40,00zł

Wierzę w Jeden Katolicki Kościół

Wierzę w Jeden Katolicki Kościół

Tytuł: Wierzę w Jeden Katolicki Kościół
Świadectwo Konwersji do Prawosławia
Autor: Eliasz Leszek Szczepanik
Format:16,5 x 24 cm
Ilość stron: 394
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-937753-0-9

Duchowość kościoła wschodniego znałem od bardzo dawna. Przez lata karmiłem się nauką ascetyczno-mistyczną ojców takich jak św. Serafin Sarowski, św. Sylwan Atoski, Filokalią i Opowieściami Pielgrzyma. Niestety, pomimo tych fascynacji nie wnosiły one żadnego upragnionego postępu w moim życiu duchowym. Teraz dopiero rozumiem dlaczego. Sytuację tę zmieniły dopiero rozstrzygnięcia dotyczące samych fundamentów wyznawanej wiary. One uzmysłowiły mi kluczową i praktyczną rolę jaką w życiu chrześcijanina odgrywa wyznawanie wiary prawdziwej. Z perspektywy rzymsko-katolickiej, wydawało mi się zawsze, iż to co dzieli kościół katolicki i prawosławny to tylko mało istotne szczegóły

Książka ta nie zawiera opisu osobistych przeżyć czy wydarzeń z życia. Zawiera głównie obszerne wypisy z orzeczeń doktrynalnych Kościoła, cytaty z dokumentów których ranga autorytarna jest bardzo wysoka.

Jednakże pomimo swojego „teologicznego” wyglądu, pozostaje świadectwem bardzo osobistym, gdyż przedstawia argumenty które doprowadziły do mojej konwersji z Kościoła rzymsko-katolickiego do Kościoła prawosławnego.

Świadectwo konwersji

Świadectwo to jest w pierwszym rzędzie skierowane do rzymskich katolików, gdyż punktem wyjściowym mojej konwersji były paradygmaty wypracowane przez Sobór Watykański II oraz ruch ekumeniczny który z niego wypływa, szerokie otwarcie na różnorodne bogactwo kościołów: protestanckiego z umiłowaniem Pisma Świętego i ruchem charyzmatycznym, prawosławnego z zachwytem mistyką, ale także buddyjską medytacją zen praktykowaną pod postacią modlitwy Jezusowej przez polskich benedyktynów.

Na bazie tego fundamentu, stało w moim umyśle niewzruszone przekonanie o nieomylności i władzy papieskiej nad całym Kościołem które z samego Chrystusowego ustanowienia stanowiło kluczowe kryterium przynależności do Chrystusowego Kościoła: kto zachowuje posłuszeństwo i łączność z biskupem Rzymu ten jest w samym sercu Kościoła. Taki był punkt wyjściowy moich poszukiwań, a jak się dalej potoczyły przedstawia niniejsza książka.

Ostatecznie jednak książka jest skierowana do samych Prawosławnych którzy w dobie fałszywego ekumenizmu, chcą pogłębić własną Cerkiewną tożsamość w relacji do rzymskiego-katolicyzmu.

Spis treści
Osobiste świadectwo

Część I
Wierzę w Ducha Świętego który od Ojca pochodzi - J 15.26
Sobory Powszechne o Symbolu Wiary i o pochodzeniu Ducha Świętego
I Sobór powszechny – Nicejski I -325 r.
II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I – 381 r.
III Sobór powszechny - Efeski – 431 r.
IV Sobór powszechny - Chalcedoński – 451 r.
V Sobór powszechny - Konstantynopolitański II – 553 r.
VI Sobór powszechny- Konstantynopolitański III 680-681 r.
VII Sobór Powszechny - Nicejski II - 787 r.
Synteza orzeczeń soborowych
Wielka schizma 1054 – wschodnia czy zachodnia?
Jezus naucza o pochodzeniu Ducha Świętego
Wypowiedzi doktrynalne Kościoła Prawosławnego o pochodzeniu Ducha Świętego
Jeremiasz II Tranos [patriarcha Konstantynopola], Listy do Kościoła luterańskiego dotyczące Konfesji Augsburskiej z 1579 r.
Piotr Mohyła [metropolita kijowski], Prawosławne wyznanie wiary Powszechnego i Apostolskiego Kościoła Wschodniego z 1642 r.
List jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła do wszystkich prawosławnych chrześcijan z 1848 r.
Nauczanie kościoła rzymsko-katolickiego po schizmie
Odrzucony ale uznany w średniowieczu przez Rzym tzw. VIII Sobór powszechny - Konstantynopolitański IV - 869-870 r. potwierdza Symbol bez filioque
Rzymsko-katolicki sobór Laterański IV - 1215 r. orzeka pochodzenie Ducha Św od Ojca i Syna
Rzymsko-katolicki sobór Lyoński II - 1274 r. stwierdza, iż zawsze wyznawał Filioque vs. papież Jan Paweł II 1981 r.
Rzymsko-katolicki sobór w Konstancji 1414-1418r. papież winien ślubować zachowanie wiary soborów powszechnych
Rzymsko-katolicki sobór w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie 1431-1445 unia odrzucona przez Prawosławie
Rzymsko-katolicki sobór Trydencki – 1545-1547 r. przytacza Symbol wiary z dodatkiem Filioque

Część II
Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki - Hbr 13.8
Niezmienność wiary wg Nowego Testamentu
Chrystus poleca zachować naukę którą przyniósł od Ojca
Wg Ewangelii nauka Chrystusa pochodzi od samego Ojca
Chrystus naucza aby wypełniać Jego słowa
Św. Jan Apostoł naucza: Trwać w nauce która była od początku
Apokalipsa Św. Jana Apostoła: Strzec tego co zostało zapisane
Św. Paweł Apostoł naucza: Trwać w nauce która była od początku
Św. Paweł przestrzega przed inną przekręconą Ewangelią
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki
Niezmienność wiary w orzeczeniach Soborów Powszechnych
I Sobór powszechny - Nicejski I - 325 r.
II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I – 381 r.
III Sobór powszechny - Efeski - 431 r.
IV Sobór Powszechny - Chalcedoński - 451 r.
V Sobór powszechny - Konstantynopolitański II - 553 r.
VI Sobór powszechny - Konstantynopolitański III - 680-681 r.
VII Sobór powszechny - Nicejski II - 787 r.
75 Kanony o konieczności zachowania niepisanej Tradycji - Św. Bazyli Wielki 330-379r.
Św. Wincenty z Lerynu IV/V-w. Jak rozpoznać Ortodoksyjną wiarę katolicką.
Jak żegnano się w kościele Rzymsko-katolickim - świadectwo papieża z XIII w.
Polska przyjęła /zapewne/ chrzest w obrządku Wschodnim
Poza kościołem rzymsko-katolickim nie ma zbawienia i dogmat wiary w Jeden Kościół
Rzymsko-katolicki sobór Laterański IV – 1215 r.
Papież Bonifacy VIII - Bulla Unam sanctam -1302 r.
Rzymsko-katolicki sobór w Bazylei-Ferrarze-Florencji - Rzymie 1431-1445 r. unia z Koptami
Papież św Pius V - Bulla Regnans in excelsis - 1570 r.
Papież Pius VIII - Breve Litterris altero abhinc -1830 r.
Papież Grzegorz XVI - Encyklika Mirari vos - 1832 r.
Papież Grzegorz XVI - Encyklika Summo jugiter studio - 1832r.
Papież Pius IX - Encyklika Singulari quadam - 1856 r.
Rzymsko-katolicki sobór Watykański I – 1869-1870r.
Rzymsko-kat. sobór Watykański II-1965 wycofanie z dogmatu wiary w Jeden Kościół
Nowa eklezjologia Konstytucja Dogmatyczna o Kościele: Lumen Gentium
Kościoły wschodnie - Dekret o Ekumenizmie
Deklaracja o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich
Muzułmanie: cd. Deklaracji o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich
Podsumowanie rzymsko-katolickiego soboru watykańskiego II

Część III
Jezusa Bóg ustanowił Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem – Ef 1.22
Dogmat o zwierzchnictwie i nieomylności papieża
Rzymsko-katolicki Sobór Watykański I 1869-1870r.
Papież Grzegorz VII - Dictatus Papae - 1057 r.
Papież Leon XIII - List apostolski z 1894 - zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego
Synteza patrystyczna dotycząca zwierzchniej władzy i nieomylności papieża
Początki eklezjologii: męcz. św. Ireneusz biskup Lyonu 130-201
Wschód i stolica biskupia w Rzymie: św. Jan Chryzostom biskup Konstantynopola 347-407 św. Cyryl papież Aleksandryjski 378-444 Zachód i prymat rzymski: św. Hilary biskup Poitiers 315-367 św. Ambroży biskup Mediolanu ~340-397
Św Cyprian biskup Kartaginy ~210-258
Błogosławiony Augustyn biskup Hippony 354-430
Papieże: Damazy 366-384, Syriusz 384-399, Innocenty 402-417 Leon Wielki 440-461
Władza papieża wg. kościoła rzymsko-katolickiego jest nawet ponad Soborem
Papież Grzegorz VII - Dictatus Papae 1057 r.
Rzymsko-katolicki Sobór Watykański I 1869-1870 r.
Rzymsko-katolicki Sobór Watykański II 1963-1965 r.
Papież był wielokrotnie podporządkowywany soborom kościoła rzymsko-katolickiego
Rzymsko-katolicki sobór w Konstancji – 1414-1418 r. sądzi i zdejmuje z urzędu papieża Jana XXIII
Rzymsko-katolicki sobór w Bazylei - 1431-1437 r. ogranicza władzę papieża ponad soborem
Jurysdykcja biskupa Rzymu w orzeczeniach Soborów Powszechnych przed schizmą
Kanon apostolski - pierwsi spośród biskupów
I Sobór powszechny - Nicejski I - 325r. władza biskupa Rzymu tylko nad swoją i kilkoma dodatkowymi prowincjami
II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I 381r. honorowe pierwszeństwo Rzymu i niemieszanie się biskupa do innych prowincji
III Sobór powszechny - Efeski - 431r. niezależność prowincji kościelnych jest wolnością ofiarowaną przez Chrystusa
IV Sobór powszechny - Chalcedoński - 451r. przywileje kościelne Rzymu wynikają z roli świeckiej miasta
V Sobór Powszechny – Konstantynopolitański II – 553 r. upomina Papieża Wigiliusza - decyzje mają być podejmowane wspólnie na soborze
VII Sobór Powszechny - Nicejski II - 787r. potwierdza wagę niezależności prowincji w wyborze biskupa
Rzymsko-katolicki sobór -Konstantynopolitański IV – 869 unieważniony przez papieży Hadriana III i Jana VIII zostaje uznany w średniowieczu za VIII Sobór Powszechny
Rzymsko-katolicki VIII Sobór Powszechny- 869 r. traktuje papieża na równi z innymi patriarchami Kościoła
Niezależność każdej prowincji kościelnej w mianowaniu biskupów a praktyka kościoła rzymsko-katolickiego
O papieskiej nieomylności
Dogmat o nieomylności papieskiej w orzeczeniach kościoła rzymsko-katolickiego
V Sobór powszechny - Sobór Konstantynopolitański II – 553r. upomina papieża Wigiliusza: nawet apostołowie podejmowali decyzje na wspólnym soborze
VI Sobór powszechny - Konstantynopolitański III – 680-681r. potępia papieża Honoriusza jako heretyka przyjmuje nauczanie papieża Agattona na mocy zgody kościoła
VII Sobór powszechny - Nicejski II - 787 r. potwierdza potępienie papieża Honoriusza jako heretyka
Rzymsko-katolicki VIII sobór – Konstantynopolitański IV – 869-870 r. potwierdza potępienie papieża Honoriusza jako heretyka
Władza zwierzchnia i nieomylność św. Piotra w świetle Nowego Testamentu
Ty jesteś Piotr Opoka i na tej (?) Opoce zbuduję Kościół mój
Na tej skale zbuduję Kościół mój a bramy piekielne go nie przemogą
Piotr otrzymuje obietnicę władzy kluczy a władza wiązania i rozwiązywania dana jest wszystkim apostołom
Wypełnienie obietnicy - Piotr otrzymuje władzę pasterską
Obietnica dana jest Piotrowi razem z zapowiedzią upadku
Apostoł Paweł naucza: Niech nikt się nie chełpi z powodu ludzi
Jezus naucza który z apostołów jest pierwszym, największym
Forma rządów ustanowiona przez Chrystusa w Jego Kościele
Liturgia Ortodoksyjnego Kościoła wysławia świętych apostołów Piotra i Pawła
Synod ortodoksyjnych patriarchów z 1848 r. o prymacie i nieomylności papieża
Podsumowanie przesłanek konwersji.

Część IV
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)
Ekumenizm – eklezjologia sprzeczna z wiekową tradycją Cerkwi
Wierzymy w jeden, święty, katolicki Kościół, Wyznajemy jeden chrzest
Kościół Chrystusowy nie jest podzielony - świadectwo Nowego Testamentu
Piotr Mohyła, Prawosławne wyznanie wiary Powszechnego i Apostolskiego Kościoła Wschodniego – 1640 r.
Patriarcha Jerozolimy Dositheos, Wyznanie wiary z 1672 r.
O jedności Kościoła – Św Cyprian 210-258 r.
Kanoniczny zakaz wspólnoty z heretykami i z odłączonymi z Kościoła
Kanony Apostolskie
Kanony czwartego soboru powszechnego – Chalcedoński 451 r.
Kanony piąto-szóstego soboru powszechnego – Trullański – 691-692 r.
Kanony soboru lokalnego w Antiochii – 341 r. uznane za powszechnie obowiązujące
Kanony soboru lokalnego w Laodycei – 343 r. uznane za powszechnie obowiązujące
Św. Atanazy Wielki - biskup Aleksandrii (od 338 r.)
Św. Bazyli Wielki - biskup Cezarei Kapadockiej (od 370 r.)
Św. Tymoteusz Aleksandryjski -biskup Aleksandrii 380-385 r.
Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
Czy chrzest schizmatyków lub heretyków jest ważny – w świetle kanonów Kościoła
Kanony Apostolskie
Kanony pierwszego soboru powszechnego – Nicejski I 325r.
Kanony drugiego soboru powszechnego– Konstantynopolitański I - 381r.
Kanony piąto-szóstego soboru powszechnego Trullański - 691-692 r.
Kanony soboru lokalnego w Laodycei 343 r. uznane za powszechnie obowiązujące
Św. Bazyli Wielki -biskup Cezarei Kapadockiej (od 370 r.)
Św. Tymoteusz Aleksandryjski - biskup Aleksandrii 380-385r.
Św. Cyprian z Kartaginy –męczennik, arcybiskup Afryki 249-258 r.
Ekonomija – czyli możliwość jednostkowego nieprzestrzegania niektórych kanonów
Św. Tymoteusz Aleksandryjski - biskup Aleksandrii (380-385r.)
Św. Cyryl Aleksandryjski - arcybiskup Aleksandrii
Św. Atanazy Wielki - biskup Aleksandrii od 338 r.
Św. Teofil Aleksandryjski - arcybiskup Aleksandrii 345-412r.
Uwagi o kanonicznym stosunku Kościoła Prawosławnego do heretyków
Herezje i rozłamy w Kościele w świetle Nowego Testamentu
Nauczanie Ewangelii
Nauczanie św. Pawła apostoła
Nauczanie św Piotra apostoła
Nauczanie św. Judy apostoła
Nauczanie św. Jana apostoła
Schizma Koracha w świetle Starego Testamentu
Nieważność chrztu heretyków lub schizmatyków wg. synodów lokalnych do 504 r.
Kościół Rzymski uznaje chrzest heretyków – Rzym, Arles - 255-458 r.
Kartagina (?220)
Ikonium (230-235)
Sinnada (ok 235)
Kartagina (jesień 255): o chrzcie heretyków
Kartagina (wiosna 256): o chrzcie heretyków
Ikonium (256?): o chrzcie heretyków (montanistów)
Kartagina (1 IX 256): synod 87 biskupów o nieważności chrztu heretyków
Stosunek do kościoła Rzymskiego- wg Synodu czterech patriarchów z 1848 r.
Zanurzenie – apostolska forma Chrztu Świętego
Nasza Ewangeliczna postawa wobec schizm i herezj
Posłowie -osobiste przyjęcie wiary Prawosławnej

Bibliografia.
Dokumenty doktrynalne wg źródeł rzymsko-katolickich oraz wydania naukowe
Dokumenty doktrynalne wg źródeł prawosławnych
Opracowania rzymsko-katolickie oraz naukowe
Opracowania prawosławne
Opracowania tradycjonalistów rzymsko-katolickich
Dodatek I
Ekumenizm – nowa fałszywa eklezjologia
Dodatek II
Krótkie wprowadzenie do Prawosławia

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce