /nr 2/
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Syryjskie Hymny o Maryi
1 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 25
1 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Krzyżyk srebrny /nr 21/
1 x Krzyżyk 8059
1 x Krzyżyk srebrny /nr 1029/
1 x Krzyżyk 8227
1 x Krzyżyk srebrny /nr 31/
1 x Krzyżyk 8105
1 x Krzyżyk srebrny /nr 33/
1 x Krzyżyk 8210
1 x Krzyżyk 8336
1 x Krzyżyk srebrny /nr 18/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 2/
1 x Krzyżyk 8153
1 x Krzyżyk srebrny /nr 7/
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 17,5
1 x Krzyż drewniany na podstawce /nr 1M/
1 x Krzyż drewniany nr 2
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 21,5
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15,5
1 x Krzyż drewniany nr 3
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20,5
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16,5
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 21
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19,5
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15
1 x Krzyż drewniany na podstawce /nr 2D/
1 x Krzyż drewniany nr 1 RR
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Krzyżyk nr 1
1 x Krzyżyk nr 2
1 x Krzyżyk nr 29
1 x Krzyżyk nr 3
1 x Krzyżyk nr 11
1 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
2 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Gra edukacyjna - "Zapamiętaj"
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
2 x Ikona Bogarodzicy
2 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Św. Dorota męczennica
1 x Ikona Chrztu Pańskiego Zwierki
1 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - m
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Św. Efrem Syryjczyk
1 x Ikona Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3 m/
1 x Sobór 12 apostołów
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 20
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x Ikona Bogarodzicy "Błogosławione Niebo"
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska"
2 x Chrzest Pański /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Jarosławska"
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska"
1 x Święte Zofia, Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Św. Paraskiewa (Matijeszyna)
1 x Ikona Zesłania Świętego Ducha na Apostołów Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x św. Aleksander Newski
1 x Św. Aleksander
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x św. Ksenia z Petersburga
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - laminat
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
2 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Ikona Bogarodzicy "Dońska"
1 x Euchologion monastyczny
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Apostołowie.
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
2 x Eucharystia Apostołów
1 x Cypryjscy święci
1 x Krzyżyk nr 14
1 x Krzyżyk nr 7
1 x Krzyżyk nr 10
1 x Krzyżyk nr 35
1 x Biblia dla dzieci
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Sobór Archaniołów
1 x Ikona Narodzenia Bogarodzicy Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Ikona Przemienienia Pańskiego Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy "Agija Zoni"
1 x Św. Barbara
1 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x Śww. Konstantyn i Helena
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
1 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x św. Maria Magdalena /relikwie/
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy
1 x Św. Matrona Moskiewska - m
1 x św. Maria Magdalena /nr 3d/
1 x Św. Trójca - d
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
1 x Anioł Stróż /nr 2m/
1 x Św. Anna
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
1 x Św. Maria Magdalena - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 5 M/
1 x św. Maria Magdalena /nr 4/
1 x Anioł Stróż /nr 1m/
1 x Deisis
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Sobór św. Praojców
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 2/
1 x Św. Matrona Moskiewska - d
1 x Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Chrzest Pański
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x Anioł Stróż /nr 2d/
1 x Św. Anna /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 7/ D
1 x Mandylion
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
1 x św. Ewa pramatka
1 x Ikona Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy "Akatystowa-Chilendarska"
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
1 x Ikona Bogarodzicy "Blachereńska"
1 x Niedziela Antypaschy
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona Bogarodzicy "Achtyrska"
1 x Boże Narodzenie
1 x Ikona Bogarodzicy "Ekonomissa-Gospodarna"
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Ikona Bogarodzicy "Chersońska"
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne jest" /nr 2/
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 30
1 x Niedziela o Samarytance
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest" /nr 1/
1 x Ukrzyżowanie Chrystusa
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Obrzezanie Pańskie
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Spotkanie Pańskie
1 x Chrzest Pański
1 x Ikona Bogarodzicy "Gruzińska"
1 x Ikona Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy Zwierki
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" nr 4 D
1 x Ikona Obmycia Nóg Zwierki
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Komplet ikon "świątecznych"
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Św. Aleksy Kabaluk mnich wyznawca
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Ikona Bogarodzicy "Akatystowa"
1 x Ikona Bogarodzicy "Igorska"
1 x Niedziela o Emmaus
1 x Ikona Zstąpienia Jezusa Chrystusa do Otchłani Zwierki
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Sobota Łazarza
1 x św. Andrzej biskup Krety
1 x Św. Andrzej Apostoł /k/
1 x Ikona Bogarodzicy "Izbawitielnica-Wybawicielka"
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Ikona Bogarodzicy "Dierżawnaja-Władająca"
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka" - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Dońska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Fiodorowska"
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
8.294,45zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce