0,50zł

św. Grzegorz Palamas

św. Grzegorz Palamas

Ikonka papierowa
Wymiary. 6,5 x 10 cm

GRZEGORZ PALAMAS, arcybiskup Tesalonik (Swiatitiel Grigorij Pałama, archijepiskop Fiessałonitskij), druga niedziela Wielkiego Postu i 14/27 listopada (rocznica śmierci).

Urodził się w 1296 r. w Azji Mniejszej. Podczas najazdu tureckiego jego rodzina wyjechała do Konstantynopola i znalazła schronienie na dworze cesarza Andronika II Paleologa (1282-1328). Ojciec świętego został ważnym dostojnikiem przy imperatorze (wskazuje na to posiadanie rodowego nazwiska - Palamas), jednak wkrótce zmarł i sam Andronik miał zająć się wychowaniem i wykształceniem osieroconego Grzegorza. Chłopca cechowały zdolności i ogromna pilność, więc Grzegorz bez dużego wysiłku opanował wszystkie przedmioty, z których składał się pełny program ówczesnego średniowiecznego wyższego wykształcenia. Cesarz pragnął, by chłopak poświęcił się pracy na rzecz państwa, ale ten ledwie osiągając 20 rok życia oddalił się w 1316 roku (wg innych danych 1318) na świętą górę Atos wstępując w nowicjat klasztoru Watopedi, gdzie pod okiem starca, mnicha i ascety Nikodema przyjął postrzyżyny i rozpoczął drogę monastycyzmu.

Rok później ujrzeć miał w widzeniu sennym ewangelistę Jana Teologa, który obiecał mu swą duchową protekcję. Matka Grzegorza wraz z siostrami również przyjęły stan zakonny. Tam kontynuuje pobieranie nauk. Prowadząc życie zakonne napisał wiele dzieł z teologii, historii, ascetyzmu i nauk przyrodniczych. Po śmierci starca Nikodema, mnich Grzegorz przez 8 kolejnych lat przebywał pod modlitewnym kierownictwem stara Nicefora. Po jego śmierci przeniósł się do ławry mnicha Atanazego. Tam wedle przekazu posługiwał przy stole, a następnie został cerkiewnym kantorem. Po trzech latach, w 1321 roku, udaskanalając się duchowo, święty przenosi się do niewielkiej pustelniczej wspólnoty Glossii. Przełożony tego skitu nauczył tam Grzegorza modlitwy serca - wykonywanej i wypracowanej stopniowo przez mnichów począwszy od IV wieku - Ewagriusza z Pontu czy św. Makarego z Egiptu. Atoscy asceci rozpoczęli praktykę modlitwy Jezusowej dzięki pracom św. Symeona Nowego Teologa (XI w.), który szczegółowo wyjaśniał tajniki modlitwy wewnętrznej jako wyrazu głębokiej relacji z Bogiem. Doświadczenie tej modlitewnej praktyki zostało przez mnichów nazwane hezychazmem (gr. spokój, milczenie), a praktykujący ją hezychastami. Przez cały okres pobytu w Glossii przyszły arcybiskup całkowicie przeniknął duchem hezychazmu i przyjął go jako filozofię życia. W 1326 roku w wyniku zagrożenia napadu Turków święty wraz z braćmi przedostaje się do Tesalonik, gdzie przyjmuje chirotonię prezbitra.

Obowiązki kapłańskie święty Grzegorz połączył z życiem pustelnika - przez pięć dni w tygodniu przebywał w milczeniu oraz modlitwie, a jedynie w soboty i niedziele pasterz powracał do swojej trzody - celebrując nabożeństwa i głosząc homilie. Jego pouczenia wedle przekazów powodowały wśród wiernych wzruszenie i łzy. Skądinąd całkowite oderwanie od życia społecznego było świętemu obce. Bywało, że odwiedzał teologiczne zgromadzenia miejskiej wykształconej młodzieży na czele z przyszłym patriarchą Izydorem. Pewnego razu wracając z Konsatntynopola odnalazł niedaleko Tesalonik miasteczko Verii, sprzyjającej życiu w odosobnieniu. Wkrótce potem zebrał tam niewielką wspólnotę mnichów-eremitów, którą kierował przez następne 5 lat. W 1331 r. święty oddala się podnownie na Atos, gdzie odseparował się od świata w pustelni św. Sabbasa (Sawy), niedaleko ławry mnicha Atanazego. W 1333 r. Grzegorza wyznaczono na ihumena atoskiego klasztoru Esfigmenu w północnej części świętej góry. W 1336 roku przyszły arcybiskup powraca do pustelni św. Sabbasa, gdzie rozpoczyna pracę nad pracami z zakresu teologii, którymi zajmuje się do końca swego życia.

Tymczasem w latach 30. XIV w. w życiu Kościoła wschodniego doszło do dyskusji o doniosłym znaczeniu dla całego prawosławia, które zaważyły na pozycji św. Grzegorza Palamasa wśród najważniejszych teologów i obrońców ortodoksji, a samemu świętemu określenie obrońcy hezychazmu.

Około 1330 roku do Konstantynopola z greckojęzycznej Kalabrii (Italia) przyjeżdża uczony mnich imieniem Barlaam. Jest autorem traktatów z logiki i astronomii, to wytrawny i błyskotliwy mówca. Otrzymuje katedrę w stołecznym uniwersytecie i zaczyna wykładać teologię św. Dionizego Areopagity, którego teologia apofatyczna była uznana zarówno w Kościele wschodnim jak i zachodnim. Wkrótce potem Barlaam wyjeżdża na świętą górę Atos, gdzie zapoznaje się z trybem duchowego życia hezychastów. Z istoty dogmatu o niezrozumiałości istoty Bożej, Barlaam stwierdza, że praktyka modlitwy serca jest heretyckim błędem. Następnie podróżuje z Atosu do Tesalonik i dalej do Konstantynopola i znów do Tesalonik, a przez cały ten czas wchodzi w spór z mnichami oraz próbuje udowodnić stworzoną naturę światła z góry Tabor. A przy tym ostentacyjnie naśmiewał się z opowiadań ascetów, dzielących się z nim swoimi modlitewnymi doświadczeniami i duchowym oświeceniem.

Na prośbę atoskich mnichów święty Grzegorz zwrócił się do Barlaama najpierw z ustnym pouczeniem. Widząc jednak bezskuteczność swoich poczynań, w sposób pisemny przedstawił teologiczne podstawy hezychazmu. Całość otrzymała nazwę "Triady w obronę świętych hezychastów" (1338). Do 1340 roku atoscy mnisi z udziałem świętego sporządzili ogólną odpowiedź na zarzuty Barlaama - tak zwany "Tomos świętej góry". Rok później podczas soboru w Konstatnynopolu w świątyni Hagia Sofia doszło do teologicznej dyskusji św. Grzegorza Palamasa z Barlaamem, która koncentrowała się na naturze światła z góry Tabor. 27 maja 1341 roku sobór przyjął tezy świętego mówiące o tym, że Bóg jest niedostępny w swej istocie, ale ujawnia się w swoich energiach zwróconych ku światu i dostępnych naszemu doświadczeniu jako światło z góry Tabor, niezmysłowe i niestworzone. Nauczanie Barlaama z Kalabrii osądzono jako herezję, a on sam obłożony ekskomuniką oddalił się do rodzinnej miejscowości.

Spory między palamitami i barlaamitami nie zostały jednak zakończone. Do grona tych drugich należeli uczniowie Barlaama - bułgarski mnich Grzegorz Akindynos i patriarcha Jan XIV Kalekas (1341-1347). Do zdania patriarchy przychylał się również cesarz Andronik III Paleolog (1328-1341). Akindynos wystąpił z szeregiem traktatów, w których ogłaszał świętego Grzegorza Palamasa i atoskich mnichów winowajcami kościelnych zamieszek. Święty sporządził wtedy kolejny tekst, w którym obalił tezy Akindynosa. Za to spotkał się z bolesną reakcją patriarchy Jana, który w 1344 r. rzucił na świętego ekskomunikę oraz zamknął w więzieniu na trzy lata. W 1347 roku, gdy na patriarszym tronie pojawił się Izydor (1347-1349) Palamas został zwolniony i osadzony na katedrze biskupiej miasta Tesaloniki. W 1351 roku sobór w Blachernach uroczyście potwierdził ortodoksyjność nauczania świętego Grzegorza. Mimo to, mieszkańcy Tesalonik nie odrazu przyjęli świętego, który zmuszony był mieszkać w różnych miejscach. Podczas jednej z jego podróży do Konstantynopola bizantyjska galera dostała się w ręce Turków. Świętego Grzegorza w ciągu roku wielokrotnie sprzedawano do różnych miast jako jeńca, ale również wtedy niestrudzenie kontynuował on nauczanie wiary chrześcijańskiej.

Dopiero na trzy lata przed śmiercią w wieku 60. lat święty wrócił do Tesalonik. Przed odejściem miał widzenie - zobaczył świętego Jana Chryzostoma. Według podania święty odszedł ze słowami "W górę! W górę!" na ustach. Miało to miejsce 14 listopada 1359 roku.

W 1368 roku został kanonizowany przez Sobór konsatntynopolitański przy patriarsze Filoteuszu (1354-1355, 1362-1376), który napisał hagiografię oraz teksty liturgiczne na cześć św. Grzegorza.

Na ikonach święty przedstawiany jest w biskupim stroju typu bizantyjskiego (z dużymi krzyżami). Ma dosyć długą, siwą brodę i charakterystyczne kędzierzawe włosy. Zazwyczaj ukazywany jest z Ewangelią w obu rękach, niekiedy prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma Ewangelię.

Imię Grzegorz wywodzi się z greki i oznacza "czuwający; czujny".

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Istorija Ikonopisi
1 x Tryswiecznik paschalny
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Ikony Preswiatoj Bohorodicy - Album
1 x Komplet eucharystyczny - czasza 0,5 l
1 x Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej
1 x Kopije małe p
3 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Ikonografia Świętych w Prawosławiu
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x św. Andrzej biskup Krety
1 x Św. Andrzej Apostoł /k/
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x św. Aleksander Newski
1 x Św. Aleksander
1 x Św. Eliasz Prorok - laminat
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
3 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Osnowy ikonopisnoho risunka
1 x Relikwiarz - Moszczewik /nr 2/
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
3 x Apostołowie.
2 x Kropidło duże
2 x Świece ślubne /nr 3/
2 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Elpis nr 4
1 x Elpis nr 15/16
1 x Pas z modlitwą
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Czotki 100 - granatowe S /nr 1/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Kropidło małe
1 x Iliton
1 x Naczynie na ogarki świec
1 x Kopije małe d
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Kopije średnie d
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Prawosławie w dziejach Słowian
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Terminarz - kalendarz 2022
1 x Życie, choroba, śmierć
1 x Homilie t. III - IV
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Biblia dla dzieci
2 x Modlitwa za Cerkiew /laminat/
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
2 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Szkatułka chrzcielna
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Misterium Śmierci
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Apostoł nr 5
2 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
2 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
2 x Elpis Tom 23
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Współczesna teologia prawosławna
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Olej do łampad
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Elpis Tom 17
2 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
2 x Euchologion monastyczny
1 x Elpis nr 9/10
1 x Gra edukacyjna - "Zapamiętaj"
2 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Elpis nr 13/14
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
2 x Cypryjscy święci
1 x Elpis nr 6
1 x Całun pogrzebowy
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Kopije duże d
2 x Daronosica
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
2 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Świeca "Eleos" mała - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Ateńska świątynia
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x W drodze ku wieczności
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Opowieści z Bajkowego Lasu
1 x Łampada nr 8 /cz/
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x O naszym prawosławiu
1 x Zamordowane wsie
1 x Kadzielnica grecka nr 2 br - duża
1 x Kadzielnica grecka nr 2 sr
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 40
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 25
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 40
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada stojąca nr 14 c
2 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Elpis nr 11/12
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Czasosłow /ros/
1 x Apostoł Piotr. Biografia
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Chrzest Pański /nr 2/
2 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
2 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Akafist o upokojenii usopszych
2 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
2 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Elpis nr 21/22
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Dogmaticzeskoje bohosłowije M.Pomazanskij
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Świeca "Eleos" duża - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
25.836,84zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce