45,00zł

Obraz Boży w człowieku

Obraz Boży w człowieku

Autor: Antoni Bloom
Tytuł: Obraz Boży w człowieku
Wydawca: Ks. Aleksy Kucy Łódź 2018
Oprawa: miękka
Wymiary: 15 x 21 cm
Ilość stron: 350
ISBN 978-83-932773-1-5

     „Apostoł miłości", „wybitny arcypasterz, kaznodzieja i mentor du­chowy", „prawdziwy robotnik żniwa Chrystusowego", „lekarz duszy i ciała", „wielki teolog", „przyjaciel", „wspaniały człowiek" - te i wiele określeń używanych jest przez współczesnych badaczy i zwykłych sympatyków w stosunku do założyciela i pierwszego zwierzchnika Diecezji Surożskiej Patriarchatu Moskiewskiego w Wielkiej Brytanii - metropolity Antoniego (Blooma). Oddany życiu liturgicznemu Kościoła, obdarzony wewnętrzną skłonnością do refleksji duchowej i kontemplacji, metropolita Antoni swoją gorliwą modlitwą i pło­miennym słowem zapalił w niezliczonych ludzkich sercach - nie tylko adeptów Prawosławia ale też innych wyznań - wiarę w Boga i miłość do Niego. Swoją osobistą drogę do Boga rozpoczął w wieku 14 lat, kiedy w trakcie pierwszego w swoim życiu, przemyślanego i wnikliwego czytania Ewangelii, przeżył osobiste mistyczne spotkanie z Chrystusem. Towarzysząca temu wydarzeniu przemiana świadomości hierarchy polegała na postrzeganiu świata i ludzi przez pryzmat Bożej miłości, definitywnie wyznaczyła ona dalszą, jakże niezwykłą drogę życiową przyszłego zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Anglii.

      Polskie wydanie pt. Obraz Boży w człowieku jest polską wersją książki metropolity Antoniego - God and Man, która po raz pierwszy ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1971 roku i niedługo po tym została prze­tłumaczona na inne języki. Rosyjski tytuł dzieła brzmi Человек перед Богом - to ta wersja językowa posłużyła jako podstawa do opraco­wanego translatu.

     Błogosławieństwa na przetłumaczenie tej książki na język polski udzielił sam metropolita Antoni Bloom w 2000 roku. W okresie od lipca - do września 2000 roku miałem okazję posługiwać jako subdiakon metropolicie Antoniemu oraz osobiście poznać hierarchę. Pamięć na­szych spotkań wciąż we mnie żyje i motywuje do działania. Wydając tę książkę nie tylko spełniam wzięte na siebie zobowiązanie, ale też daję dowód ogromnej miłości i wdzięczności wobec władyki Antoniego za jego przykład i zaiste zbawienną naukę życia w Bogu.

Redaktor

 

     Słowo wstępne

     Biblijna kategoria Obrazu Bożego od początku stanowiła przedmiot dociekań interpretatorów i egzegetów Pisma Świętego. Niniejsza pozycja książkowa, którą przekazujemy w ręce Zacnego Czytelnika, nawiązuje swym tytułem właśnie do tego pojemnego, a zarazem konkretnego pojęcia. Obraz Boży - Chrystus - posługując się słowami nowoczesnego greckie­go teologa, Panayiotisa Nellasa, to jedyny prawdziwy antropologiczny Telos. Połączył On bowiem w sobie niepołączalne natury - Boską i ludz­ka. przez co spełnił odwieczny zamiar Boży o człowieku, którego zadaniem od początku było przebóstwienie siebie samego i całego kosmosu tak, aby Bóg był wszystkim we wszystkich (1 Kor 15:28).

     Dlatego też wszystkie nasze dążenia, pragnienia, wdzięczność, podziw i wreszcie miłość powinniśmy kierować do naszego Zbawiciela, Który też jest naszym obrazem, miarą, wielkością, punktem odniesienia Na wszystkich naszych działań. Pod tym wzgłędem książka jednego z najwybitniejszych prawosławnych misjonarzy XX wieku - metropolity Antoniego Blooma - stanowi wyjątkowe dzieło poznawcze z zakresu psychologii wiary i życia duchowego. Wierzę, że polski Czytelnik doceni wszystkie walory nauki moralnej i duchowej londyńskiego hierarchy, z z pewnością znajdzie dla siebie wiele odpowiedzi na nurtujące pytania, zwłaszcza, że jest ona adresowana zarówno do nowicjuszy, jak i do osób zoświadczonych reiigijnie.

     Pragnę z głębi serca podziękować ks. Aleksemu Kucemu, który wraz z zespołem przetłumaczył prezentowaną publikację na język polski oraz przygotował ją do wydania, co nie było prostym zadaniem. Jego osobista znajomość metropolity Antoniego okazała się o tyle cenna, że dostał od niego błogosławieństwo i jednocześnie zobowiązanie do opracowania tej książki w polskiej wersji. Niechże to dzieło przyniesie korzyść duchową każdemu miłośnikowi duchowej literatury, szukającemu drogi do Boga.

Z błogosławieństwem,
 

+ Atanazy

Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański

SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE
KATEGORIA OBRAZU BOŻEGO W MYŚLI PATRYSTYCZNEJ A NAUCZANIE METROPOLITY ANTONIEGO BLOOMA
CZĘŚĆ I
POSZUKIWANIA
O WIERZE
Bezreligijność wiary. Wiara i zaufanie do człowieka. Wiara w siebie. Wiara a nauka. Dylematy. Prawda i jej przejawy. Wiara a doświadczenie. Bóg - Stwórca i Jego odpowiedzialność. Wcielenie i odkupienie. Miłość do siebie jako twórczość.
DIALOG O ATEIZMIE I SĄDZIE OSTATECZNYM
Różnorodne korzenie ateizmu. Rzeczywistość i tajemnica.
Wartość materii. Doświadczenie utraty Boga. Teodycea.
„Wieczne cierpienie” czy „twarda nadzieja” w powszechnym zbawieniu?
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
KONTEMPLACJA I DZIAŁANIE
Związek pomiędzy kontemplacją a działaniem. Miłość - istotą działalności Chrystusa. Milczenie i mówienie. Dostrzeganie Boga w stworzeniu.
Różne poziomy życia. Ludzkie doświadczenie a Boża eschatologia. Szczególne warunki kontemplacji ascetycznej. Cisza wewnętrzna. Zgiełk i odizolowanie. Niezwykłość chrześcijańskiego działania. Czytanie Ewangelii i postawa chrześcijanina. Religie wschodnie.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Szczególne warunki kontemplacji ascetycznej. Wewnętrzne milczenie. Zgiełk i pustelnictwo. Niezwykłość chrześcijańskiego działania.
Czytanie Ewangelii i nasza reakcja. Wschodnie medytacje.
CZĘŚĆ II
ZANURZENIE SIĘ W GŁĘBIĘ
O SPOTKANIACH
I OSTATNICH OSIĄGNIĘCIACH
Tworzenie spotkaniem. Spotkanie z Bogiem w Jego objawieniach. Spotkanie ze śmiercią. Boże Narodzenie spotkaniem świata z Bogiem. Spotkanie ze sobą. Spotkanie z innymi. Spotkanie z Bogiem.
O SAMO POZNANIU
Indywiduum a osobowość. Niepowtarzalność osobowości. Grzeszne przekonania a miłość. Zaakceptowanie samego siebie. Stosunek do Ewangelii.
O POKORZE
Fałszywa pokora. Duma i pycha. Trzy wole kształtujące historię: Boża, diabelska i ludzka. Pokora jako pokój. Pokój w obliczu piękna Bożego.
O SUMIENIU
Głos sumienia. Przygotowanie wielkopostne. Przypowieść o weselu. Tragedia wejścia Pana do Jeruzalem. Uczestnicy dni Wielkiego Tygodnia. Sąd własnego sumienia.
CZĘŚĆ III
DROGA CZYNU
ŻYCIE DUCHOWE
Życie duchowe jako działanie Ducha w człowieku. Modlitwa: skupienie i zachwyt. Duch Święty Pocieszyciel. Kryteria duchowości. Inspiracja a duchowość. Pamiętanie o śmierci i skrucha.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Życie duchowe na co dzień. Życie duchowe a twórczość.
KSZTAŁTOWANIE SERCA
Grzech i pokuta. Wychowywanie serca zamiast trenowania woli. Droga modlitwy.
PRAWO ŻYCIA
Pilnowanie siebie. Grzech jako złamanie prawa życia.
Miłość. Życie w głębi. Stosunek wobec innych.
MODLITWA PAŃSKA
Zawołanie. Modlitwa dzieci. Błagania.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Pokusy współczesnego świata. Stosunek wobec szukających wiary lub powątpiewających.
MODLITWA
CZĘŚĆ IV
OTWARTOŚĆ
ŚLUB, CELIBAT KOŚCIÓŁ
Ślub jako obraz najwyższej radości. Ślub Baranka. Kościół: cel i stanowienie. Równość ślubu i monastycyzmu.
RÓWNOWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I MONASTYCYZMU
MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
Cele ślubu. Teologia materii. Czystość a rodzenie dzieci. „Inny” w ślubie. Rodzina chrześcijańska. Rozwód. Życie w rodzinie ateistycznej. Religijne wychowywanie dzieci. Modlitwa rodzinna. Chrzest dzieci. Aborcje.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
PRAWOSŁAWNA FILOZOFIA MATERII
O POWOŁANIU CZŁOWIEKA
Kryzys jako sąd i nowe możliwości. Cel tworzenia człowieka. Związek świata duchowego i materialnego. Wcielenie Chrystusa. Sakramenty Kościoła. Życie wieczne. Upadek jako utrata integralności. Powołanie do wzrastania w świętości.
CZĘŚĆ V
ROZLICZENIE
WYNIKI ŻYCIA
Człowiek sam zamyka przed sobą przestrzeń. Autonegacja.
Głębia ducha. Starzenie się. Żywe serce. Wykorzenienie zła.
Zwani i wybrani.
ŚWIATŁO WIECZNOŚCI
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Śmierć drzwiami do wieczności. Post: droga rozwoju. Uzdrowienie w szabat. Odnowienie w sobie obrazu Bożego.
O WIERNOŚCI
Śmierć bliskich a nasza miłość do nich. Miłość Boża.
Wierność. Tęsknota za Bogiem. Coś, co wspiera modlitwę.
O ŚMIERCI
Własna percepcja śmierci. Wewnętrzna martwota. Pogodzenie się ze zmarłymi. Pamiętanie o śmierci. Strach i odwaga.
Umieranie. Modlitwa Kościoła nad osobą zmarłą.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Pamiętanie o śmierci. Gehenna. Wybaczenie.
WYKAZ SKRÓTÓW

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Św. Onufry Wielki - laminat
1 x Mały Kościół
1 x Św. Pantelejmon mdf/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Mlekopitatielnica" /mdf/
1 x Kleszczele, Podlasie, Ukraina
1 x Latopisy A. Supraskiej - VIII Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
1 x Ikona Bogarodzicy "Smoleńska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
1 x Akafist swiatym Pietru i Pawłu
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Krzyż drewniany /nr 6/
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11/
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Łampada stojąca /nr 12/
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada nr 7 - złocona
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada stojąca /nr 09/ szkło
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Łampada "swiat" - cz
1 x Łampada nr 7
1 x Ekumenizm w czasie, prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges&
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Czuwajcie ze Mną
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Ateńska świątynia
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x W drodze ku wieczności
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Kanony niedzielne 8 tonów
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Akafist do Bogarodzicy przed jej Chełmską Ikoną
1 x Chrześcijańskie wychowanie
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
2 x Pędzelek do oleju nr 1
1 x Ewangelia
1 x Kopije duże p
1 x Kopije małe d
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /buk/
1 x Kropidło duże
1 x Świecznik ręczny
1 x Kopije duże d
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Kopije małe p
1 x Iliton (nr 3)
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Iliton
1 x Kropidło małe
1 x Kielich - czasza 0,5 l
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Cegiełka na rzecz cerkwi św.Jana Teologa
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0
1 x Knoty do łampady greckie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Knot do łampadki
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Olej do łampad
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6
1 x Całun pogrzebowy
1 x Koszulka męska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Apostoł nr 5
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Akatyst do świętych Kosmy i Damiana
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogaodzicy Wsiecaryca
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Akatyst do św. ap. i ew. Jana Teologa
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Apostoł nr 3
1 x Akatyst do Przenajśw. Bogurodzicy ku czci Ikony Częstochowskiej
1 x Akatyst PB Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Kadzielnica grecka mosiężna nr 3M niklowana
1 x Kadzielnica grecka nr 2 cz mała
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Tryptyk
2 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Świeca "Eleos" m. - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świeca "Eleos" ż - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świece ślubne /nr 1/
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Świece ślubne /nr 4/
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Molebnyj kanon s akafistom Żirowickoj Ikonie Bożijej Matieri
1 x Kaladki - AS
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Czotki 30 - bordowe
1 x Czotki 30 - jasnoniebieskie
1 x Haczyk do łampady nr 2 - biały
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 30 - jasnoczerwone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 3/
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Czotki 30 - białe
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Czotki 30 - ciemnozielone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 1/
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x haczyk do łampady nr 11
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Rozmyślania o rodzinie chrześcijańskiej
1 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
1 x O grzechu zazdrości
1 x Przewodnik po życiu duchowym
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Oddziaływanie złych mocy na człowieka
14.074,00zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce