35,00zł

Starzec Paisjusz. Słowa t.5. Namiętności i cnoty chrześcijańskie

Starzec Paisjusz. Słowa t.5. Namiętności i cnoty chrześcijańskie

Autor: Starzec Paisjusz Hagioryta

Tytuł: Słowa t.5; Namiętności i cnoty chrześcijańskie

Wydawnictwo: Bratczyk 2012

Wydanie: 2012

ISBN 978-83-8825-40-3

Ilość stron: 272

 

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

KSIĘGA PIERWSZA NAMIĘTNOŚCI

Walka z namiętnościami

CZĘŚĆ PIERWSZA

SAMOLUBSTWO - MATKA NAMIĘTNOŚCI ROZDZIAŁ PIERWSZY

Samolubstwo i jego skutki

ROZDZIAŁ DRUGI

Wolność od niewoli samolubstwa

CZĘŚĆ DRUGA
PYCHA-KORZEŃ ZŁA

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Pycha - generalny sztab namiętności

ROZDZIAŁ DRUGI

Pycha w wielu postaciach

ROZDZIAŁ TRZECI

Skutki pychy

ROZDZIAŁ CZWARTY

Pokonajmy pychę

CZĘŚĆ TRZECIA

OSĄDZANIE - WIELKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

 ROZDZIAŁ PIERWSZY

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”

ROZDZIAŁ DRUGI Walka z osądzaniem

CZĘŚĆ CZWARTA
DZIECI SAMOLUBSTWAI PYCHY

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Jad zawiści

ROZDZIAŁ DRUGI

Gniew - wróg pokoju Bożego

ROZDZIAŁ TRZECI

Smutek przynoszący duszy szkodę

KSIĘGA DRUGA CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Kultywowanie cnót

CZĘŚĆ PIERWSZA
JEST JEDNA CNOTA - POKORA

ROZDZIAŁ PIERWSZY

„Bóg daje łaskę pokornym”

ROZDZIAŁ DRUGI

Praca nad zdobywaniem pokory

ROZDZIAŁ TRZECI

Pokora - wielka siła życia duchowego

CZĘŚĆ DRUGA

MIŁOŚĆ DUCHOWA

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Niewyczerpana miłość Boża i nasza miłość do Boga

ROZDZIAŁ DRUGI

Miłość bliźniego

ROZDZIAŁ TRZECI

Miłość do wszelkiego stworzenia

CZĘŚĆ TRZECIA

SZLACHETNOŚĆ I UMIŁOWANIE HONORU

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Szlachetność - majestat Boży

ROZDZIAŁ DRUGI

Umiłowanie honoru - umiłowanie wielkiej wdzięczności

CZĘŚĆ CZWARTA

DZIECI MIŁOŚCI I POKORY

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Prostota i czystość

ROZDZIAŁ DRUGI

Wiara i nadzieja w Bogu

ROZDZIAŁ TRZECI

Zbawcza wytrwałość

ROZDZIAŁ CZWARTY

Radość duchowa

ROZDZIAŁ PIĄTY

Rozwaga duchowa - korona cnót

EPILOG

DOBRE ZATROSKANIE

Dobre zatroskanie - dobry niepokój o „dobre zmaganie”

 

PRZEDMOWA

Błogosławionej pamięci Starzec Paisjusz w początkach naszego cenobitycznego życia w roku 1968 mówił nam: „Jest jedna cnota - pokora, a ponieważ nie rozumiecie tego, dodam jeszcze i miłość. Ale ten, kto ma pokorę, czyż może nie mieć miłości?”. Te „cnoty-siostry”, jak nazywał Starzec pokorę i miłość, są fundamentem życia duchowego, ponieważ sprowadzają na człowieka Łaskę Bożą i rodzą się z nich wszystkie pozostałe cnoty chrześcijańskie. „Po prostu kultywujcie pokorę i miłość - mówił nam - i kiedy tylko te cnoty się rozwiną pycha i złość zwiędną i nastąpi agonia namiętności”.

W niniejszym piątym tomie, ukazującym się z błogosławieństwa najprzewielebniejszego Nikodema, metropolity Kasandryjskiego, zebrane są słowa Starca, odnoszące się do namiętności i cnót chrześcijańskich. Te słowa nie stanowią systematycznej nauki i nie obejmują wszystkich namiętności i wszystkich cnót. Składają się z odpowiedzi Starca na nasze pytania o rozpoznawaniu i leczeniu namiętności, a także o kultywowaniu cnót. Te odpowiedzi są interesujące nie tylko dla mnichów, ale dla każdego człowieka, mającego „dobry niepokój” o kształtowanie cnót. Starzec Paisjusz, znany ze swoich metod duszpasterskiego kierownictwa - trafnymi przykładami, błyskotliwym humorem - ogrzewa dusze ciepłem duchowym, pod działaniem którego rozkwitają w duszy kwiaty skruchy, przynoszące owoce cnót. Pobudza nas, byśmy mężnie spojrzeli w twarz swojemu staremu człowiekowi, znienawidzili jego „nikczemną maskę” i zrzucili ją. Jesteśmy pewne, że proste, ale przeniknięte światłem Łaski Bożej słowo Starca pomoże nam z jeszcze większą gorliwością walczyć ze zniewoleniem namiętności i poczuć się ludźmi wolnymi w Chrystusie.

Starzec Paisjusz mówił: „Bóg daje człowiekowi nie przywary, tylko siły. W zależności od tego, jak człowiek będzie wykorzystywać siły swojej duszy, będzie się stawał albo lepszym, albo gorszym”. To znaczy, że jeżeli wykorzystujemy te siły zgodnie z wolą Bożą, zbliżamy się do Boga i stajemy się podobni do Niego przez Łaskę Bożą. Jeżeli używamy ich w zależności od „pragnień starego człowieka”, stajemy się niewolnikami namiętności i oddalamy się od Boga. Żeby się stać „nowym człowiekiem”, trzeba koniecznie dostosować swoją wolę do woli Bożej, która wyrażona jest w przykazaniach Bożych. „Przestrzegając przykazań Bożych - mówił Starzec Paisjusz - kultywujemy cnoty i zyskujemy zdrowie duszy”.

Abba podkreślał szczególnie, że Łaska Boża przestaje działać w człowieku, który ulega swoim namiętnościom. Dlatego, kiedy ktoś mówił Starcowi, że ulega jakiejś namiętności, zazwyczaj odpowiadał: „Uważaj, bo odpędzasz tym Łaskę Bożą”. Kiedy pytałyśmy go, jak pozyskiwać Łaskę Bożą albo jak człowiek może stać się bliski Bogu, odpowiadał nam różnie: czasami mówił, że można to osiągnąć poprzez pokorę, czasem wyjaśniał, jak można zbliżyć się do Boga poprzez miłość i wewnętrzną szlachetność, czasem uczył, jak dojść do tego poprzez ofiarność i poświęcenie, a czasem kładł nacisk na wyrzeczeniu się swojego „ja”. Przecież to są cechy „nowego człowieka”, człowieka oswobodzonego od namiętności. „Kiedy mówię, że trzeba odrzucić siebie — mówił Starzec - mam na myśli odrzucenie swoich namiętności, zrzucenie swojego starego człowieka... Jeżeli wyrzekniemy się siebie i nasz nieuczciwy lokator, nasz stary człowiek, porzuci swoje mieszkanie, to w sercu, na opuszczonym miejscu zamieszka nowy człowiek, człowiek Nowego Testamentu”.

Niniejszy tom składa się z dwóch ksiąg, w każdej księdze są cztery części. Pierwsza księga poświęcona jest namiętnościom, druga - cnotom.

Pierwsza część pierwszej księgi poświęcona jest samolubstwu, „matce namiętności”, ponieważ wszystkie namiętności - i cielesne: łakomstwo, pożądliwość i inne, i duchowe: pycha, zawiść i inne - „od tego się zaczynają”.

W drugiej części mowa jest o pysze - „generalnym sztabie namiętności”, jak nazywał ją Starzec. Można powiedzieć, że „tak, jak jest jedna cnota -pokora”, tak samo jest jedna namiętność -pycha, ponieważ to ona „wygnała nas z raju na ziemię, a teraz z ziemi próbuje wysłać nas do piekła”.

Trzecia część poświęcona jest potępianiu, które rodzi się z pychy i „pełne jest niesprawiedliwości”. Dar sądzenia, dany człowiekowi przez Boga po to, żeby odróżniać dobro od zła, zmienia on w namiętność osądzania, która szczególnie jest Bogu niemiła.

W czwartej części mowa jest o namiętnościach zawiści, gniewu i przygnębienia. One też stanowią wypaczenie sił duszy i są rezultatem ich niewłaściwego wykorzystania. Siłę pragnienia, daną nam przez Boga po to, byśmy dożyli do dobra, przekształcamy w zawiść i złość, a właściwą nam od urodzenia siłę pobudliwości, którą powinniśmy wykorzystywać do mężnej walki ze złem, kierujemy przeciw bliźniemu. Ina koniec namiętność smutku i przygnębienia pozbawia nas możliwości radowania się bogatymi darami Bożymi i osłabia nas duchowo. Starzec rozróżnia ten smutek od smutku zbożnego, który wypływa ze skruchy i napełnia duszę słodkim pocieszeniem.

Księga druga, poświęcona cnotom chrześcijańskim, zaczyna się od rozważań o „prowadzącej do Nieba” pokorze. Bez pokory nasze cnoty są „zakażone”. W cierpliwości może być narzekanie i obłuda, prostota może się wyrodzić w bezczelność i chytrość, a radość nie być duchowym uniesieniem, tylko ziemską rozkoszą. „Ci, którzy znaleźli drogę pokory - mówił Starzec - rozwijają się w życiu duchowym szybko, stabilnie i bez trudu”. Zaś w jednym z listów pisał: „Najkrótsza, najpewniejsza i najłatwiejsza droga do Niebiańskiego Jeruzalem - to pokora”.

Druga część poświęcona jest miłości, która powinna być właściwie dzielona między Boga, bliźnich i wszelkie stworzenie. Miłość do Boga jest nierozerwalnie związana z miłością bliźniego i prowadzi duszę do Boskiej ekstazy, świętego szaleństwa i Boskiego upojenia. Prawdziwa miłość bliźniego - to „cenna miłość duchowa”, którą posiada ten, kto „usuwa swoje »ja« ze swojej miłości”, to znaczy nie upatruje w miłości swojego interesu. A miłość do wszelkiego stworzenia - to nadmiar „ogólnej” miłości, którą posiada człowiek duchowy.

Trzecia część poświęcona jest duchowej szlachetności i umiłowaniu honoru, które są dwiema głównymi podstawami nauczania Starca Paisjusza. ,,W duchowej prawości - mówił Starzec - jest wszystko: szlachetna ofiarność, pokora i prostota, bezinteresowność, uczciwość... i wielka radość, i duchowe uniesienie „. Starzec Paisjusz, nie pomniejszając znaczenia wstrzemięźliwości, stawia duchową szlachetność i umiłowanie honoru ponad wszelkie cielesne wyrzeczenia, albowiem, jeżeli nie ma duchowej prawości, wielkoduszności i umiłowania honoru, to wszelkie wysiłki duchowe - wstrzemięźliwość, pokłony itd. - są, jak mówił Starzec „strachem na wróble”, który może odpędzać wrony, ale nie biesy.

W czwartej części mowa jest o prostocie - „pierwszym dziecięciu pokory”, o wierze i nadziei pokładanej w Bogu, które „są dla człowieka najpewniejszą gwarancją”; o cierpliwości, która „rozplątuje sprawy najbardziej pogmatwane i przynosi święte owoce”; o duchowej radości, która przychodzi „wtedy, kiedy zostanie zaprowadzony wewnętrzny porządek. Ona uskrzydla duszę”. Na koniec Starzec Paisjusz mówi o darze rozpoznawania – „koronie cnót”. Rozpoznanie - „to nie jest tylko cnota”, nie tylko krok do przodu w rozwoju duchowym, to „ ster, który bezpiecznie kieruję duszą, żeby nie uderzała się ani z prawej, ani r lewej”, tylko pewnie podążała królewską drogą cnót, unikając skrajności, pochodzących od biesów.

Na zakończenie zamieszczone są słowa Starca o „ dobrym niepokoju”. „Dobry niepokój o dobre zmagania”, jak go nazywał. ..Dobry niepokój - mówił Starzec Paisjusz - to wzburzenie i pęd. Dodaje on duszy śmiałości, dzielności, przynosi nie strach i troskę, lecz pociechę. Nie jest on napięciem i lękiem, ale gorliwością w naszej walce duchowej”.

Pragniemy, żeby ta duchowa gorliwość rozpaliła się w nas wszystkich, żeby popchnęła nas do czynu zrzucenia naszego starego człowieka i przyodziania się w pokorę, poprzez którą w nasze serce wstępuje Miłość - Chrystus.

26 IX / 9 X 2006 roku Zaśnięcie św. Apostoła Jana Teologa

Ihumenia monasteru Świętego Apostoła i Ewangelisty

Jana Teologa mniszka Filotea ze wszystkimi siostrami w Chrystusie

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Molitwosłow "Isceli mienia, Boże"(Blahowiest)
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
2 x Pomiannik - tw n
2 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
2 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
2 x Opowieść o św. Ojcu Doroteuszu
2 x Nieświęci święci
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
2 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Spotkanie Pańskie
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Kopije małe d
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Węgielki do kadzielnicy 35
1 x Prawosławnyj Molitwosłow
2 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Encyklopedia T.63
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" laminat
1 x Martwe Dusze
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Kopije średnie d
2 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x św. apostoł Mateusz
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
1 x Homiletyka
1 x Czytania Liturgiczne 2023
1 x Elpis nr 15/16
1 x Zamordowane wsie
1 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
1 x św. apostoł Marek - laminat
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Biblia dla dzieci
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
3 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Elpis nr 2
1 x Homilie t. III - IV
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska"
1 x Encyklopedia T.66
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
2 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x MP3 - Chor Swiato-Troickoj Siergijewoj Ławry
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
1 x Adam i Ewa - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Przeżywanie Liturgii. Przewodnik po Boskiej Liturgii
2 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Elpis Tom 24
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3 m/
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Synaksarion - 08 Sierpień
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 20
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x św. apostoł Mateusz - laminat
1 x Cerkiewny Kalendarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckie
1 x Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Czotki 50 - czarne
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Łampada stojąca /nr 07 M/
1 x Sakrament cz. 2
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
3 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x św. apostoł Paweł
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Akatyst do M.B. „Kielich Nieupijający”
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Dawno temu w Mirze ...
2 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x Monaszestwo jest woschożdienije k Bohu
2 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Encyklopedia T.61
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Molitwa Iisusowa t.1
1 x Encyklopedia T.60
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
2 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Pas z modlitwą
1 x Sakrament
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x 12 Wielkich Świąt i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /nr 3/
2 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Bielski Hostinec 62/2020 Widowo.
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 20
1 x Elpis nr 17/18
1 x Św. Aleksander Newski
1 x Misterium Śmierci
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Terminarz - kalendarz 2023
1 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Misterium modlitwy - przewodnik zmagań duchowych
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska"
1 x Elpis nr 13/14
2 x św. apostoł Łukasz
2 x św. apostoł Marek
1 x Ikona i Kosmos
1 x O Duchu Bożym i duchu tego świata
2 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Komplet eucharystyczny - czasza 0,5 l
1 x Św. Car Mikołaj II i jego rodzina
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/
1 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Bielski Hostinec 65/2022
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Opowiadania duchowe
1 x Synaksarion - 07 Lipiec
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Franciszek Skoryna. Mała księga podróżna 1522-2022
1 x Prorok Moisiej
1 x Akafistnik - Swiato-Uspienska Poczajowska Ławra
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Encyklopedia T.41
1 x Synaksarion - 03 Marzec
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
2 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Biblia dla dzieci
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Bielski Hostinec 66/2022
1 x Synaksarion - 01 Styczeń
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Elementy pejzażu w malarstwie ikonowym
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Pasterz wierny. Św. Mikołaj C. w tradycji prawosławnej
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Łampada stojąca nr 14 b
1 x Łampada stojąca /nr 13 n/ szkło
1 x Łampada stojąca nr 14 f
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Czeremszyna - CimbaliBand - CD
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Kalendarz ścienny 2024 r. - mały Zaleszany
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
1 x św. apostoł Jan
1 x Kolory Prawosławia. Polska
1 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x św. apostoł Piotr
1 x Freski Supraskie
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik
1 x św. apostoł Bartłomiej
1 x św. apostoł Paweł - laminat
1 x św. apostoł Jakub - laminat
12.229,80zł
Informacje o producencie
Bratczyk
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce