39,00zł

Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695)

Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695)

Autor: Michał Sierba
Tytuł: Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695)
Wydawca: Białoruskie Towarzystwo Historyczne
ISBN 978-83-60456-45-3
Oprawa: miękka
Wymiary: 16,7 x 24 cm
Ilośc stron: 416

DR MICHAŁ SlERBA (ur. 25 I 1987) ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w 2011 r., po czym podjął studia doktoranckie na tej samej uczelni. Ukończył je w 2016 r. broniąc rozprawę Dobra orlańskie Radziwiłłów 1585-1695. Jej uzupełnioną wersję trzymają Państwo w rękach. W 2011 r. podjął również pracę w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w Dziale Edukacji, od 2017 r. zaś w Dziale Przemysłu Włókienniczego. Jest autorem wielu artykułów naukowych i edycji źródłowych, które opublikował w liczących się polskich periodykach (m.in. w „Klio”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Przegląd Nauk Historycznych”, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, „Studia Podlaskie”, „Acta Universitatis Lodziensis”). Jest również wielokrotnym stypendystą, w tym stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (2017 r.), w ramach którego wydał Lustrację podlaskich dóbr królewskich z 1602 r. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Podlasia w XV- XVIII w. (zwłaszcza w ujęciu społeczno- gospodarczym), historii miast i miasteczek, epidemii chorób zakaźnych w XVI-XVIII w., edytorstwa historycznego, muzealnictwa i przemysłu włókienniczego.

WSTĘP

Opracowanie historyczne dóbr ziemskich zawsze powinno być wieloaspektowe. Powinny pojawić się w nim wątki polityczne, prawno-administracyjne, urbanistyczne, społeczne i gospodarcze. Celem niniejszej rozprawy jest właśnie takie, wielowątkowe ujęcie dziejów radziwiłłowskich dóbr orlańskich.
Granice chronologiczne rozprawy obejmują lata 1585-1695. Wybór takiej damek jest naturalny. W 1585 r. dobra te objął Krzysztof „Piorun” z rodu Radziwiłłów birżańskich. W 1695 r. zmarła zaś jego prawnuczka Ludwika Karolina — ostatnia przedstawicielka rodu. Te 110 lat to zarówno czas rozwoju tej majętności, następnie zaś upadku i powolnej odbudowy. Granice terytorialne rozprawy to obszar XVII- wiecznych dóbr orlańskich leżących na Podlasiu w ziemi bielskiej. W skład tej ma- pgtności wchodziła Orla (od 1614 r. miasto) i 12 wsi.
Historia Podlasia w epoce nowożytnej była w kręgu zainteresowań wielu wybitnych badaczy. Dla XIX i pierwszej połowy XX w. w jednym szeregu można by wymieni; osoby takie jak Józef Jaroszewicz, Zygmunt Gloger, Aleksander Jabłonowski, Ignacy Tadeusz Baranowski, czy Jan Glinka. Z okresu PRL-u należy wspomnieć takie kilku zasłużonych badaczy. Niektórzy z nich byli związani z powstałą w 1968 r. białostocką filią Uniwersytetu Warszawskiego. ....

SPIS TREŚCI
 
WSTĘP
 
1.DZIEJE RADZIWIŁŁÓW BIRŻAŃSKICH I DÓBR ORLAŃSKICH
 
1.1 Dobra Orla przed przejęciem ich przez Radziwiłłów birżańskich
1.2 Zarys dziejów rodu Radziwiłłów linii birżańskiej 
1.3 Zarys historii dóbr orlańskich w latach 1585-1695 
1.3.1 Dobra orlańskie w posiadaniu Krzysztofa „Pioruna”, Krzysztofa II i Janusza Radziwiłłów (1585-1655)
1.3.2 Dobra orlańskie w trakcie potopu szwedzkiego i wojny z Moskwą. Kwestia przejęcia ich przez Bogusława Radziwiłła 
1.3.3 Dobra orlańskie za Bogusława Radziwiłła i Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny (1660-1695)
 
2. MIASTO, WIEŚ I DWÓR
 
2.1 Orla zostaje miastem
2.2 Układ urbanistyczny miasta i wsi w dobrach orlańskich 
2.3 Demografia dóbr orlańskich 
2.3.1 Klęski żywiołowe
2.3.2 Liczba ludności w dobrach orlańskich 
2.4 Dwór w Orli
2.5 Organizacja administracyjna i gospodarcza dóbr orlańskich 
2.5.1 Administracja wyższego szczebla
2.5.2 Administracja średniego szczebla — starostowie orlańscy 
2.5.3 Administracja niższego szczebla — faktorzy, podstarościowie, pisarze prowentowi, leśniczowie i wyższa czeladź gospodarska
 
3. LUDNOŚĆ DÓBR ORLAŃSKICH I JEJ POWINNOŚCI
 
3.1 Rusini i Polacy 
3.1.1 Społeczność ruska i polska 
3.1.2 Kościół prawosławny 
3.1.3 Zbór kalwiński 
3.2 Żydzi 
3.2.1 Społeczność żydowska
3.2.2 Religia mojżeszowa
3.3 Inne grupy narodowościowe i religijne
3.4 Powinności ludności dóbr orlańskich
3.4.1 Ludność miejska
3.4.2 Ludność wiejska
 
4. GOSPODARKA I ROLA DÓBR ORLAŃSKICH
 
4.1 Rolnictwo i hodowla
4.1.1 Rolnictwo i hodowla w gospodarstwach mieszkańców dóbr orlańskich
4.1.2 Rolnictwo i hodowla dworska
4.2 Rzemiosło
4.3 Handel
4.4 Usługi
4.5 Rola dóbr orlańskich
4.5.1 Dobra orlańskie — miejsce pobytu Radziwiłłów i ich klientów
4.5.2 Role gospodarcze dóbr orlańskich
 
ZAKOŃCZENIE
Wykaz skrótów
Aneksy
Spis tabel
Spis map
Spis ilustracji
Spis wykresów
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks geograficzny
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce