0,35zł

Św. Atanazy Brzeski /nr 1/

Św. Atanazy Brzeski /nr 1/

Wymiary 75 x 100 mm

Dokładna data narodzin św. Atanazego Filipowicza nie jest znana. Przyjmuje się, że było to pomiędzy rokiem 1595 a 1600. Pochodził z rodziny niebogatego szlachcica lub miejskiego rzemieślnika. Wykształcenie odebrał w jednej z brackich szkół, przez co został dobrze przygotowany do obrony wiary prawosławnej przed atakami unitów i rzymskich katolików. Posiadał doskonałą znajomość języka polskiego, rosyjskiego,łacińskiego i greckiego. Przez okres siedmiu lat przebywał na dworze Lwa Sapiehy - Kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym czasie zajmował się edukacją Łuby, syna Maryny Mniszek. Jednak życie dworskie nie cieszyło Atanazego, wciąż tęsknił za drogą doskonalenia duchowego.
W 1627 roku opuścił dwór Sapiehy i wstąpił do Monasteru Ducha Świętego w Wilnie. Wkrótce okazało się, że duszę jego pociąga droga jeszcze intensywniejszych zmagań duchowych niż te, które praktykowane były w Monasterze Ducha Świętego. Opuścił więc ten monaster i w poszukiwaniu odpowiedniego dla siebie miejsca udał się najpierw do Monasteru Kutielskiego, znajdującego się niedaleko Orszy, a następnie do Monasteru Mieżyhgrskiego koło Kijowa. Umocniwszy się w swoim powołaniu, wrócił do Wilna. W drodze powrotnej spotkał chromego, którego wziął na plecy i niósł przez dłuższy czas. Nieznajomy wprowadził Atanazego w istotę życia chrześcijańskiego oraz pouczył go o nieustannej modlitwie serca. W pewnym momencie nieznajomy zniknął. Fakt ten Atanazy zinterpretował, iż to Sam Bóg, poprzez to tajemnicze wydarzenie, wzywa go na służbę w obronie Prawosławia.
W 1632 r. św. Atanazego wyświęcono na hieromnicha i mianowano namiestnikiem Monasteru Dubowskiego. Nie pozostał tam jednak zbyt długo, bo już w 1636 roku monaster przejęli jezuici. Św. Atanazy wraz z mnichami udał się do Monasteru Kupiatickiego, położonego koło Pińska. Monaster ten został założony 15 listopada 1182 r., w miejscu zjawienia się cudownej ikony Matki Bożej. Wybudowano tam cerkiew, którą w 1240 r. spalili Tatarzy, a cudowna ikona Bogarodzicy była zasypana popiołem przez 250 lat. W XV w. ikonę ponownie odnaleziono i odbudowano monaster. W 1655 r. monaster zajęli unici, a ikonę wywieziono do soboru p.w. św. Sofii Mądrości Bożej. Z tą ikoną Bogarodzicy związane są losy św. Atanazego.
Św. Atanazy po przybyciu do monasteru zaprzyjaźnił się z mnichem Makarym Tokarewskim. Wkrótce powierzono Świętemu zbieranie ofiar na odbudowę głównej cerkwi p.w. Kupiatickiej Matki Bożej. Przed wejściem do monasteru gorąco modlił się przed ikoną Kupiatickiej Bogarodzicy, prosząc Ją o wskazanie hojnych ofiarodawców. Matka Boża wysłuchała zanoszone prośby i przemówiła do niego: "Car wybuduje mi cerkiew. Idź do niego." Św. Atanazy, posłuszny słowom Bogarodzicy, udał się do Moskwy. Podróż w tym czasie była bardzo trudna i niebezpieczna, ze względu na trwającą wojnę. Niemniej jednak Matka Boża doprowadziła go bezpiecznie do celu. Święty został przyjęty przez cara Michała Fiodorowicza i hojnie obdarowany.
Po wypełnieniu tego trudnego zadania, zostało mu wyznaczone nowe, które realizował do końca swego ziemskiego pielgrzymowania. W 1640 roku mnisi z Monasteru św. Symeona w Brześciu przedstawili dwóch kandydatów na stanowisko ihumena: Makarego Tokarewskiego i Atanazego Filipowicza. Wybór padł na Atanazego, który udał się do Brześcia.
Od pierwszych dni swego pobytu w tym mieście, niezłomnie walczył o poprawę sytuacji wspólnoty prawosławnej. W swych kazaniach umacniał prawosławnych chrześcijan w mocnym i konsekwentnym wyznawaniu wiary prawosławnej. Na różne sposoby starał się przyczynić do opierania się wszelkim formom prozelityzmu, jakie groziły ze strony Kościoła rzymskokatolickiego. Działań swych nie ograniczał tylko do Cerkwi, aktywny był również na arenie politycznej. Jednym z jego osiągnięć było wystaranie się u króla Władysława IV o dekret potwierdzający wszystkie przywileje bractwa brzeskiego oraz dający pełną swobodę dla działań Cerkwi prawosławnej. Szkoda tylko, że dekret ten nigdy nie został zatwierdzony, na co z pewnością miały wpływ napady jezuitów i unitów. Gdy św. Atanazy prosił o wstawiennictwo hetmana Lwa Sapiehę, usłyszał słowa: "Bądźcie wszyscy unitami, a wtedy wszystko otrzymacie".
Wyższe duchowieństwo prawosławne w Warszawie, zajęte swymi sprawami, pozostało całkowicie obojętne na prośby Świętego. O dobru Cerkwi nikt nie chciał mówić Św. Atanazy, przejęty głębokim smutkiem, tak pisał w swoim dzienniku: "O Boże sprawiedliwy, ciężar niesprawiedliwości doszedł już do samych granic, już nie troszczą się o wiarę prawosławną, o utwierdzenie chwały Bożej; wszyscy jakby się wstydzili..."
W czasie trudnych dni, Święty bardzo często modlił się przed ikoną Kupiatickiej Matki Bożej. Pewnego razu, gdy czytał akatyst, usłyszał głos Bogarodzicy: "Atanazy skarż się teraz na sejmie, ukazując wszystkim moją ikonę Kupiaticką w krzyżu widniejącą. Wystąp przed królem i państwem polskim, grożąc sprawiedliwym gniewem Bożym, który niebawem się objawi, jeśli nie zmienią swej postawy. Przede wszystkim niech na wieki osądzą unię - to jest szczególnie potrzebne - a wtedy może im być jeszcze dobrze". Św. Atanazy podporządkował się woli Przenajświętszej Bogarodzicy i udał się w 1643 roku na sejm do Warszawy. Po drodze wstąpił do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie przed czyniącą cuda ikoną św. Onufrego błagał o wstawiennictwo. Podczas obrad sejmu rozdawał możnowładcom i senatorom ikonki Kupiatickiej Matki Bożej wraz ze słowami ostrzeżenia przed gniewem i sądem Bożym za podtrzymywanie unii oraz prześladowanie prawosławnych przez jezuitów i unitów oraz groził królowi polskiemu gniewem Bożym, jeśli unia nie zostanie zlikwidowana, a Cerkiew prawosławna nie odzyska wszystkich należnych jej praw.
Te słowa stały się przyczyną jego wielu cierpień. Zamknięto go w więzieniu na okres trwania sejmu. W celu wypełnienia poleceń Matki Bożej wszedł na drogę "szaleństwa z powodu Chrystusa". W święto Chrztu Pańskiego potajemnie uciekł z więzienia ubrany tylko w kłobuk i mantię. Tego dnia biegał po ulicach Warszawy. Zaglądał do kościołów i wołał donośnym głosem: "Biada odszczepieńcom i niewiernym". Za takie zachowanie srogo go ukarano. Rzucono go w głęboki rów z błotem, kopano, bito, a potem osądzono. Pozbawiono go godności ihumena i zabroniono mu sprawowania posługi kapłańskiej. Szukano też potwierdzenia tego wyroku u metropolity Piotra Mohyły, który jednak po dokładniejszym zbadaniu całej sprawy, przywrócił mu wszystkie godności i po jakimś czasie odprawił do Brześcia.
Sytuacja jaka zastaje św. Atanazy w Brześciu była dla prawosławnych jeszcze trudniejsza niż dotychczas. Ich położenie stało się jeszcze gorsze. Nasiliły się bowiem prześladowania ze strony łacińskiego i unickiego duchowieństwa i laikatu. Bezczeszczono cerkwie prawosławne. Wielokrotnie przerywano nabożeństwa w cerkwiach, ze względu na wtargnięcia do świątyń rozjuszonego tłumu unitów bądź łacinników.
W obliczu tak wielu zagrożeń, św. Atanazy gorąco modlił się przed ikoną Kupiatickiej Matki Bożej. W czasie jednej z modlitw, ponownie usłyszał głos Bogarodzicy: "Atanazy, proś jeszcze wskazując na moją ikonę, podczas przyszłego sejmu, aby król i państwo polskie uświadomiło sobie potrzebę zlikwidowania przeklętej unii. Dobrze im będzie, jeżeli posłuchają, będą żyć szczęśliwie w nadchodzących latach". Św. Atanazy nie zdołał do końca wypełnić tych słów, ponieważ aresztowano go i osadzono w więzieniu w Warszawie. Został oskarżony o to, iż podczas pobytu w Moskwie spiskował przeciwko Polsce.
Z więzienia Święty napisał list do króla, w którym opisał prześladowania Cerkwi prawosławnej w Polsce, całe dzieje Prawosławia, wyjaśnił prawdy o Kościele powszechnym, znaczenie i ważnośćśw. Soborów, bezprawne wprowadzenie unii oraz zdradzieckie poczynania biskupów: Pocieja, Terleckiego i Rahozy, a w końcu przypomniał o obietnicy króla, który zobowiązał się zaprowadzić pokój dla Cerkwi prawosławnej. Napisał też drugi list, po otrzymaniu którego, król nakazał uwolnić Atanazego pod warunkiem, że metropolita kijowski weźmie go pod swoją opiekę. Po uwolnieniu Święty przebywał w Ławrze Kijewo-Pieczerskiej aż do śmierci Piotra Mohyły w 1647 r.
Po powrocie św. Atanazego do Brześcia w 1648 r. wybuchło powstanie, którego przywódcą był Bogdan Chmielnicki. 1 lipca Atanazego aresztowano i oskarżono o dostarczanie prochu powstańcom. Podczas dokładnej rewizji całego monasteru nie znaleziono nic, co mogłoby obciążyć Świętego. Wówczas zarzucono mu zbezczeszczenie imienia świętej unii. Na pytanie biskupa łuckiego Andrzeja Gębickiego: "Czy przeklinałeś świętą unięęczennik odpowiedział: "Zaprawdę jest ona przeklęta!" Po tych słowachzakuto go w kajdany i uwięziono w więzieniu zamkowym w Brześciu. Nocą z 4 na 5 września jezuici starali się przebiegłością i groźbami skłonić go do wyrzeczenia się Prawosławia oraz przyjęcia unii. W zamian obiecywali życie. Św. Atanazy odrzucił tę propozycję. O świcie został wywieziony do lasu znajdującego się około dwóch kilometrów od Brześcia. Torturowano go przypalając ogniem, a następnie na jego oczach wykopano mogiłę i załadowano karabin dwoma nabojami. Przed samą śmiercią, jeszcze raz zaproponowano męczennikowi, aby wyrzekł się słów jakie wypowiedział przeciwko unii. Wówczas Święty bez lęku odpowiedział: "Co powiedziałem, to potwierdzam i z tym umrę." Jeden z hajduków otrzymał wówczas rozkaz, aby strzelić mu w głowę. Widząc jednak odwagę Atanazego, padł on przed nim na kolana i prosił o przebaczenie oraz błogosławieństwo. Św. Atanazy przebaczył mu i pobłogosławił. Hajduk dwukrotnie strzelił w jego głowę. Męczennik mimo to stał nadal oparty o sosnę. Jeszcze żył, gdy wrzucano go do mogiły. Święty zwrócony twarzą do nieba złożył na krzyż ręce na piersi i wyprostował nogi. Zakopano go żywce.
Tej pamiętnej nocy nikt w mieście nie spał. "Nocą podczas której zamęczono Świętego, wielki strach nas ogarnął" - pisali uczniowie Atanazego, którzy z ukrycia w zaroślach obserwowali ostatnie minuty ziemskiego życia swego nauczyciela. "Noc była jasna, bezchmurna, a strasznie grzmiało i przerażające błyskawice rozciągały się po całym niebie.
1 maja 1649 r. uczniowie potajemnie wykopali ciało św. Atanazego. Po ośmiu miesiącach przebywania w ziemi nie uległo ono rozkładowi. Fakt ten bardzo umocnił kult Świętego. Jego relikwie złożono do grobu znajdującego się w głównej cerkwi monasteru św. Symeona w Brześciu.
Kult św. Atanazego i pamięć o jego męczeństwie były ciągle żywe w pamięci wierzącego ludu prawosławnego. Nad relikwiami Świętego pojawiało się niebiańskie światło, a ludzie u jego grobu doświadczali uzdrowień. W 1856 r. został uzdrowiony z paraliżu dziesięcioletni chłopiec - Aleksander Poliwanow, a w 1860r. uzdrowienia od śmiertelnej choroby doznał ks. Wasilij Sołowiow. Dokonało się wiele innych cudownych uzdrowień, których nie sposób opisać> w tak skrótowym żywocie.
8 listopada 1815 r. spłonęła cerkiew św. Symeona wraz ze znajdującymi się w niej relikwiami św. Atanazego. Z pogorzeliska wydobyto cząstki relikwii, które złożono pod ołtarzem odbudowanej cerkwi. W 1823 r. przeniesiono je do sarkofagu, w którym były wystawione do kultu wiernych. 20 września 1893 r. relikwie przeniesiono do nowo wybudowanej cerkwi pod wezwaniem św. Atanazego Brzeskiego w Grodnie. Następnego roku jedną cząstkę relikwii przekazano do monasteru żeńskiego w Leśnej Podlaskiej. Po ewakuacji mniszek w głąb Rosji święte relikwie Atanazego odbyły długą wędrówkę z Rosji przez Syberię do Francji, gdzie złożono je w miejscowości Provemont.
Na gorącą prośbę Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla Prawosławnego Biskupa Lubelskiego i Chełmskiego oraz po błogosławieństwie J.E. Witalija, Zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Emigracyjnej, relikwie zostały przekazane przez Serafima Arcybiskupa Brukseli i Zachodniej Europy - Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej.
Dnia 27 października 1996 roku, poświęconą na relikwiarzu w Leśniańskim Monasterze Bogarodzicy ikonę św. Atanazego Brzeskiego wraz z cząstką jego św. relikwii uroczyście wniesiono do miasta Biała Podlaska i umieszczono w dolnej cerkwi pod wezwaniem św. Atanazego Brzeskiego.

www.lublin.cerkiew.pl

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Anioł Stróż /nr 2d/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 9/
1 x Elpis nr 17/18
2 x św. Maria Magdalena /nr 3d/
3 x Cypryjscy święci
2 x Biblia - Pismo Święte - małe
2 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
2 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 3/
2 x św. apostoł Mateusz
2 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 2m mdf/
1 x A koliś jak było? + CD
2 x Ikonka okrągła /nr 3/
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Viesna - Raz, Dwa, Try - CD
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3 m/
1 x Kolędy - Zaspiwajmo Rożdiennomu - CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" /nr 15mdf/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Kołokoła i kołokolnyje zwony
2 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
2 x Bogurodzica
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
2 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Św. Trójca - d
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
1 x Biblia dla dzieci
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17
1 x Encyklopedia T.65
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
2 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Elpis nr 11/12
2 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x CD - (Szurbak)K śpiewy Cerkiewne vol.5
1 x Hilarion Massalski. Archimandryta supraski
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Ikona i Kosmos
1 x Anioł Stróż /nr 1m/
1 x materiał biało - złoty /nr 10/ PP
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/
1 x Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
2 x Czytania Liturgiczne 2023
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 20
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x św. Ewa pramatka
1 x Wielki Post
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
2 x Homilie. Od święta Paschy ... - CD
1 x Ikona Bogurodzicy "Włodzimierska" - ryza
1 x Molitwa Iisusowa t.1
1 x św. apostoł Łukasz
2 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Knot do łampadki
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Bielski Hostinec 66/2022
2 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 29 mdf/
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Akatyst ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Elpis nr 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x Pismo Święte Nowego Testamentu
1 x Świataja Krynoczka
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
2 x Zaśnięcie Bogarodzicy
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14d mdf/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
2 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Węgielki do kadzielnicy 28
1 x Święte Zofia, Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
1 x Ikona Bogarodzicy "Jerozolimska" /mdf/
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Iliton
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Encyklopedia T.66
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Misterium Śmierci
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Elpis nr 13/14
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x As - Sustreu ja różu 30-lecie - CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr4/ /mdf/
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza
1 x Śpiewam Bogu Mojemu - CD
2 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x 12 ewangelii pasyjnych Wielkiego Piątku
2 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Encyklopedia T.60
1 x św. apostoł Piotr
2 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Kolędy vol.1 - Chór duchowieństwa
1 x Terminarz - kalendarz 2023
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Niedziela o Emmaus
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
2 x Chrzest Pański
1 x Węgielki do kadzielnicy 40
2 x Ikonka okrągła /nr 5/
1 x św. apostoł Marek
1 x Św. Anna /nr 2/
2 x kadzidło zwykłe
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
2 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
2 x Apostoł
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
2 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Molitwosłow "Isceli mienia, Boże"(Blahowiest)
1 x Leśniański Monaster Narodzenia Matki Bożej
1 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Bielski Hostinec 62/2020 Widowo.
1 x Powrót do raju
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - ryza
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Ikony ślubne /nr 101/
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Droga Kasandry
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Ikona Bogarodzicy "Agija Zoni"
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
2 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Boże Narodzenie
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Łampada stojąca /nr 07 M/
1 x So swiatymi upokoj - CD
1 x Pasterz wierny. Św. Mikołaj C. w tradycji prawosławnej
1 x Strannik - Z bohohłaśnika pielgrzyma CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Radość Wszystkich Strapionych" /mdf/
2 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x Odwaga modlitwy
1 x Dobry Nauczyciel Św. Grzegorz Peradze
2 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
2 x Ikony. Teologia piękna i światła
1 x Kolędy Christos Rażdajetsia, Sławitie! - CD
1 x Kopije małe d
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Pocztówka P nr 47
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x św. apostoł Marek - laminat
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Św. Aleksander
1 x Mandylion
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
2 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x św. Maria Magdalena /relikwie/
1 x Apostołowie.
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Droga do zbawienia
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
1 x Św. Paraskiewa (Matijeszyna)
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Prawosławne pojmowanie małżeństwa
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
1 x CD - Tobie przynależy wszelka chwała
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /mdf/
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x Pomiannik - tw n
1 x Ikona Anioła Stróża - ryza, ramka
1 x Kropidło małe
1 x Chrystus błogosławiący dzieci /mdf/
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 19,5
1 x Ikony ślubne /nr 104/
1 x Encyklopedia T.62
1 x Sobór 12 apostołów
1 x Stichar czerwono-złoty
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy scs
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Kopije duże d
1 x Chrzest Pański /nr 2/
1 x Sobór Archaniołów
1 x Kropidło duże
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" laminat
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20,5
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Łampada stojąca /nr 07 D/
1 x Ikona Chrztu Pańskiego Zwierki
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
1 x św. apostoł Paweł
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Ateńska świątynia
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
3 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr1/ /mdf/
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x św. Ksenia z Petersburga
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 50
2 x Komplet ikon "świątecznych"
1 x Noc przed Bożym Narodzeniem
1 x Adam i Ewa - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Encyklopedia T.64
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Golden Orthodox Music 2CD
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 25/
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Chrzest Pański
1 x Elementy pejzażu w malarstwie ikonowym
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
2 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Ikona Zstąpienia Jezusa Chrystusa do Otchłani Zwierki
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr4/ /mdf/
1 x Św. Andrzej Apostoł - /mdf/
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Eucharystia Apostołów
1 x św. apostoł Jakub - laminat
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
2 x Obrzezanie Pańskie
1 x Liturgie Kościoła Prawosławnego
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Osoczniki. Tradycyjne pieśni męskie podlaskich Białorusinów + CD
1 x Kopije średnie d
1 x Encyklopedia T.68
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Służba Pierwyja Siedmicy Swiatyja Czetyrediesiatnicy
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x Encyklopedia T.43
1 x Encyklopedia T.42
1 x Św. Jan Chrzciciel Prorok
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Souvenir - My tancujem u naczy CD
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
1 x Św. Aleksander Newski
1 x Encyklopedia T.44
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Synaksarion - 11 Listopad
1 x Święty Bazyli Wielki - żywot i pisma
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Złatoustaho scs/pol /N/
1 x Synaksarion - 08 Sierpień
1 x XXV lat nauczania religii prawosławnej w szkole
1 x Szaty liturgiczne /biało - srebrne/
1 x Jepitrachil i poruczy żółto-złote
1 x Służby na każdyj dień Pierwyja siedmicy
1 x Stichar niebiesko - złoty /2/
1 x Wielikij pokajannyj kanon
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Święty Sylwan Atoski
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Uczymy się z ikon. Życie Chrystusa
1 x Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Uczymy się z ikon. Narodzenie Chrystusa.
1 x Podryznik /2/
1 x Trebnik scs /UPC/
1 x Ikonka okrągła /nr 7/
1 x Stichar biało-srebrny
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Służebnik - Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
1 x Świętobliwy Jan Nowy Kozybos
1 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x Pocztówka BN nr 45
1 x Ikonka Bogurodzicy - Siemistrelna plastik
1 x Synaksarion - 06 Czerwiec
1 x Służebnik
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Złatoustaho scs /N/
1 x Triod Cwietnaja MP
1 x Śww. Konstantyn i Helena
27.005,40zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce